Mi­chel Le­li­è­vre na 23 jaar vrij­ge­la­ten uit ge­van­ge­nis

Maan­dag­voor­mid­dag rond 11 uur heeft Mi­chel Le­li­è­vre (48), de vroe­ge­re hand­lan­ger van Marc Du­troux, de ge­van­ge­nis van Ittre ver­la­ten.

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Nan­cy Van­de­broek

De straf­uit­voe­rings­recht­bank be­slis­te op 30 sep­tem­ber dat Le­li­è­vre ver­vroegd vrij mocht ko­men. Aan zijn vrij­la­ting wa­ren wel een aan­tal voor­waar­den ver­bon­den. Zo moest Le­li­è­vre be­wij­zen dat hij een woonst had door een huur­con­tract bin­nen de zes maan­den voor te leg­gen. Die woonst heeft hij via een im­mo­bi­li­ën­kan­toor ge­von­den. Vol­gens be­paal­de bron­nen zou Mi­chel Le­li­è­vre in een flat in het Brus­sel­se wo­nen. De 48-ja­ri­ge Waal zat 23 jaar in de cel voor de ont­voe­ring van An Mar­chal, Eef­je Lam­brecks, Sa­bi­ne Dar­den­ne en Lae­ti­tia Del­hez. Van de straf­uit­voe­rings­recht­bank moet hij ver­schil­len­de pro­vin­cies, waar­on­der Lim­burg, ver­mij­den. Hij mag zich niet in de na­bij­heid van de slacht­of­fers op­hou­den. Bo­ven­dien mag hij geen al­co­hol of drugs ge­brui­ken en moet hij – als ex-ver­slaaf­de - het drugs­mi­li­eu ver­mij­den. Paul Mar­chal en Jean Lam­brecks, de va­ders van de door Du­troux ver­moor­de An en Eef­je, re­a­ge­ren zwaar ont­goo­cheld op de vrij­la­ting.

Zijn ver­vroeg­de vrij­la­ting komt er na­dat de straf­uit­voe­rings­recht­bank op 30 sep­tem­ber had be­slist dat hij vrij mocht ko­men. Voor­waar­de voor de vrij­la­ting was dat Le­li­è­vre kon be­wij­zen dat hij een woonst had door een huur­con­tract bin­nen de zes maan­den voor te leg­gen. Een woonst heeft hij via een im­mo­bi­li­ën­kan­toor ge­von­den, waar­door hij zijn cel mocht ver­la­ten. Vol­gens be­paal­de bron­nen zou Le­li­è­vre zich er­gens in een flat in het Brus­sel­se heb­ben ge­ves­tigd. De 48-ja­ri­ge Waal zat 23 jaar in de cel voor de ont­voe­ring van

An Mar­chal, Eef­je Lam­brecks, Sa­bi­ne Dar­den­ne en Lae­ti­tia Del­hez. Van de straf­uit­voe­rings­recht­bank moet hij ver­schil­len­de pro­vin­cies ver­mij­den, zo­als Lim­burg, Ne­der­lands-Lim­burg, VlaamsBra­bant, He­ne­gou­wen, Luik, Luxem­burg en som­mi­ge de­len van Brus­sel.

Ont­goo­cheld

Jean Lam­brecks, va­der van de ver­moor­de Eef­je, re­a­geert ont­goo­cheld: “Le­li­è­vre heeft nu voor al­tijd een ali­bi om de waar­heid die hij heel goed kent - te ver­zwij­gen. Het is zelfs zo dat de straf­uit­voe­rings­recht­bank hem dat ali­bi heeft ver­schaft door hem een con­tact­ver­bod met de na­be­staan­den op te leg­gen. In de aan­loop van zijn voor­waar­de­lij­ke in­vrij­heids­stel­ling heb­ben wij tal van po­gin­gen on­der­no­men om ant­woor­den te krij­gen op heel con­cre­te vra­gen en dat kon er zelfs niet van af. We kun­nen al­leen maar be­slui­ten dat door ant­woor­den te ge­ven Le­li­è­wo­nen. vre zich­zelf zou be­schul­di­gen. Ik vraag mij ove­ri­gens af hoe hij aan de kost zal ge­ra­ken want zijn werk­loos­heids­uit­ke­ring zal het mi­ni­mum zijn.”

Ook Paul Mar­chal, die zijn doch­ter An ver­loor door de ben­de-Du­troux re­a­geert ge­schokt op de vrij­la­ting van Le­li­è­vre. “Als men­sen als Mar­tin en Le­li­è­vre hun vol­le­di­ge straf niet meer moe­ten uit­zit­ten, wie dan wel? Vol­gen­de week zou An 42 wor­den, ze heeft haar 18de ver­jaar­dag nooit ge­haald dank­zij Le­li­è­vre”, post­te hij op Fa­ce­book. Hij schreef ook dat hij zich als ou­der trots voel­de op het be­richt dat zijn zoon Gert had ver­spreid. “Het ge­recht al­le­maal top­pers, zal maar niks ver­keerd zeg­gen want an­ders pro­ble­men met het ge­recht.”

Va­der Mar­chal: “Trots om­dat we vast­stel­len hoe be­heerst hij, zijn zus en broer we­ten om te gaan met dit nieuws. Ge­loof me, dat is niet al­tijd sim­pel.”

Geen con­tro­le

De vrees van Mar­chal is dat nie­mand gaat con­tro­le­ren of Le­li­è­vre zich aan de voor­waar­den zal hou­den. “Hij kan ons te­gen­ko­men op plek­ken waar hij wel mag ko­men. Wij mo­gen niet we­ten waar hij komt maar hij weet wel waar wij

Ik ben er niet bang voor, maar dat klopt toch niet?” Le­li­è­vre werd in 2004 ver­oor­deeld tot 25 jaar cel. Na­dat hij een der­de van zijn straf had uit­ge­ze­ten, vroeg hij in 2011 voor het eerst zijn voor­waar­de­lij­ke vrij­la­ting aan. Dit ver­zoek werd af­ge­we­zen, om­dat hij on­der meer nog geen scha­de­ver­goe­ding had be­taald aan zijn slacht­of­fers, iets wat hij ove­ri­gens nog al­tijd niet heeft ge­daan. Zelf kreeg hij van het Eu­ro­pees Hof voor de Rech­ten van de Mens een scha­de­ver­goe­ding van 6.000 eu­ro toe­ge­we­zen om­dat hij tot aan zijn pro­ces te lang (acht jaar, nvdr). in voor­ar­rest had ge­ze­ten.

FOTO BELGA

Le­li­è­vre vond een woonst, een van de voor­waar­den voor zijn ver­vroeg­de vrij­la­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.