Po­li­tie-in­zet in eerste klas­se kost­te 10 mil­joen

De po­li­tie-in­zet tij­dens de voet­bal­wed­strij­den in eerste klas­se A en B heeft vo­rig sei­zoen 10,5 mil­joen eu­ro ge­kost. In to­taal wer­den 33.476 man­schap­pen in­ge­zet.

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Door Ru­ben Steegen

In het sei­zoen 2018-2019 wer­den pre­cies 33.476 man­schap­pen in­ge­zet om de vei­lig­heid te ga­ran­de­ren, zo blijkt uit de cij­fers van de fe­de­ra­le po­li­tie. De kos­ten­ra­ming van 10,5 mil­joen eu­ro ligt in wer­ke­lijk­heid nog ho­ger. Ze is en­kel ge­ba­seerd op het aan­tal ge­pres­teer­de uren en houdt geen re­ke­ning met toe­la­ges voor week­end­of nacht­werk en lo­gis­tie­ke kos­ten.

De voet­bal­clubs moe­ten maar een peul­schil bij­dra­gen voor die po­li­tie-in­zet. Zo be­taal­de KRC Genk de af­ge­lo­pen sei­zoe­nen ge­mid­deld 25.000 eu­ro. Eer­der de­ze week stel­de de Trui­en­se korps­chef Ste­ve Pro­vost dat de maat­schap­pe­lij­ke kos­ten veel te hoog lig­gen. Zo­wel de Genk­se bur­ge­mees­ter Wim Dries als Veer­le Hee­ren, bur­ge­mees­ter van Sint-Trui­den, re­a­ge­ren ge­nu­an­ceerd: “Waar stopt het al­ge­meen be­lang en be­gint een pri­vé-be­wa­kings­op­dracht? Moe­ten we een on­der­scheid ma­ken tus­sen voet­bal­clubs en fes­ti­val­or­ga­ni­sa­to­ren?”

Na een nat­te ok­to­ber­maand kampt Vlaan­de­ren, en dan voor­al Lim­burg, nog al­tijd met la­ge tot zeer la­ge grond­wa­ter­stan­den. Dat blijkt uit het wa­ter­rap­port van de VMM.

Hoe­wel er in ok­to­ber op de mees­te plaat­sen in Vlaan­de­ren iets meer neer­slag viel dan nor­maal, was dat lang niet ge­noeg om de his­to­ri­sche droog­te weg te wer­ken. “Er is een voor­zich­tig her­stel in­ge­zet, maar we kam­pen nog al­tijd met la­ge (35 pro­cent) en zeer la­ge (37 pro­cent) grond­wa­ter­stan­den”, weet Ka­trien Smet van de Vlaam­se Mi­li­eu­maat­schap­pij (VMM). De si­tu­a­tie blijft het meest kri­tisch in Lim­burg en het oos­ten van Vlaams-Bra­bant. Zelfs als no­vem­ber zeer nat wordt, ver­wacht de VMM hier nog steeds zeer la­ge grond­wa­ter­stan­den. “Het her­stel ver­loopt hier tra­ger dan in de rest van Vlaan­de­ren, door de die­pe­re grond­wa­ter­spie­gel en door de spe­ci­fie­ke on­der­grond.”

De VMM wijst er­op dat de ge­mid­del­de grond­wa­ter­stand van­daag wel al iets ho­ger ligt dan in no­vem­ber vo­rig jaar. “Het gaat de goe­de kant op, maar de ach­ter­stand is ze­ker nog niet bij­ge­beend. Daar­voor

heb­ben we nog een paar maan­den met veel en con­stan­te re­gen no­dig. Wat dat be­treft was ok­to­ber ide­aal: het heeft toen iets meer dan ge­mid­deld maar ook erg ge­spreid ge­re­gend. Op die ma­nier krijgt het wa­ter tijd om in de bo­dem te drin­gen”, zegt Smet. Door de be­perk­te ver­dam­ping in de herfst en het feit dat de na­tuur nu min­der wa­ter no­dig heeft, hoopt de VMM dat het her­stel zich de ko­men­de we­ken ver­der­zet. En­kel zo zul­len we in de len­te ge­wa­pend zijn te­gen een even­tu­e­le nieu­we droog­te­pe­ri­o­de. “Be­lang­rijk is wel dat de vries­kou nog even weg­blijft, want een be­vro­ren bo­dem neemt veel slech­ter wa­ter op.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.