“El­ke ster­ke groep heeft sa­men ont­goo­che­lin­gen ver­werkt”

De 10 re­fe­ren­tie­mat­chen van Clement

Het Belang van Limburg - - Sport -

PO1 (sei­zoen 17-18) Fi­na­le PO1-PO2 Com­pe­ti­tie 17-18 Com­pe­ti­tie 18-19 Be­ker 17-18 Be­ker 18-19 Eu­ro­pe­se voor­ron­de Eu­ro­pa Lea­gue

To­taal chen, in­clu­sief vijf in play-off 1. Want daar gaan we nu al wel van uit. We pro­be­ren het sta­di­on ook zo aan­trek­ke­lijk mo­ge­lijk te ma­ken om on­ze sup­por­ters te ont­van­gen.”

“Wat het bu­si­ness­ver­haal be­treft, mer­ken we dat de in­te­res­se groeit. Ie­der­een as­so­ci­eert zich graag met winnaars. Dat is de mo­tor om nieu­we ac­ties op po­ten te zet­ten en on­ze ac­com­mo­da­tie te ver­be­te­ren. Zo zijn we be­zig met een ex­clu­sie­ve lo­ca­tie voor on­ze bu­si­nesspart­ners. Na dit sei­zoen lo­pen bo­ven­dien de con­trac­ten af van al on­ze gro­te (shirt)spon­sors. In­clu­sief hoofd­spon­sor Be­o­bank. We zijn met ie­der­een aan het pra­ten over een nieu­we over­een­komst. De in­span­nin­gen die we le­ve­ren om de vol­gen­de ja­ren vast tot de top vier te ho­ren, zijn daar een troef. De goeie re­sul­ta­ten wek­ken im­mers ook de in­te­res­se

Ze­ge 4 1 6 11 1 2 6 2

33 van nieu­we

Draw 4 0 2 5 0 0 0 2

13

po­ten­ti­ë­le

spon­sors.”

Ru­dy Claes­sens (voor­zit­ter OSV)

“Met veel meer volk

op el­ke ver­plaat­sing”

Ver­lies 2 0 3 1 2 0 0 1

9 De Genk­se fans re­a­ge­ren in elk ge­val en­thou­si­ast op de nieu­we spor­tie­ve haus­se. Zij dra­gen coach Phi­lip­pe Clement op han­den, ver­ze­kert Ru­dy Claes­sens (fo­to), voor­zit­ter van de over­koe­pe­len­de sup­por­ters­ver­e­ni­ging OSV.

“Clement heeft spe­lers en sup­por­ters weer veel dich­ter bij me­kaar ge­bracht. Ook al door de warm­te, die hij zelf uit­straalt

To­taal 10 1 11 17 3 2 6 5

55 naar zijn spe­lers toe. We kun­nen ons weer ver­een­zel­vi­gen met ons KRC Genk. Dat heeft niet al­leen te ma­ken met de re­sul­ta­ten, ook de aan­stel­ling van Erik Ge­rits als AD was een pri­ma zet. Hij heeft voe­ling met de sup­por­ters, de ac­ties met gra­tis tic­kets voor de uit­mat­chen in de be­ker is daar een goed voor­beeld van.”

“Er gaan de jong­ste we­ken op­val­lend meer sup­por­ters mee op ver­plaat­sing. Ook naar Malmö. Dat was niet toe­val­lig de goed­koop­ste Eu­ro­pe­se ver­plaat­sing. Ik ben er ze­ker van dat de groot­ste oor­zaak dat ons sta­di­on niet el­ke week nog vol­ler zit van puur fi­nan­ci­ë­le aard is. Op ca­fé zie je el­ke wed­strijd gra­tis op tv, de pin­tjes zijn per stuk ook nog eens tot 70 cent goed­ko­per in ver­ge­lij­king met de plas­tic pin­tjes in het sta­di­on. Dat houdt nog steeds veel men­sen thuis.”

We vroe­gen Phi­lip­pe Clement zelf om zijn won­der­baar­lijk 2018 sa­men te vat­ten in tien re­fe­ren­tie­mat­chen. Het werd vol­gend lijst­je.

1. KV Oos­ten­de-KRC Genk 1-2 (16 ja­nu­a­ri, com­pe­ti­tie)

“Het eer­ste stap­je in de goeie rich­ting. We slik­ten de ge­lijk­ma­ker in de 89ste mi­nuut en maak­ten in bles­su­re­tijd als­nog de win­ning-go­al. Men­taal gaf het een boost, de groep toon­de weer­baar­heid.”

2. KRC Genk-KV Kort­rijk 1-0 (6 fe­bru­a­ri, hal­ve fi­na­le be­ker)

“De eer­ste thuis­ze­ge werd een heel be­lang­rij­ke. Ook on­ze sup­por­ters wa­ren er aan toe. Ik was bij de eer­ste thuis­match te­gen Kort­rijk in de com­pe­ti­tie enorm ge­schrok­ken van de ne­ga­ti­vi­teit in en rond­om het sta­di­on. Dat woog op de groep, ik zag wei­nig ver­trou­wen. Die dag was een keer­punt, on­ze sup­por­ters ga­ven het

laat­ste zet­je rich­ting Hei­zel.”

4. KRC Genk-Standard 0-1 3. W.-Beveren-KRC Genk

(3 maart, com­pe­ti­tie)

“Een moei­lij­ke avond voor mij. Maar uit­ge­re­kend bij mijn te­rug­keer op de Freet­hiel wa­ren we prak­tisch ze­ker van kwa­li­fi­ca­tie voor play-off 1. De kop­bal­goal van Col­ley zorg­de voor een gro­te ont­la­ding, de in­haal­ra­ce was men­taal erg zwaar ge­weest voor ie­der­een.”

(17 maart, be­ker­fi­na­le)

“Een on­ver­dien­de ne­der­laag en zwa­re klap. Maar ze bracht de groep nog dich­ter bij me­kaar. El­ke ster­ke groep heeft sa­men ont­goo­che­lin­gen ver­werkt.”

5. KRC Genk-Zul­te Wa­re­gem 2-0 (27 mei, fi­na­le PO1-PO2)

“Op­nieuw sloe­gen we te­rug na een zwa­re ont­goo­che­ling. We had­den An­der­lecht ge­klopt maar had­den nog geen Eu­ro­pees tic­ket op zak, om­dat Club Brug­ge zijn eer­ste thuis­ne­der­laag leed te­gen AA Gent. Op dat mo­ment vrees­de ik het erg­ste. Maar ik zag al­leen maar vast­be­ra­den­heid, toen ik op maan­dag de kleed­ka­mer bin­nen­stap­te. Die zag je ook van­af mi­nuut 1 op het veld te­gen Zul­te Wa­re­gem, ook in die match wa­ren de sup­por­ters echt top. Ons ge­za­men­lijk doel was be­reikt.”

6. Lo­ke­ren-KRC Genk 0-4 (29 ju­li, com­pe­ti­tie)

“De eer­ste com­pe­ti­tie­match, ik had wel ver­wacht dat we zou­den door­gaan op ons elan. Niet dat ik had voor­speld dat we in de­cem­ber op kop zou­den staan in de com­pe­ti­tie en on­ze Eu­ro­pe­se pou­le én dat we in de kwart­fi­na­les van de be­ker zou­den staan. Maar ik voel­de dat we steeds be­ter wer­den in wat we sa­men op­bou­wen.”

7. Brönd­by - KRC Genk 2-4 (30 au­gus­tus, kwa­li­fi­ca­ties EL)

“De­ze ont­houd ik voor­al om­wil­le van de ma­nier dat de spe­lers re­a­geer­den na de match. Het was zó rus­tig in de kleed­ka­mer, de doe­len van de spe­lers la­gen ho­ger dan al­leen maar deel­ne­men aan de Eu­ro­pa Lea­gue.”

8. Be­sik­tas - KRC Genk 2-4 (25 ok­to­ber, groeps­fa­se EL)

0-1

“Een over­tui­gen­de ze­ge met schit­te­rend voet­bal op het veld van een Eu­ro­pe­se top­club. (Lacht) En nog wa­ren de spe­lers rus­tig in de kleed­ka­mer. Toen heb ik Jo­seph Ai­doo de op­dracht ge­ge­ven om iets in gang te zet­ten, zo­als Omar Col­ley dat vo­rig sei­zoen deed. Het is een tra­di­tie ge­wor­den, ook in Char­le­roi was hij or­kest­mees­ter.”

9. Char­le­roi-KRC Genk 1-3 (5 de­cem­ber, acht­ste fin. be­ker)

“Bij een ne­der­laag, had ik ach­ter­af de pers op mijn dak ge­kre­gen met vra­gen waar­om ik de be­ker be­wust had la­ten schie­ten. Ter­wijl ik door te ro­te­ren voor mijn bes­te ploeg koos. We had­den fris­se spe­lers no­dig. El­ke dag op­nieuw to­nen veel meer dan elf spe­lers dat ze klaar zijn om te spe­len. Ve­len moet ik ech­ter zelfs in de tri­bu­ne la­ten plaats­ne­men. We heb­ben daar als staf een veel be­ter beeld van als de bui­ten­we­reld. De­ze ze­ge maakt on­ze groep weer iets ster­ker. Het is ook prach­tig hoe ie­der­een dit be­leeft. (Lacht) Po­zue­lo was woens­dag een ex­tra-as­sis­tent op de bank, hij riep ook nog eens de juis­te din­gen.”

10. KRC Genk-KV Kort­rijk (8 de­cem­ber, com­pe­ti­tie)

“De vol­gen­de match is al­tijd de be­lang­rijk­ste. Ik schat Kort­rijk voor­al of­fen­sief ho­ger in dan Cer­cle, het wordt af­wach­ten op wel­ke ma­nier Yves Van­der­haeg­he zijn ploeg laat voet­bal­len. Ik hoop al­leen maar dat de scheids­rech­ter er op toe­ziet dat de te­gen­stre­ver niet met on­ge­oor­loof­de mid­de­len het tem­po pro­beert te bre­ken.”

FO­TO PHN

Phi­lip­pe Clement baalt bij zijn de­buut als Genk-coach. KRC ver­liest van Kort­rijk, dat za­ter­dag op­nieuw te gast is in de Lu­mi­nus Arena.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.