De­cem­ber

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

-

Genk De ogen van de mijn­wer­ker blik­ken in een on­ze­ke­re toe­komst. De Genk­se man-van-ve­le-ta­len­ten Wil­ly Min­ders legt de stem­ming in zijn stad vast in de laat­ste da­gen van

1965, kan­tel­jaar in de Lim­burg­se mijn­ge­schie­de­nis.

groen over va­le to­nen ge­lig wit. Het re­gis­ter is dat van de tra­giek. Con­stan­tin Meu­nier gaf zijn hel­den van de ar­beid al dit soort krach­ti­ge, trot­se trek­ken. Dat maakt zo’n kop ar­che­ty­pe: niet een maar dé mijn­wer­ker. Maar het kan ook een echt por­tret zijn (in het mu­se­um­zaal­tje is een ge­beeld­houwd hoofd te zien met net zo’n bonk van een neus.) ook te­rug­blik­ken. De­cem­ber 1965. Het is de maand waar­in de mijn­wer­kers van Zwart­berg te ho­ren krij­gen (net voor Kerst­mis) dat hun steen­kool­mijn het vol­gen­de jaar al zal slui­ten. De be­slis­sing, me­de in­ge­ge­ven door com­mu­nau­tai­re over­we­gin­gen: om niet al­leen on­ren­da­be­le Waal­se mij­nen te slui­ten, leidt tot lo­kaal pro­test - sta­kin­gen, be­to­gin­gen. Eind ja­nu­a­ri 1966 krij­gen de mijn­wer­kers al hun ont­slag­brief in de bus. On­danks een de­mon­stra­tie­ver­bod houdt het ver­zet aan. Op 31 ja­nu­a­ri val­len bij een be­to­ging aan de mijn van Win­ter­slag twee do­den, Va­lè­re Sclep en Jan La­tos. De schok is enorm: re­pres­sie met do­de­lijk ge­weld niet in een ver land maar in de ei­gen buurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.