On­der­zoeks­rech­ter leidt on­der­zoek naar dood Naya

Vo­ri­ge week don­der­dag werd een on­der­zoeks­rech­ter aan­ge­steld in het on­der­zoek naar de dood van wol­vin Naya. Zij neemt de touw­tjes van het on­der­zoek in han­den na­dat Vo­gel­be­scher­ming Vlaan­de­ren klacht met bur­ger­lij­ke par­tij­stel­ling in­dien­de.

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Door Mireil­le Maes

Vo­ri­ge week is er een on­der­zoeks­rech­ter aan­ge­steld in het on­der­zoek naar de dood van wol­vin Naya. Het gro­te ver­schil of een on­der­zoeks­rech­ter een on­der­zoek al dan niet leidt, is dat een zaak dan niet meer door het par­ket kan wor­den ge­se­po­neerd. “Nu moet er al­tijd een rech­ter tus­sen­ko­men”, al­dus Bru­no Cop­pin van het par­ket Lim­burg. In het on­der­zoek zijn al een aan­tal ver­ho­ren ge­beurd, maar of er men­sen in ver­den­king wer­den ge­steld, kon niet wor­den be­ves­tigd.

Vo­gel­be­scher­ming Vlaan­de­ren dien­de in to­taal drie klachten met bur­ger­lij­ke par­tij­stel­ling in: voor de ver­dwij­ning van Naya, te­gen on­be­ken­den voor het han­gen van strop­pen in wol­ven­ge­bied en te­gen de ja­gers die in wol­ven­ge­bied met het wa­pen bin­nen hand­be­reik door een dro­ne wer­den ge­filmd. De­ze twee laat­ste za­ken kwa­men aan het licht tij­dens het on­der­zoek naar de dood van Naya door de na­tuur­in­spec­tie en de Fe­de­ra­le Ge­rech­te­lij­ke Politie Lim­burg. De wol­vin ver­dween in mei plots van de ra­dar. Op een van de laat­ste beel­den die van haar ge­maakt wer­den was dui­de­lijk te zien dat ze drach­tig was. Sinds­dien ont­breekt elk spoor van haar. Idem di­to voor haar wel­pen.

In­spec­tie

Toen de we­ten­schap­pers in ju­ni in de ga­ten kre­gen dat er iets fout zat, scha­kel­den zij de na­tuur­in­spec­tie in. In het na­jaar be­zorg­den de na­tuur­in­spec­teurs hun pv’s aan het par­ket Lim­burg en werd met­een een ori­ën­te­rend on­der­zoek op­ge­start. “Toen we de klachten van de vzw ont­vin­gen werd de on­der­zoeks­rech­ter aan­ge­steld. Zij leidt sinds­dien het on­der­zoek”, legt Bru­no Cop­pin van het par­ket Lim­burg uit. “Wan­neer een on­der­zoeks­rech­ter een on­der­zoek leidt, kan de zaak niet meer door het par­ket wor­den ge­se­po­neerd. Nu moet er al­tijd een rech­ter tus­sen­ko­men.”

Dat er in een on­der­zoek naar de dood van een wild dier een on­der­zoeks­rech­ter wordt aan­ge­steld, is uit­zon­der­lijk. “Het ge­beurt nog wel eens in een dos­sier van il­le­ga­le vo­gel­vangst en -trans­port”, zegt Ma­rie-Lau­re Van­wan­see­le van Na­tuur en Bos. Bij het agent­schap zijn ze erg tevreden met de aan­stel­ling van de on­der­zoeks­rech­ter en ho­pen ze dat het on­der­zoek in een stroom­ver­snel­ling komt en dat som­mi­ge pis­tes kun­nen wor­den be­ves­tigd.

Ver­dach­ten

De dood van Naya en haar wel­pen be­roer­de een groot deel van Vlaan­de­ren. Ani­mal Rights, het Na­tuur­hulp­cen­trum en Vo­gel­be­scher­ming Vlaan­de­ren lie­ten snel we­ten dat ze sa­men 20.000 eu­ro zou­den be­ta­len aan de per­soon die met de gouden tip zou ko­men. Een aan­ne­mer uit het Ant­werp­se deed daar nog eens 10.000 eu­ro bo­ven­op. “Er zijn ze­ker een aan­tal bruik­ba­re tips bin­nen­ge­ko­men bij ons”, zegt Paul Van Dae­le, al­ge­meen di­rec­teur van Vo­gel­be­scher­ming Vlaan­de­ren. “Maar ook bij Land­schaps vzw, Ani­mal Rights en het Na­tuur­hulp­cen­trum lie­pen er tips bin­nen. Die gin­gen on­der an­de­re over de dood van Naya, maar ook over an­de­re jacht­mis­drij­ven. Al de in­for­ma­tie is door­ge­speeld aan het be­voeg­de par­ket.” Vol­gens hem was de dood van Naya voor veel men­sen dui­de­lijk de drup­pel die de em­mer deed over­lo­pen. “Het is on­ze taak om de vin­ger aan de pols te hou­den. Daar­om die klachten. Zo ko­men we aan de weet hoe ver het met het on­der­zoek staat en kun­nen we het op­vol­gen. We zijn het ver­plicht aan na­tuur­min­nend Vlaan­de­ren. Voor ons is dit een prin­ci­pi­ë­le zaak. De da­ders van de li­qui­da­tie van Naya en haar wel­pen moe­ten wor­den ge­vat en ge­straft”, al­dus nog de di­rec­teur.

In het on­der­zoek zijn so­wie­so al een aan­tal ver­ho­ren ge­beurd. Maar of er men­sen in ver­den­king wer­den ge­steld, kon niet wor­den be­ves­tigd.

FOTO RR

Op een van de laat­ste beel­den die van Naya ge­maakt wer­den was dui­de­lijk te zien dat ze drach­tig was. Sinds­dien ont­breekt elk spoor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.