Is au­to­ri­teit ver­lei­de­lijk?

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Casper Tho­mas (34) werkt als re­dac­teur bij het opi­nie­week­blad ‘De Groe­ne Am­ster­dam­mer’ en is mo­men­teel cor­res­pon­dent in Was­hing­ton. Hij reist voor dit boek naar Poe­tins Rus­land, dat zijn rol als groot­macht te­rug wil, en naar het Honga­rije van Vik­tor Or­ban, die niet meer in de Eu­ro­pe­se Unie thuis­hoort; hij werk­te een jaar van­uit In­dia, waar mi­nis­ter-pre­si­dent Na­ren­dra Mo­di het hin­doe­na­ti­o­na­lis­me nieu­we kracht in­blaast; hij gaat op zoek naar het nieu­we Tur­kije van Er­do­gan. En dan is er nu Was­hing­ton.

Tho­mas tra­ceert in die vijf lan­den op drie con­ti­nen­ten op­val­len­de pa­ral­lel­len, hoe­wel ze een to­taal ver­schil­len­de ge­schie­de­nis heb­ben. Heel even leek het er­op dat de com­bi­na­tie van vrije markt, in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king en diep ver­an­ker­de de­mo­cra­tie de bes­te ga­ran­tie op voor­spoed biedt. Zo zag het er ein­de twin­tig­ste eeuw/be­gin de­ze eeuw in elk ge­val uit. Van de gro­te ide­o­lo­gie­ën was de li­be­ra­le de­mo­cra­tie de duur­zaams­te; fas­cis­me en com­mu­nis­me wa­ren in­een­ge­stort, de li­be­ra­le de­mo­cra­tie was de toe­komst van de mens­heid. Casper Tho­mas: “Nu groeit een cul­tuur­mo­del dat één do­mi­nan­te cul­tuur wil be­vor­de­ren, denkt in ter­men van vij­and­schap en dat de wil van de macht­heb­ber bo­ven de rechts­staat stelt.” ”Wij zijn het volk, wie zijn jul­lie?” riep Er­do­gan op een mas­sa­bij­een­komst in 2014. Om­ringd met bor­den met de tekst Je bent een ge­schenk van God, Er­do­gan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.