Vijf keer

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

Casper Tho­mas heeft over de vijf man­nen zo’n ver­haal: waar ko­men ze van­daan, hoe heb­ben ze zich ont­wik­keld? Mo­di (“Ik ben een fa­kir. Wat kun­nen mijn te­gen­stan­ders mij doen?”) komt uit een la­ge kas­te en klom op tot de lei­der van de groot­ste de­mo­cra­tie ter we­reld. De Hon­gaar­se lei­der Or­ban, ge­kleed in spij­ker­broek en met lang haar in de nek, riep op 16 ju­ni 1989 de Rus­sen op om Boed­a­pest te ver­la­ten: een 26-ja­ri­ge stu­den­ten­lei­der die goed wist dat vier van zijn voor­gan­gers door de Sov­jets wa­ren op­ge­han­gen en in een ano­niem graf ge­stopt.

Sa­men met Trump en Poe­tin, zegt Tho­mas, heb­ben die drie man­nen de li­be­ra­le de­mo­cra­tie bij de en­kels ge­gre­pen en te­gen de grond ge­sleurd: “Om ver­vol­gens over haar rug naar vo­ren te krui­pen.” Zij vor­men de kern van een an­ti­li­be­ra­le we­reld­or­de die het ge­loof in een on­weer­spro­ken li­be­ra­le de­mo­cra­tie doet ver­vlie­gen. Wij zijn ge­tui­ge van een breuk in de ge­schie­de­nis: “Als de grond trilt, is sta­bi­li­teit aan de top, of de sug­ges­tie daar­van, al­gauw aan­trek­ke­lijk.”

En hij ci­teert uit het boek ‘De to­ta­li­tai­re ver­lei­ding’ van de Fran­se jour­na­list Jean-Fran­çois Re­vel die in 1975 al zei: “Een vrije en recht­vaar­di­ge we­reld moet per­ma­nent ge­won­nen wor­den op de aan­trek­kings­kracht van het au­to­ri­tai­re den­ken.” Het Wes­ten heeft rond 2000 te vroeg vic­to­rie ge­kraaid. De hoog­moed van het roof­ka­pi­ta­lis­me is nog een an­der ver­haal.

Knap, goed­ge­schre­ven, in­zicht­ge­vend werk van Casper Tho­mas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.