Le­ger helpt mee om het nieu­we wol­ven­paar te be­scher­men

Er ko­men ex­tra con­tro­les door na­tuur­in­spec­tie en bos­wach­ters om het nieuw­ste wol­ven­kop­pel in Lim­burg, Au­gust en No­ël­la, te be­scher­men. Daar­bij krij­gen ze hulp van het le­ger.

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - WOL­VEN IN LIM­BURG HECHTEL-EKSEL Mireil­le Maes/Ka­to Poel­mans

Het staat nu vast dat Au­gust en No­ël­la een kop­pel vor­men. Het In­sti­tuut voor Na­tuur- en Bo­son­der­zoek (INBO) en het Agent­schap voor Na­tuur en Bos (ANB) heb­ben hen sa­men kun­nen fil­men. Een reeks maat­re­ge­len moet de wol­ven be­scher­men. ANB-di­rec­teur Dries Go­ris­sen: ”In de zo­nes die zij als rust- en/of nest­plaats heb­ben uit­ge­ko­zen, geldt een ab­so­luut jacht­ver­bod. De drie ge­plan­de druk­jach­ten zijn ge­an­nu­leerd.”

Daar­naast krij­gen na­tuur­in­spec­tie en bos­wach­ters bij con­tro­les be­ge­lei­ding van mi­li­tai­ren, om­dat zij het ge­bied (mi­li­tair do­mein) zeer goed ken­nen en we­ten waar de ge­va­ren schui­len.

Dat er lief­de in de lucht hangt in het land van Au­gust, is nu over­dui­de­lijk. Het In­sti­tuut voor Na­tuur- en Bo­son­der­zoek (INBO) en het Agent­schap voor Na­tuur en Bos (ANB) heb­ben de wolf met zijn nieu­we ge­lief­de No­ël­la kun­nen fil­men. “We wis­ten al een tijd­je dat No­ël­la in het ge­bied van Au­gust ver­toeft, maar de­ze beel­den be­wij­zen het: de wol­ven zijn on­mis­ken­baar een kop­pel”, zegt Koen Van Den Ber­ge van het INBO. “De beel­den to­nen na­druk­ke­lijk dat de wol­ven el­kaar ac­cep­te­ren. Er is geen agres­si­vi­teit, in­te­gen­deel. Op een van de beel­den is te zien hoe No­ël­la zich on­der­da­nig op­stelt als nieuw­ko­mer. In dit ge­val staat on­der­da­nig­heid ge­lijk aan vrien­de­lijk­heid. Het be­gin van een nieu­we ro­man­ce.”

Wel­pen

Mo­men­teel is No­ël­la nog aan het af­tas­ten wat voor vlees ze in de kuip heeft, en of het ter­ri­to­ri­um van Au­gust naar haar aan­voe­len ge­schikt is om een roe­del te star­ten. In fe­bru­a­ri zal dan blij­ken of de­ze wol­vin een blij­ver­tje is. “Dan is het paar­tijd voor wol­ven. Maar we gaan er­van uit dat er be­gin mei wel­pen zul­len ko­men, om­dat de twee wol­ven el­kaar ac­cep­te­ren. Na­tuur­lijk kan er func­ti­o­neel iets mis zijn, de nieu­we wol­vin kan bij­voor­beeld on­vrucht­baar zijn. Maar dat is zeer uit­zon­der­lijk”, gaat Van Den Ber­ge voort.

De beel­den zijn dus prach­tig nieuws, al stuur­de Jan Loos van meld­punt Wel­kom Wolf met­een na het zien er­van een waar­schu­wing de we­reld in. Vol­gens Loos is dit nieu­we wol­ven­kop­pel – en hun even­tu­e­le roe­del – ten do­de op­ge­schre­ven als het be­leid niet drin­gend wordt bij­ge­stuurd. “Om­dat er in het leef­ge­bied van de wol­ven nog steeds wordt ge­jaagd, als­of er nooit wat is ge­beurd”, zegt Loos, ver­wij­zend naar de dood van wol­vin Naya, vol­gens wol­ven­ex­perts ze­ker door de hand van een ja­ger. “Bo­ven­dien is er on­vol­doen­de per­so­neel om in het ge­bied te con­tro­le­ren. Die pro­ble­men heb­ben we al aan­ge­kaart bij de be­voeg­de mi­nis­ter, Zu­hal De­mir (N-VA).”

Mi­li­tai­ren

Dries Go­ris­sen, di­rec­teur bij Na­tuur en Bos, laat we­ten dat er in het ge­bied geen en­ke­le jacht­ac­ti­vi­teit is toe­ge­staan. “In de zo­nes waar­van wij ver­moe­den dat de

“Als het be­leid niet drin­gend wordt bij­ge­stuurd, is dit nieu­we wol­ven­kop­pel

ten do­de op­ge­schre­ven”

Jan Loos

Meld­punt Wel­kom Wolf “Waar de wol­ven

mo­ge­lijk een nest­plaats heb­ben uit­ge­ko­zen, is ja­gen ver­bo­den en zijn er

ex­tra con­tro­les”

Dries Go­ris­sen

Agent­schap voor Na­tuur en Bos

wol­ven ze als rust- en/of nest­plaats heb­ben uit­ge­ko­zen, geldt een ab­so­luut jacht­ver­bod. De drie druk­jach­ten die er wa­ren ge­pland, zijn op on­ze vraag ge­an­nu­leerd. Daar­naast zijn er ex­tra con­tro­les door on­ze men­sen, in sa­men­spraak met de na­tuur­in­spec­tie en het le­ger”, al­dus Go­ris­sen. “Maar men­sen moe­ten zich wel re­a­li­se­ren dat de wol­ven voor­al op een mi­li­tair do­mein rond­lo­pen. Een zeer groot ge­bied waar door de mi­li­tai­ren wordt ge­scho­ten. Mis­schien komt daar de ver­war­ring van­daan dat er ge­jaagd wordt?”

De con­tro­les door de na­tuur­in­spec­teurs en bos­wach­ters ge­beu­ren ook al­tijd on­der be­ge­lei­ding van de mi­li­tai­ren, om­dat die het schiet­ter­rein zeer goed ken­nen en we­ten waar de ge­va­ren schui­len. Al­leen zijn mi­li­tai­ren niet be­voegd om con­tro­les op het na­le­ven van de jacht­wet uit te voe­ren. Dat ge­beurt door de na­tuur­in­spec­teurs. De­tails over de con­tro­les wor­den niet prijs­ge­ge­ven en wor­den al­tijd dis­creet ge­or­ga­ni­seerd.

De ko­men­de we­ken wordt op Vlaams ni­veau het hui­di­ge wol­ven­plan ge­ë­va­lu­eerd en zul­len er in­dien no­dig din­gen wor­den bij­ge­stuurd. Mi­nis­ter van Om­ge­ving De­mir zal daar la­ten over com­mu­ni­ce­ren.

Der­de wolf

In­tus­sen is het INBO be­zig met het DNA-on­der­zoek van ver­schil­len­de staal­na­mes (lees: ver­se wol­ven­keu­tels). De re­sul­ta­ten wor­den in de voor­laat­ste week van ja­nu­a­ri ver­wacht. “Dan ho­pen we te we­ten te ko­men van­waar No­ël­la af­kom­stig is, en kun­nen we mo­ge­lijk be­ves­ti­gen dat er een der­de wolf in het spel is. Want op dit mo­ment is het bij­voor­beeld he­le­maal niet dui­de­lijk of de wolf die in Ouds­ber­gen werd ge­spot ef­fec­tief No­ël­la is, en of de sta­len al­le­maal af­kom­stig zijn van de­zelf­de wolf”, be­sluit Go­ris­sen.

FOTO INBO

De ca­me­ra­beel­den be­wij­zen het: Au­gust en No­ël­la zijn on­mis­ken­baar een kop­pel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.