Ne­der­land eist klaar­heid over tra­cé

Dat de Vlaam­se re­ge­ring het tra­cé van de sneltram Has­selt-Maas­tricht wil ver­an­de­ren, zorgt voor on­ge­rust­heid in Ne­der­land. Wat met de eind­hal­te aan het sta­ti­on van Has­selt? En wat met de dead­line in 2024?

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - SPARTACUS HAS­SELT Tim­mie van Die­pen

Ne­der­land eist dui­de­lijk­heid over het nieu­we tra­cé van de sneltram in Has­selt. Zij wer­den maan­dag voor het eerst in­ge­licht over het plan om de tram in Has­selt over de klei­ne ring te la­ten rij­den, waar­door die niet lan­ger rijdt tot aan het sta­ti­on.

Toen bleek dat het trein­sta­ti­on in Maas­tricht niet de eind­hal­te was, moest Ne­der­land een scha­de­ver­goe­ding van 6 mil­joen be­ta­len aan Vlaan­de­ren. Vraag is of nu ook Vlaan­de­ren een scha­de­ver­goe­ding moet be­ta­len.

Maan­dag­na­mid­dag kwa­men de pro­ject­part­ners van Spar­ta­cus­lijn 1 (Has­sel­tMaas­tricht) voor de eer­ste keer sa­men sinds de vor­ming van de nieu­we Vlaam­se re­ge­ring. Voor mo­bi­li­teits­mi­nis­ter Ly­dia Pee­ters (Open Vld) was het de eer­ste of­fi­ci­ë­le ken­nis­ma­king met de Ne­der­land­se pro­ject­part­ners, de stad Maas­tricht en de pro­vin­cie Ne­der­lands-Lim­burg.

Maar erg ge­moe­de­lijk ver­liep die ver­ga­de­ring niet. In Ne­der­land heerst gro­te on­ge­rust­heid over het tram­pro­ject. On­rust die ver­oor­zaakt werd na­dat in on­ze krant werd be­richt over het po­li­tie­ke ak­koord dat de Vlaam­se re­ge­rings­par­tij­en N-VA, CD&V en Open Vld eind sep­tem­ber slo­ten in de mar­ge van het Vlaam­se re­geer­ak­koord.

Dat ak­koord moest die­nen om het ver­zet van de Has­selt­se bur­ge­mees­ter Steven Van­de­put (N-VA) te­gen het ori­gi­ne­le tra­cé door de Hei­lig-Hart­wijk te ont­mij­nen. Als op­los­sing werd ge­ko­zen voor een nieuw tra­cé over de klei­ne ring, waar­door de tram niet lan­ger tot aan het sta­ti­on van Has­selt rijdt, maar de eind­hal­te ver­huist naar het ein­de van de Bamp­slaan, zo’n 300 me­ter ver­der­op.

Scha­de­ver­goe­ding

Tot nu had­den de Ne­der­land­se part­ners geen en­kel of­fi­ci­eel be­richt ge­kre­gen daar­over. Tot on­vre­de van de stad Maas­tricht en de pro­vin­cie Ne­der­lands-Lim­burg, die zo snel mo­ge­lijk dui­de­lijk­heid wil­len over het nieu­we tra­cé. De Ne­der­lan­ders zijn voor­al on­ge­rust over het los­la­ten van de eind­hal­te aan het sta­ti­on van Has­selt.

Na­dat in Maas­tricht pro­ble­men op­do­ken met de Wil­hel­mi­na­b­rug over de Maas, werd het tra­cé daar in­ge­kort. Niet het trein­sta­ti­on, maar Mosae Forum werd de eind­hal­te. Die ‘sco­pe­wij­zi­ging’ leid­de tot een her­zie­ning van het con­tract, waar­voor Ne­der­land in 2016-2017 een scha­de­ver­goe­ding van 6 mil­joen eu­ro moest be­ta­len aan Vlaan­de­ren. De Ne­der­lan­ders wil­len dan ook zo snel mo­ge­lijk van mi­nis­ter Pee­ters we­ten of het nieu­we tra­cé in Has­selt ook zo’n ‘sco­pe­wij­zi­ging’ in­houdt. En zo ja: of het con­tract dan ook moet wor­den her­zien, met van Vlaam­se kant een scha­de­ver­goe­ding. Aan on­ze re­dac­tie zegt Ly­dia Pee­ters dat er vol­gens haar geen spra­ke is van een sco­pe­wij­zi­ging en dat de eind­hal­te aan het sta­ti­on ge­hand­haafd blijft, ook als de tram stopt aan de Bamp­slaan. Af­wach­ten of die le­zing van de fei­ten in Ne­der­land de­zelf­de zal zijn.

Dead­line haal­baar?

De stad Maas­tricht en de pro­vin­cie Ne­der­lands-Lim­burg vra­gen de ga­ran­tie dat de dead­line in 2024 wordt ge­haald. Een deel van de Ne­der­land­se fi­nan­cie­ring hangt im­mers vast aan de re­de­lij­ke ter­mijn van uit­voe­ring. Te­gen 2024 zou de eer­ste tram moe­ten rij­den, maar met de keuze voor een nieuw tra­cé is het maar de vraag of dat re­a­lis­tisch is.

Zo heerst de groot­ste on­dui­de­lijk­heid over de te vol­gen pro­ce­du­re. Moet voor een nieuw tra­cé over de klei­ne ring een nieuw ruim­te­lijk uit­voe­rings­plan en nieuw mi­li­eu­ef­fect­rap­port wor­den gemaakt? Of vol­staat de ou­de al­ter­na­tie­ven­stu­die die in­tus­sen meer dan tien jaar oud is? In het eer­ste ge­val dreigt de he­le uit­voe­ring ja­ren ach­ter­uit te wor­den ge­zet.

Nieu­we hin­der­nis­sen

Vol­gens mi­nis­ter Pee­ters wer­den er voor­lo­pig geen toe­zeg­gin­gen ge­daan te­gen­over Ne­der­land. Zij vraagt tijd om gron­dig uit te zoe­ken hoe het ver­der moet. Mid­den fe­bru­a­ri volgt er een nieu­we ver­ga­de­ring met de pro­ject­part­ners.

Een zaak is ze­ker: het nieu­we tra­cé, dat aan­van­ke­lijk een op­los­sing leek om het tram­pro­ject te de­blok­ke­ren, blijkt nu an­der­maal voor nieu­we hin­der­nis­sen te zor­gen. En dat voor een pro­ject dat in het ver­le­den al ge­teis­terd werd door ver­tra­gin­gen. Zo is het nog maar de vraag of het nieu­we tra­ject het he­le prin­ci­pe van het knoop­pun­ten­sys­teem niet in de war stuurt. Op het ou­de tra­cé via de Hei­lig-Hart­wijk wa­ren de rij­tij­den in bei­de rich­tin­gen de­zelf­de, maar met het nieu­we asym­me­tri­sche tra­ject via de klei­ne ring wor­den de rij­tij­den in bei­de rich­tin­gen ver­schil­lend. Dat zet het he­le mo­del van het Spar­ta­cus­plan on­der druk. In­tus­sen den­dert het pro­ject in zijn ou­de vorm vreemd ge­noeg wel voort. De lei­dra­den voor de aan­be­ste­dings­dos­siers voor het rol­lend ma­te­ri­eel en de in­fra­struc­tuur pas­seer­den in de­cem­ber de Raad van Be­stuur van De Lijn. Die dos­siers wer­den nog in gang ge­zet door de vo­ri­ge Vlaam­se re­ge­ring, op het ein­de van de le­gis­la­tuur in mei. Dat was voor er spra­ke was van een wij­zi­ging van het tra­cé in Has­selt. De vraag is hoe nut­tig die pro­ce­du­res nu nog zijn, ze­ker voor de aan­leg van de in­fra­struc­tuur, als het van­daag nog niet dui­de­lijk is waar de tram­rails pre­cies moe­ten lig­gen.

FOTO BELGA

De Vlaam­se re­ge­ring heeft een ak­koord over een nieuw tram­tra­cé in Has­selt. Ne­der­land wil nu van mi­nis­ter Ly­dia Pee­ters we­ten of het con­tract moet wor­den her­zien, met van Vlaam­se kant een scha­de­ver­goe­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.