“We kun­n­nen geen lock­down van ser­vi­ce­flats op­leg­gen”

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - San­ne De­fer­me

Vi­ro­loog Marc Van Ranst pleit­te gis­te­ren voor een lock­down van al­le ser­vi­ce­flats in ons land. “Wij heb­ben zelf niet de be­voegd­heid om be­wo­ners te zeg­gen dat ze el­kaar niet mo­gen be­zoe­ken”, zegt Ru­dy Mat­theus van Wel­zijns­cen­trum Sal­va­tor in Hasselt.

Het ad­vies van Van Ranst kwam er na­dat vijf vrien­den uit een ser­vi­ce­flat in Bor­ger­hout op vijf da­gen tijd stier­ven aan de ge­vol­gen van co­ro­na. (de­sa)

Vi­ro­loog Marc Van Ranst pleit­te woens­dag voor een lock­down van al­le ser­vi­ce­flats in ons land. “Hoe­wel de over­heid het ver­biedt, heb­ben wij zelf niet de be­voegd­heid om de be­wo­ners te zeg­gen dat ze el­kaar niet mo­gen be­zoe­ken”, zegt Ru­dy Mat­theus van Wel­zijns­cen­trum Sal­va­tor in Hasselt.

Het ad­vies van Van Ranst kwam er na­dat vijf vrien­den uit een ser­vi­ce­flat in Bor­ger­hout op vijf da­gen tijd stier­ven aan de ge­vol­gen van co­ro­na. “Als ser­vi­ce­flats geen stren­ge­re maat­re­ge­len toe­pas­sen, krijg je nog meer van der­ge­lij­ke tra­ge­dies”, al­dus de vi­ro­loog. Vol­gens de hui­di­ge richt­lij­nen van Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid gel­den voor be­wo­ners van ser­vi­ce­flats de­zelf­de maat­re­ge­len als voor an­de­re bur­gers. Dat wil zeg­gen dat en­kel nood­za­ke­lij­ke ver­plaat­sin­gen zijn toe­ge­staan, net als beweging in de bui­ten­lucht. Ook de thuis­ver­ple­ging, huis­houd- en poets­hulp mo­gen aan huis ko­men. Sinds 23 maart is er wel een al­ge­meen be­zoek­ver­bod voor ser­vi­ce­flats die in het­zelf­de ge­bouw als een woon-zorg­cen­trum ge­ves­tigd zijn.

Vol­gens Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid is een vol­le­di­ge lock­down op dit mo­ment niet aan de or­de, aan­ge­zien be­wo­ners van ser­vi­ce­flats als min­der kwets­baar be­schouwd wor­den dan die van een woon-zorg­cen­trum. “Ze heb­ben geen per­ma­nen­te zorg no­dig, hun leef­tijd ligt vaak een stuk la­ger en ze kun­nen nog per­fect zelf­stan­dig wo­nen”, zegt woord­voer­der Jo­ris Moonens.

Be­voegd­heid

In­tus­sen pro­be­ren be­heer­ders van Lim­burg­se ser­vi­ce­flats de be­wo­ners zo veel mo­ge­lijk te sensibilis­eren en aan te moe­di­gen om de maat­re­ge­len te vol­gen. “Aan­ge­zien een as­sis­ten­tie­wo­ning een pri­vé­ruim­te is, heb­ben wij niet de be­voegd­heid om te zeg­gen dat be­wo­ners el­kaar niet mo­gen be­zoe­ken”, zegt Ru­dy Mat­theus, voor­zit­ter van Wel­zijns­cen­trum Sal­va­tor in Hasselt, dat zo’n hon­derd ser­vi­ce­flats heeft. “Al ra­den we het na­tuur­lijk wel af. We heb­ben er ook voor ge­zorgd dat er geen door­gang meer is naar het aan­gren­zen­de woon-zorg­cen­trum.” Bo­ven­dien wer­den er ook gan­gen af­ge­slo­ten. “Daar­door kun­nen be­wo­ners al­leen nog con­tact heb­ben met bu­ren op de­zelf­de gang. Ten­zij er ziek­te­ver­schijn­se­len zijn na­tuur­lijk, dan gaat de be­wo­ner in iso­la­tie in zijn ei­gen wo­ning.” Ver­der werd ook de ge­meen­schap­pe­lij­ke ca­fe­ta­ria ge­slo­ten. “Eten ge­beurt in de ei­gen flat. Be­wo­ners mo­gen wel nog ge­bruik­ma­ken van de was­se­rij, maar dan al­leen op af­spraak, zo­dat we ze­ker zijn dat er tel­kens maar één per­soon aan­we­zig is.”

Ook in de 82 ser­vi­ce­flats van De Voor­zie­nig­heid in Bocholt vra­gen ze de be­wo­ners om zo veel mo­ge­lijk af­stand te be­wa­ren en el­kaar niet op te zoe­ken. “So­ci­aal be­zoek heb­ben we stop­ge­zet”, zegt An­nick Er­c­ken van de so­ci­a­le dienst van De Voor­zie­nig­heid. “Man­tel­zor­gers mo­gen wel nog ko­men, maar het be­zoek moet zo kort mo­ge­lijk ge­hou­den wor­den, en met een af­stand van an­der­hal­ve me­ter.”

Be­wo­ners mo­gen er ook, net zo­als al­le bur­gers, gaan wan­de­len. “Dat mo­gen ze sa­men doen met één an­de­re be­wo­ner, maar op­nieuw moe­ten de af­stands­re­gels ge­res­pec­teerd wor­den”, zegt An­nick. “Maar sa­men kaart­spe­len, dat is dus niet de be­doe­ling. Ik heb het ge­voel dat de be­wo­ners de maat­re­ge­len be­grij­pen en zich er ook aan hou­den. Ze hou­den nu con­tact met el­kaar via de ra­men, of ma­ken een praat­je van­af hun deur­ope­ning.”

FO­TO LUC DAELEMANS

En­ke­le be­wo­ners van de ser­vi­ce­flats van De Voor­zie­nig­heid in Bocholt ge­nie­ten van de zon, op een vei­li­ge so­ci­a­le af­stand van me­kaar. "We vra­gen de men­sen ook dui­de­lijk om de re­gels te res­pec­te­ren”, zegt woord­voer­ster An­nick Er­c­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.