“Voor ons was voet­bal nog een hob­by”

Het Belang van Limburg - - Sport -

Job

Stiers & Velkeneers in Sint-Trui­den

Prof tus­sen

1983 en 2001

Clubs

STVV, Beveren, Club Luik

Veel ver­an­der­de er niet voor Roland Velkeneers toen hij zijn voet­bal­car­ri­è­re stop­zet­te en hij zich op de ar­beids­markt stort­te. “Tij­dens mijn car­ri­è­re ging ik al wer­ken hoor”, opent de le­gen­da­ri­sche oud-doel­man van STVV. “En ver­vol­gens train­den we om 18 uur. Wij bij STVV wa­ren geen profs.”

De tijd dat spe­lers ’s mor­gens op de club aan­ko­men en hun werk­dag er in de la­te na­mid­dag op­zit, heeft Velkeneers dus nooit mee­ge­maakt. “In mijn pe­ri­o­de bij STVV werk­te Marc Wilmots op het land­bouw­be­drijf van zijn ou­ders, som­mi­gen werk­ten zelfs in de bouw. Voet­bal was toen nog een beet­je een hob­by. Een mooie bij­ver­dien­ste ook. Ik mag niet kla­gen. Een bui­ten­ver­blijf heb ik er wel niet aan over­ge­hou­den, nee. Een tuin­huis­je mis­schien.” (scha­tert)

Stop­pen op 35

Tij­dens zijn voet­bal­loop­baan was Velkeneers al in de fi­nan­ci­ë­le we­reld ac­tief. Het hoeft dus niet te ver­ba­zen dat de Trui­e­naar na zijn car­ri­è­re zijn ei­gen boek­houd­kan­toor op­richt­te. Nie­mand die dus be­ter ge­plaatst is om zijn licht te la­ten schij­nen over de RSZ-hei­sa. Velkeneers houdt er een lo­gi­sche re­de­ne­ring op na. “De car­ri­è­re van een prof­voet­bal­ler is in­der­daad kor­ter”, zegt hij. “Maar als hij stopt op z’n 35ste is hij nog een jon­ge snaak op de ar­beids­markt. Een oud-prof­voet­bal­ler vindt door zijn be­kend­heid trou­wens ge­mak­ke­lij­ker werk. Of er is een spon­sor bij wie hij aan de slag kan.”

Als het van Velkeneers af­hangt, wordt de RSZ-kor­ting voor het prof­voet­bal van­daag nog af­ge­schaft. “Ie­der­een ge­lijk voor de wet”, klinkt het. “De over­heid heeft des­tijds die re­ge­ling in­ge­voerd om ons land com­pe­ti­tief te hou­den met an­de­re lan­den. Maar de bud­get­ten in het voet­bal zijn in­tus­sen wel enorm ge­ë­vo­lu­eerd door tv-gel­den en ver­hoog­de trans­fer­som­men. Daar is geen re­ke­ning meer mee ge­hou­den. Er wordt nu ge­noeg ver­diend in de voet­bal­we­reld om die RSZ te kun­nen be­ta­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.