Noord-Lim­burg heeft ein­de­lijk uit­zicht op trein naar Brus­sel

Krijgt Noord-Lim­burg zijn lang­ver­wach­te aan­slui­ting met de hoofd­stad? De NMBS gaat rij­pa­den aan­vra­gen voor een recht­streek­se trein Brus­sel-Neer­pelt.

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Tim­mie van Die­pen

De kans is groot dat er van­af de­cem­ber recht­streek­se trei­nen zul­len rij­den tus­sen Noord-Lim­burg en Brus­sel. De NMBS wil de be­staan­de piek­uur­trein tus­sen Brus­sel-Zuid en Mol ver­len­gen tot Neer­pelt. Dat be­te­kent dat ’s mor­gens twee keer een trein zal rij­den van Neer­pelt over Lom­mel en de Kem­pen naar Brus­sel, en ’s avonds twee keer een trein in de om­ge­keer­de rich­ting.

De NMBS zal daar­voor in april bij In­fra­bel rij­pa­den aan­vra­gen om ruim­te te krij­gen op het spoor­net. Dat blijkt uit een ant­woord van fe­de­raal mi­nis­ter van Mobiliteit Fran­çois Bel­lot (MR) op een par­le­men­tai­re vraag van het Lom­mel­se Ka­mer­lid Kris Ver­duy­ckt (sp.a).

De aan­vraag ka­dert bin­nen het nieu­we ver­voers­plan 2020-2023 waar de NMBS op dit mo­ment aan werkt en dat be­gin de­cem­ber in wer­king moet tre­den. Dat moet lei­den tot een ver­ho­ging van het trein­aan­bod met vijf pro­cent.

In Noord-Lim­burg wordt al lang aan­ge­dron­gen op de­ze recht­streek­se ver­bin­ding. Dank­zij de elek­tri­fi­ca­tie van de lijn Mol-Ha­mont, die eind dit jaar wordt af­ge­rond, is dat nu ein­de­lijk mo­ge­lijk.

Be­gin de­cem­ber treedt het nieu­we ver­voers­plan 2020-2023 van de NMBS in wer­king. Het he­le trein­net­werk wordt daar­om op­nieuw be­ke­ken en waar no­dig wor­den nieu­we ver­bin­din­gen tot stand ge­bracht. Mid­den vo­rig jaar zei de NMBS al dat ze wil­de on­der­zoe­ken of Noor­dLim­burg in dat nieu­we plan een recht­streek­se ver­bin­ding kan krij­gen met Brus­sel. Dat on­der­zoek is blijk­baar po­si­tief uit­ge­draaid, want in april zal de NMBS bij In­fra­bel de rij­pa­den aan­vra­gen die no­dig zijn om de hui­di­ge piek­uur­trein tus­sen Brus­sel en Mol te ver­len­gen tot Neer­pelt. Dat ant­woord­de mi­nis­ter voor Mobiliteit Fran­çois Bel­lot (MR) in de com­mis­sie Mobiliteit van de Ka­mer op een vraag van het Lom­mel­se sp.a-Ka­mer­lid Kris Ver­duy­ckt.

Wie van­daag van­uit Noor­dLim­burg naar Brus­sel wil, moet over­stap­pen in Lier of He­ren­tals. De ver­bin­ding tus­sen de Kem­pen en de hoofd­stad is ech­ter erg ge­voe­lig voor ver­tra­gin­gen. Naast de piek­uur­trein MolBrus­sel (die ’s mor­gens en ’s avonds twee keer rijdt), moe­ten rei­zi­gers voor­al re­ke­nen op de IC-trein tus­sen Bin­che en Turnhout. Die lijn is ech­ter zo lang en heeft der­ma­te veel stop­plaat­sen dat de be­trouw­baar­heid ern­stig te wen­sen over­laat. Wie in He­ren­tals wil over­stap­pen rich­ting Noord-Lim­burg of vi­ce ver­sa, mist in bij­na één op de vijf ge­val­len zijn aan­slui­ting. Vol­gens Bel­lot wordt be­ke­ken of de trein in He­ren­tals in de toe­komst en­ke­le mi­nu­ten lan­ger kan wach­ten om die pro­ble­men te­rug te dringen.

Elek­tri­fi­ca­tie Mol-Ha­mont

Maar veel be­lang­rij­ker voor de ont­slui­ting van Noord-Lim­burg is na­tuur­lijk een recht­streek­se trein naar de hoofd­stad. Door de elek­tri­fi­ca­tie van de lijn MolHa­mont is dat nu ein­de­lijk mo­ge­lijk (voor­heen kon het niet, om­dat die­sel­trei­nen niet door de Brus­sel­se Noord-Zuid­tun­nel mo­gen, red.) “Een goe­de zaak want het be­te­kent dat Noord

Lim­burg ein­de­lijk recht­streeks aan­ge­slo­ten wordt op Brus­sel. Van­daag rijdt die piek­uur­trein vier keer per dag en voor­al in de avond­spits zou er best nog een­tje bij­ko­men want de laat­ste ver­trekt van­daag al om 17.05 uur in Brus­sel-Cen­traal”, zegt Ver­duy­ckt (sp.a).

Dat de NMBS nu de rij­pa­den heeft aan­ge­vraagd, is een be­lang­rij­ke stap, maar het is nog al­tijd geen de­fi­ni­tie­ve vast­leg­ging van de nieu­we ver­bin­ding. Het is aan in­fra­struc­tuur­be­heer­der In­fra­bel om uit te ma­ken wie toe­gang krijgt tot het net. Aan­ge­zien in de Kem­pen ook veel goe­de­ren­ver­keer van het spoor ge­bruik­maakt, kan dat voor con­flic­ten zor­gen met het rei­zi­gers­ver­voer. Dat is on­der an­de­re de re­den dat er al ja­ren geen snel­le trein is tus­sen Has­selt en Ant­wer­pen. Voor een de­fi­ni­tie­ve goed­keu­ring van de ver­len­ging van de P-trein van Mol tot Neer­pelt is het dus wach­ten op de be­slis­sing van In­fra­bel. Vol­gens woord­voer­der Fré­dé­ric Pe­tit zal In­fra­bel be­gin ju­li met een voor­stel ko­men waar­in de klan­ten (NMBS, maar ook goe­de­ren­ver­voer­ders, red.) zich zo goed mo­ge­lijk kun­nen vin­den.

Wat met sta­ti­on Over­pelt?

Op­val­lend de­tail: Bel­lot had het in zijn ant­woord over een ver­len­ging van de P-trein tot Neer­pelt en niet tot Ha­mont, zo­als ge­hoopt in Noord-Lim­burg. De mi­nis­ter liet ook ver­staan dat de ver­tra­gin­gen op de lij­nen tus­sen de hoofd­stad en de Kem­pen te wij­ten zijn aan het gro­te aan­tal stop­plaat­sen. Er wordt aan ge­dacht om van­af 2023 de lijn Bin­che-Turnhout in Brus­sel in twee te split­sen. Een bij­ko­men­de op­los­sing zou kun­nen zijn om een aan­tal sta­ti­ons niet meer aan te doen of te slui­ten. Dat zou voor­al in de Kem­pen een im­pact heb­ben. Be­gin maart wil mi­nis­ter Bel­lot daar­over in over­leg gaan met de bur­ge­mees­ters in de Kem­pen. Als straks de P-trein wordt door­ge­trok­ken tot Neer­pelt doet het ook de vraag rij­zen wat de toe­komst is van het sta­ti­on van Over­pelt, dat op een boog­scheut (on­ge­veer 1 km, red.) ligt van dat van Neer­pelt.

Bel­lot liet te­ge­lijk ook ver­staan dat de elek­tri­fi­ca­tie van de lijn Mol-Ha­mont niet au­to­ma­tisch zal zor­gen voor een ho­ge­re fre­quen­tie - van één trein per uur naar één om het half uur - op de be­staan­de lijn Ha­mont-Ant­wer­pen, de eni­ge die Noord-Lim­burg van­daag aan­doet. “Voor een ver­ho­ging van de fre­quen­tie is het wach­ten op een ge­deel­te­lij­ke ver­dub­be­ling van de spo­ren tus­sen Mol en Ha­mont”, al­dus nog Bel­lot.

“Dank­zij de elek­tri­fi­ca­tie van de lijn Mol-Ha­mont kan er nu ein­de­lijk een recht­streek­se trein ko­men van Noor­dLim­burg naar Brus­sel” Kris Ver­duy­ckt, Ka­mer­lid sp.a

FO­TO DICK DEMEY

Rij­den er van­af de­cem­ber recht­streek­se pas­sa­giers­trei­nen tus­sen Neer­pelt en Brus­sel? De elek­tri­fi­ca­tie van de lijn Mol-Ha­mont (ar­chief­fo­to uit 2018) maakt dit al­vast tech­nisch mo­ge­lijk en de NMBS heeft nu bij In­fra­bel ook de rij­pa­den aan­ge­vraagd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.