Lim­bur­gers pen­de­len meer naar Ne­der­land dan naar Brus­sel

Het aan­tal Lim­bur­gers dat in Ne­der­land werkt, is twee keer zo groot als het aan­tal dat naar Brus­sel pen­delt. Dat blijkt uit cij­fers die Vlaams Par­le­ments­lid Ste­ven Coe­ne­grachts (Open Vld) heeft op­ge­vraagd bij Vlaams mi­nis­ter van Werk Hil­de Cre­vits (CD&V).

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Li­li­a­na Casa­gran­de

Van­uit Lim­burg pen­de­len er 9.545 werk­ne­mers naar Brus­sel, 4.463 naar Wal­lo­nië, 245 naar Duits­land en maar liefst 17.074 naar Ne­der­land. Ne­der­land is blijk­baar erg aan­trek­ke­lijk als plek om te wer­ken. In Lim­burg wer­ken ui­ter­aard ook men­sen van bui­ten de pro­vin­cie. Die cij­fers zijn ver­ge­lijk­baar voor Wal­lo­nië (in Lim­burg wer­ken 3.874 Wa­len), maar niet voor de Ne­der­lan­ders. Am­per 2.036 Ne­der­lan­ders zijn hier aan de slag. “Een mo­ge­lij­ke uit­leg is dat de lo­nen in Ne­der­land ho­ger lig­gen”, zegt Coe­ne­grachts. “Maar als we in Lim­burg de va­ca­tu­res wil­len in­vul­len én meer men­sen aan het werk wil­len krij­gen, dan moe­ten we naar de Eu­re­gio kij­ken. Dan moe­ten we meer sa­men­wer­ken met Ne­der­land, het Waals ge­west, de Duits­ta­li­ge ge­meen­schap en de Duit­se deel­staat Nor­drhein-West­fa­len. Met een dui­de­lijk aan­bod van jobs over de taal­gren­zen heen, hel­pen we zo­wel de Lim­bur­ger aan een ge­schik­te job als on­ze be­drij­ven aan een ge­schik­te werk­ne­mer.” In Wal­lo­nië ligt de werk­loos­heids­graad ook veel ho­ger dan in Lim­burg (8,2 pro­cent ver­sus 4,6 pro­cent). “Dus zou­den we toch meer Wa­len moe­ten kun­nen aan­trek­ken. We moe­ten niet al­leen on­ze ei­gen werk­lo­zen naar een job be­ge­lei­den, we zul­len ook meer moe­ten sa­men­wer­ken over de taal- en land­gren­zen heen.”

Laag­ge­school­den

“Als we in Lim­burg de va­ca­tu­res wil­len in­vul­len én meer men­sen aan het werk wil­len krij­gen, dan moe­ten we naar de Eu­re­gio

kij­ken”

Ste­ven Coe­ne­grachts Vlaams Par­le­ments­lid (Open Vld)

Werk­zoe­ken­den bot­sen vaak ook op on­aan­ge­pas­te va­ca­tu­res. “Am­per 3,5 pro­cent van de va­ca­tu­res in Lim­burg zijn bij­voor­beeld mo­men­teel voor laag­ge­school­den, ter­wijl 45,8 pro­cent van de werk­zoe­ken­den laag­ge­schoold is”, merkt Coe­ne­grachts op. Voor bij­na de helft (46,7%) van de va­ca­tu­res is geen op­lei­ding no­dig. De laag­ge­school­den kun­nen ook in aan­mer­king ko­men voor die jobs. “Daar is ge­rich­te loop­baan­be­ge­lei­ding en in­ten­se­re sa­men­wer­king met de VDAB voor no­dig.”

FO­TO BELGA

Om meer laag­ge­school­den aan een job te hel­pen, is er vol­gens Coe­ne­grachts “meer ge­rich­te loop­baan­be­ge­lei­ding en in­ten­se­re sa­men­wer­king met de VDAB no­dig.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.