Top of flop?

FILM

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

7/10

Wat schaft de pot de­ze week op het vlak van nieu­we cd's, boe­ken, dvd's, ga­mes en strips? En loont het wel de moei­te om ze in huis te ha­len of niet? Met an­de­re woor­den: zijn de vol­gen­de nieu­we re­lea­ses top of flop? dat merk je wel. Re­gis­seur Alexan­d­re As­tier schreef zelf het sce­na­rio en het ba­sis­idee is best leuk. Maar hij laat op hu­mo­ris­tisch vlak veel kan­sen schie­ten, som­mi­ge grap­jes zijn va­ri­a­ties op de klas­sie­ke en dus over­be­ken­de gags uit de al­bums en je zit con­stant te wach­ten op de unie­ke spits­von­dig­he­den die al­leen Gos­cin­ny kon be­den­ken. Maar jon­ge kin­de­ren zul­len zich waar­schijn­lijk wel amu­se­ren.(cc) Chris Cor­nell blijft de straf­ste strot die grun­ge heeft voort­ge­bracht. An­der­half jaar na zijn dood doet de sa­men­stel­ler van de­ze com­pi­la­tie iets te hard zijn best om al­le hoofd­stuk­ken uit Cor­nells car­ri­è­re aan bod te la­ten ko­men. Ui­ter­aard krijgt ‘Black Ho­le Sun’ een plaats, even­als de cult­klas­sie­ker ‘Hun­ger Stri­ke’ van Tem­ple Of The Dog. Toch blijft de mach­ti­ge Sound­gar­den-er­fe­nis on­der­be­licht, ten voor­de­le van la­te­re uit­spat­tin­gen met Au­diosla­ve en so­lo­werk zo­als de on­uit­ge­ge­ven zwa­nen­zang ‘When Bad Does Good’. De co­vers van ‘Bil­lie Jean’ en ‘No­thing Com­pa­res 2 U’ blij­ven straf, de pseu­do-hip­hop van ‘Scream’ met Tim­ba­land on­ver­teer­baar. Wie meer wil, gaat voor de vier­de­li­ge de­luxe-set of de box met ook ze­ven el­pees.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.