HOROSCOOP

ZA­TER­DAG 8 de­cem­ber

Het Belang van Limburg - - Hbvl plus -

Ram 21-3 T/M 20-4 Sin­gle, sta open voor ver­schil­len­de in­vloe­den om te voor­ko­men dat je in je ei­gen krin­ge­tje blijft rond­draai­en. Als kop­pel zul­len jul­lie el­kaar moe­ten on­der­steu­nen om de jeugd bij te kun­nen hou­den.

Stier 21-4 T/M 20-5 Voor jou is trouw iets heel waar­de­vols dat aan de ba­sis staat van lief­de en vriend­schap. Ge­luk­kig geldt dat ook voor je part­ner. Sin­gle: je ide­a­len ko­men van­daag op pijn­lij­ke wij­ze in bot­sing met de re­a­li­teit. Twee­lin­gen 21-5 T/M 21-6 Je te­ken wordt nu vol­op ge­steund door Ju­pi­ter. Het ge­luk zou je moe­ten toe­la­chen, je zou om­ge­ven moe­ten zijn door vrien­den, ge­waar­deerd en ge­liefd moe­ten wor­den. Wat wil je meer?

Kreeft 22-6 T/M 22-7 Ge­ne­gen­heid en een goe­de ver­stand­hou­ding, dat is wat je naas­ten van je ho­pen te krij­gen. Zorg dus voor een goed hu­meur en pro­beer de zor­gen van het werk tot maan­dag te la­ten rus­ten.

Leeuw 23-7 T/M 23-8 Om wrij­vin­gen te voor­ko­men, mag je je do­mi­nan­te trek­jes wel even op­zij zet­ten. Stel ook gren­zen aan je be­zit­te­rig­heid, an­ders kan dat lie­ve vlam­me­tje wel eens tot een ver­woes­tend vuur uit­groei­en.

Maagd 24-8 T/M 23-9 Gun­sti­ge in­vloe­den van Ve­nus, steek snel een kaars­je op want dit wordt een dag zon­der stress of span­nin­gen! De rus­ti­ge sfeer geeft je de ge­le­gen­heid om te ge­nie­ten van klei­ne ge­luks­mo­men­ten. Weeg­schaal 24-9 T/M 23-10 Ben je sin­gle, dan zou je wel eens van flirt naar flirt kun­nen vlin­de­ren. Op die ma­nier loop je wel het ri­si­co om wat al te veel waar­de te hech­ten aan een le­ven­tje zon­der in­houd.

Schor­pi­oen 24-10 T/M 22-11 Na een jach­ti­ge week, krijg je nu een paar mo­men­ten om bij te ko­men, sa­men met je part­ner. Maar dat hoeft je niet te be­let­ten om van­avond eens goed uit de band te sprin­gen. Boog­schut­ter 23-11 T/M 21-12 De Nieu­we Maan van gis­te­ren kan nog zor­gen voor wat on­ple­zie­ri­ge na­wee­ën, maar ver­der wordt het een kal­me en pro­bleem­lo­ze dag. Sin­gle, dring je niet op en stel geen ge­nan­te ei­sen. Steen­bok 22-12 T/M 20-1 In­vloe­den van Sa­tur­nus wer­ken gun­stig door op je ge­drag. Je hebt een goed hu­meur, bulkt van de idee­ën en sleept je he­le fa­mi­lie daar­in mee. Sin­gle, als je weet wat je wilt, is het ge­mak­ke­lij­ker kie­zen.

Wa­ter­man 21-1 T M 19-2 Een rijk ge­vul­de en amu­san­te dag. Volg je in­tu­ï­tie, je naas­ten zul­len er­op re­a­ge­ren en je part­ner zal het waar­de­ren. Sin­gle? Al­leen per­so­nen die op jou lij­ken, ge­ven je wat je graag wil.

Vis­sen 20-2 T/M 20-3 Als je blijft ha­me­ren op je ei­gen be­zig­he­den, loop je het ri­si­co je om­ge­ving te­gen je in het har­nas te ja­gen. Als je meer sa­men doet en wat op­ge­wek­ter bent, is dat on­ge­twij­feld goed voor de sfeer en de een­dracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.