“Je­men ver­dient on­ze warm­ste aan­dacht en hulp”

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

Zo­wel Uni­cef, Ox­fam als het Ro­de Kruis Vlaan­de­ren ij­ve­ren in het ka­der van de Warm­ste Week voor hulp aan Je­men. Met de brood­no­di­ge fond­sen die er de­ze maand wordt in­ge­za­meld, kan er al­les­zins in­ge­zet wor­den op de ve­le no­den. Zo kan voed­sel be­deeld wor­den, me­di­cij­nen ge­le­verd en de toe­gang tot pro­per drink­wa­ter ver­be­terd. Daar­naast kan men ook de oor­logs­trau­ma’s hel­pen ver­wer­ken en op z’n minst een deel van de kin­de­ren het recht op on­der­wijs ver­le­nen.

Ook de Eu­ro­pe­se Unie ver­hoog­de pas haar ont­wik­ke­lings­hulp met 30 mil­joen eu­ro, wat de tel­ler dit jaar op 71 mil­joen eu­ro brengt. Met dit geld wordt er voor­zien in le­vens­red­den­de hulp zo­als wa­ter, voed­sel of on­der­dak. Daar­naast voor­zag on­ze Unie dit jaar 118 mil­joen eu­ro hu­ma­ni­tai­re steun. Op de­ze ma­nier wil men ook aan­dacht be­ste­den aan de in­fra­struc­tuur van de ge­zond­heids­zorg, voed­sel­ze­ker­heid en mi­cro-fi­nan­cie­ring. Maar meer is en blijft no­dig. Naast hu­ma­ni­tai­re en ont­wik­ke­lings­hulp is ook po­li­tie­ke ac­tie ver­eist. Al­leen moe­ten we vast­stel­len dat we niet sla­gen in dit op­zet. Het is al lan­ger dui­de­lijk dat we niet hoe­ven te re­ke­nen op de Ame­ri­ka­nen, maar ook aan het Eu­ro­pe­se front kan het be­ter. Een po­li­tie­ke op­los­sing blijkt ver­der weg dan ooit en Eu­ro­pa moet de druk op de be­trok­ken par­tij­en ver­ho­gen om schot in de zaak te krij­gen. Niet al­leen om de par­tij­en aan ta­fel te krij­gen en het ge­weld te stop­pen, maar ook om de hui­di­ge blok­ka­de vol­le­dig op te hef­fen zo­dat de le­vens­nood­za­ke­lij­ke goe­de­ren tot bij de slacht­of­fers kun­nen ra­ken. Daar­naast is er nog al­tijd geen gron­dig en on­af­han­ke­lijk on­der­zoek ge­voerd en is het dus on­mo­ge­lijk om een dui­de­lijk beeld te krij­gen van de be­ga­ne oor­logs­mis­da­den. Bo­ven­dien werd tot op he­den geen al­les­om­vat­ten­de Eu­ro­pe­se stra­te­gie voor Je­men uit­ge­werkt.

Maar het meest zorg­wek­ken­de is het uit­blij­ven van een wa­pen­em­bar­go te­gen Sa­oe­di-Ara­bië en zijn co­a­li­tie. De rol van het ko­nink­rijk blijft noch­tans on­ver­an­derd en het zet de aan­val­len en oor­logs­mis­da­den op on­schul­di­ge bur­gers rus­tig voort zon­der dat er ook maar ie­mand in het Wes­ten naar kraait. Duits­land zet­te dan wel de uit­voer van wa­pens stop, een echt Eu­ro­pees ant­woord blijft ook op dit punt uit.

Dat de Warm­ste Week voor het groot­ste deel in het te­ken staat van Je­men is een mooi, warm en men­se­lijk ge­baar. We kun­nen hen mis­schien geen fon­ke­lend ein­de­jaar be­zor­gen, maar de gif­ten kun­nen wel echt een ver­schil ma­ken. Nu is het al­leen nog wach­ten op een­zelf­de war­me gift van Eu­ro­pa. Hu­ma­ni­tai­re en ont­wik­ke­lings­steun is nood­za­ke­lijk, maar met geld al­leen kan je he­laas geen vre­de ko­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.