Hoe de ‘ndranghe­ta gel­inkt is aan ver­dach­ten in Lim­burg

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

Vol­gens een ge­de­tail­leerd ar­ti­kel van het Or­ga­ni­sed Cri­me and Cor­rup­ti­on Re­por­ting Pro­ject (OCCRP) zou de Gen­ke­naar An­to­nio Co­sta­du­ra nau­we ban­den heb­ben met een kop­stuk van de ‘ndranghet­a­clan Pel­le-Vot­ta­ri. Het OCCRP is een sa­men­wer­kings­ver­band van in­ter­na­ti­o­na­le on­der­zoeks­cen­tra en jour­na­lis­ten die over ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad be­rich­ten.

Jour­na­lis­ten van het OCCRP had­den in­za­ge in de Ita­li­aan­se tak van ope­ra­tie Pol­li­no. Hun ar­ti­kel schetst zo de gro­te lij­nen van het in­ter­na­ti­o­na­le on­der­zoek met be­hoor­lijk wat de­tails. Een van de Ita­li­aan­se hoofd­ver­dach­ten is de 26-ja­ri­ge Do­me­ni­co Pel­le, hoofd van de Pel­leVot­ta­ri­clan die deel uit­maakt van de ‘ndranghe­ta. Toen Pel­les va­der in 2016 werd ge­ar­res­teerd plaatste de Ita­li­aan­se po­li­tie een ge­hei­me af­luis­ter­app op de smartpho­ne van Do­me­ni­co om­dat ze ver­moed­den dat de zoon het im­pe­ri­um zou over­ne­men. Het ver­bor­gen stuk­je soft­wa­re re­gi­streer­de elk te­le­foon­ge­sprek, maar stuur­de ook de om­ge­vings­ge­lui­den naar de speur­ders wan­neer de te­le­foon niet ge­bruikt werd om te bel­len. Zo ver­za­mel­de het Ita­li­aan­se ge­recht een berg aan in­for­ma­tie over het net­werk.

”Gek­ke Bel­gen”

Ze hoor­den hoe het drugs­geld werd wit­ge­was­sen via ijs­sa­lons en res­tau­rants in Duits­land en Ne­der­land. Maar ook dat Pel­le op ver­trouw­de op een Bel­gi­sche ben­de die een nieu­we co­ca­ï­ne­lijn naar Noord-Eu­ro­pa op po­ten moest zet­ten. In een door de po­li­tie af­ge­luis­terd te­le­foon­ge­sprek noem­de Pel­le de Bel­gen “gek en ge­stoord”. Hij ver­wijst naar een ru­zie met Mexi­ca­nen waar­bij ge­scho­ten is ge­weest op straat.

Het kop­stuk van die Bel­gi­sche ben­de is vol­gens de speur­ders ge­bo­ren Gen­ke­naar An­to­nio Co­sta­du­ra. In Amsterdam pik­te de ben­de hon­der­den ki­lo’s co­ca­ï­ne op. Een ge­deel­te van de drugs werd naar Ita­lië ge­stuurd en be­waard er­gens in Ca­la­brië, een an­der ge­deel­te werd ge­dis­tri­bu­eerd in Noord-Eu­ro­pa.

Al­ba­ne­zen op­ge­licht

In no­vem­ber 2016 liep het ver­keerd. Vlak voor zijn ar­res­ta­tie had va­der Pel­le aan An­to­nio Co­sta­du­ra nog 100.000 eu­ro voor­schot be­taald voor 57 ki­lo­gram co­ca­ï­ne uit een gro­te­re la­ding. Maar de Bel­gi­sche con­nec­tie was even la­ter ver­dwe­nen. Naar Düs­sel­dorf, zo zou blij­ken na een ein­de­lo­ze reeks te­le­foon­tjes door Do­me­ni­co Pel­le. De Bel­gi­sche ben­de was naar Duits­land ge­vlucht om­dat ze een Al­ba­ne­se drugs­han­de­laar hon­derd pak­ken co­ca­ï­ne ter waar­de van 400.000 eu­ro lich­ter had­den ge­maakt. “Als de Al­ba­ne­zen dat ont­dek­ken, zul­len ze hen ver­moor­den. Ze gaan hun huid af­stro­pen”, hoort de po­li­tie Pel­le zeg­gen via de te­le­foon­tap. En ver­der: “Ik weet niet of ze zich voor mij ver­schui­len of voor de Al­ba­ne­zen. Ik heb geen idee wat er ge­beurd is. Ze heb­ben me ge­beld en ver­teld dat ze de Al­ba­ne­zen op­ge­licht heb­ben en zijn dan ver­dwe­nen. Ze heb­ben een be­stel­wa­gen vol co­ca­ï­ne ge­la­den en zijn dan ge­vlucht.”

Lim­burg­se ver­dach­ten

Het Ita­li­aan­se ge­recht heeft de uit­le­ve­ring ge­vraagd van drie ver­dach­ten die op Bel­gisch grondgebied zijn op­ge­pakt. Het gaat om de eer­der ver­mel­de An­to­nio Co­sta­du­ra en Do­me­ni­co Stran­gio en Ste­fa­no Sca­lia die in La­na­ken­se deel­ge­meen­te Re­kem werd ge­ar­res­teerd. In Re­kem werd ook de 19-ja­ri­ge Au­stra­li­ër An­to­nio Ro­meo door de po­li­tie mee­ge­no­men. Hij stond niet in het vi­zier van de Ita­li­aan­se maf­fi­as­peur­ders, maar is ver­dach­te in het af­ge­splits­te Lim­burg­se on­der­zoek naar co­ca­ï­ne­han­del.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.