Vlaam­se leer­krach­ten ho­ger mid­del­baar bij best be­taal­den

85 pro­cent van on­der­wijs­bud­get gaat naar lo­nen

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Li­i­li­a­na CASAGRANDE

BRUS­SEL - De leer­krach­ten ho­ger mid­del­baar in Vlaan­de­ren zijn bij de best be­taal­den ter we­reld. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se stu­die van de OESO, de club van 36 rij­ke lan­den.

De stu­die zet ge­ge­vens van de 36 OESO-lan­den naast el­kaar. Daar­uit blijkt dat in Vlaan­de­ren het groot­ste deel (85 pro­cent) van het on­der­wijs­bud­get naar lo­nen gaat. De loon­kos­doen ten voor leer­krach­ten zijn hier bij de hoog­ste van de we­reld. Van al­le OESO-lan­den is dat al­leen in Co­lom­bia nog meer. 63 pro­cent is voor de leer­krach­ten, 22 pro­cent voor an­der per­so­neel van de scho­len.

Het Vlaams ho­ger mid­del­baar staat zelfs he­le­maal boven­aan, met een loon­kost van on­ge­veer 6.340 eu­ro per leer­ling. Wal­lo­nië staat op num­mer twee, met 5.434 eu­ro. Ook de loon­kost in het la­ger mid­del­baar ligt nog hoog, al Slo­ve­nië, Zwit­ser­land en Duits­land het hier wat be­ter. Voor het la­ger on­der­wijs ligt de loon­kost al­leen in Zwit­ser­land, Oos­ten­rijk en Duits­land ho­ger. Een van de oor­za­ken van die ho­ge loon­kos­ten ligt in het feit dat on­ze klas­sen re­la­tief klein zijn: ge­mid­deld 13 leer­lin­gen per klas ter­wijl het OESO-ge­mid­del­de op 17 ligt. Een Vlaam­se leer­kracht geeft ook min­der uren les dan het OESO-ge­mid­del­de.

Ho­ger on­der­wijs

De stu­die zet ge­ge­vens van de 36 OESO-lan­den naast el­kaar. Zo wordt dui­de­lijk dat on­ze jon­ge­ren kop­lo­per zijn in deel­na­me aan het ho­ger on­der­wijs: liefst 72 pro­cent start voor zijn 25ste een op­lei­ding in een uni­ver­si­teit of ho­ge­school. Maar ze heb­ben wel meer tijd no­dig dan voor­zien is om hun op­lei­ding af te ma­ken. Am­per 33 pro­cent van de Vlaam­se jon­ge­ren en 27 pro­cent van de Waal­se zijn ‘op tijd’ klaar. Het OESO-ge­mid­del­de ligt op 39 pro­cent. Dat zou dus be­ter moe­ten. Na drie jaar is 67 pro­cent van de Vla­min­gen klaar met zijn of haar ho­ge­re stu­die. Jon­ge­ren die uit het TSO of BSO ko­men, heb­ben min­der kans om hun ho­ger on­der­wijs af te ma­ken: in Vlaan­de­ren is dat niet meer dan 52 pro­cent, in Wal­lo­nië am­per 38 pro­cent. Het OESO-ge­mid­del­de is noch­tans 58 pro­cent. Voor de jon­ge­ren uit het ASO lig­gen die slaag­kan­sen een pak ho­ger: van hen haalt 83 pro­cent een di­plo­ma ho­ger on­der­wijs.

Scho­ling

De scho­lings­graad in ons land ligt hoog: 23 pro­cent van de Bel­gen tus­sen 25 en 64 jaar heeft een ba­chel­or­di­plo­ma, 17 pro­cent een mas­ter. Dat is meer dan het OESO-ge­mid­del­de van 17 pro­cent voor de ba­che­lors en van 13 pro­cent voor de mas­ters. Ook ver­ge­le­ken met de an­de­re Eu­ro­pe­se lid­sta­ten sco­ren we be­ter.

In­ves­te­ring

Bel­gië in­ves­teert 5,8 pro­cent van zijn bbp in on­der­wijs, een van de hoog­ste cij­fers bin­nen de OESO. In Vlaan­de­ren wordt over al­le on­der­wijs­ni­veaus heen 12.600 eu­ro per stu­dent uit­ge­ge­ven, meer dan het OESO-ge­mid­del­de van 9.500 eu­ro. In Wal­lo­nië is dat 11.595 eu­ro per stu­dent.

Lo­nen

On­ze leer­krach­ten zijn bij de best be­taal­den van al­le OESO-lan­den. Het groot­ste deel (85 pro­cent) van het on­der­wijs­bud­get gaat naar lo­nen. Van al­le OESO-lan­den is dat al­leen in Co­lom­bia nog meer. 63 pro­cent is voor de leer­krach­ten, 22 pro­cent voor an­der per­so­neel. Voor­al in het la­ger en se­cun­dair on­der­wijs gaat het bud­get (voor 89 pro­cent) naar lo­nen. Het ge­mid­del­de bin­nen de OESO is 78 pro­cent. De loon­kos­ten voor leer­krach­ten zijn hier bij de hoog­ste ter we­reld. Leer­krach­ten in het Vlaam­se ho­ger mid­del­baar staan zelfs aan de top, met een loon­kost van on­ge­veer 6.340 eu­ro (per leer­ling). Wal­lo­nië staat op num­mer twee, met 5.434 eu­ro. Ook de loon­kost in het la­ger mid­del­baar ligt nog hoog, al doen Slo­ve­nië, Zwit­ser­land en Duits­land het hier iets be­ter. Voor het la­ger on­der­wijs ligt de loon­kost al­leen in Zwit­ser­land, Oos­ten­rijk en Duits­land ho­ger.

Klas­sen

Een van de oor­za­ken van die ho­ge loon­kos­ten ligt in het feit dat on­ze klas­sen re­la­tief klein zijn: ge­mid­deld 13 leer­lin­gen per klas ter­wijl het OESO-ge­mid­del­de op 17 ligt. Een an­de­re oor­zaak zijn de lo­nen: ge­mid­deld 45.288 eu­ro per jaar, ter­wijl het OESO-ge­mid­del­de 39.000 eu­ro per jaar is.

Tot slot is er ook de vast­stel­ling dat de jon­ge­ren in ons land meer uren naar school gaan dan in an­de­re lan­den.

Le­suren

Een Vlaam­se leer­kracht geeft min­der uren les dan het OESO­ge­mid­del­de. In het la­ger on­der­wijs staat een on­der­wij­zer of juf ge­mid­deld 748 uren voor de klas, het ge­mid­del­de is 776 uren. Het­zelf­de geldt voor het la­ger mid­del­baar (667 uren te­gen­over een ge­mid­del­de van 700 uren) en het ho­ger mid­del­baar (622 uren te­gen­over ge­mid­deld 668 uren). Op­mer­ke­lijk: voor Waal­se leer­krach­ten ligt het aan­tal le­suren nog een stuk la­ger.

Doc­to­raat

Het aan­tal 25- tot 64-ja­ri­gen met een doc­to­raat ligt hier met 0,8 pro­cent la­ger dan het ge­mid­del­de (1,1 pro­cent). Een kwart van de stu­den­ten die hier doc­to­re­ren, komt uit het bui­ten­land.

FO­TO RR

De loon­kos­ten voor leer­krach­ten zijn hier bij de hoog­ste van de OESO. Leer­krach­ten in het ho­ger mid­del­baar staan zelfs aan de top.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.