Zie­ken­hui­zen in Lim­burg steeds meer on­der druk

Het aan­tal co­ron­a­pa­ti­ën­ten is in Lim­burg op één dag met 68 ex­tra pa­ti­ën­ten ge­ste­gen naar 281. De druk op de zie­ken­hui­zen neemt toe.

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Koen Snoekx

Met vier nieu­we over­lij­dens stond de do­den­ba­lans van co­ron­a­pa­ti­ën­ten in Lim­burg gis­ter­avond op 25. Het Jessa Zie­ken­huis in Hasselt is met 9 co­ro­n­ado­den mo­men­teel het hardst ge­trof­fen zie­ken­huis. Het aan­tal be­ves­tig­de be­smet­tin­gen steeg in Lim­burg met bij­na 100 naar 683.

De zie­ken­hui­zen ko­men zo steeds meer on­der druk. Het Trui­en­se Sint-Tru­do Zie­ken­huis heeft een op­na­me­stop voor co­ron­a­pa­ti­ën­ten in­ge­voerd. Jessa in Hasselt zag het aan­tal op­ge­no­men pa­ti­ën­ten op vijf da­gen tijd bij­na ver­dub­be­len, naar 85 co­ron­a­pa­ti­ën­ten. “We ope­nen de ene nieu­we af­de­ling na de an­de­re”, zegt woord­voer­ster Lie­ve Ke­tels­le­gers. “In prin­ci­pe kun­nen we het aan­tal bed­den nog op­trek­ken naar zo’n 140, maar je moet na­tuur­lijk ook nog per­so­neel heb­ben om al die nieu­we af­de­lin­gen te be­man­nen.”

Als u bui­ten­komt om te gaan win­ke­len of dap­per te blij­ven wer­ken, heeft u het on­ge­twij­feld zelf ge­merkt: ter­wijl de len­te­zon zijn in­tre­de heeft ge­maakt (ge­luk­kig is die ons nog gun­stig ge­zind), is de eco­no­mi­sche ac­ti­vi­teit als sneeuw voor die­zelf­de zon weg aan het smel­ten. De we­gen lig­gen er ver­la­ten bij, stads­cen­tra zijn uit­ge­stor­ven, be­drij­ven ko­men in moei­lijk­he­den. Al meer dan een mil­joen Bel­gen zijn tij­de­lijk werk­loos. Toen de re­ge­ring acht da­gen ge­le­den de­ze his­to­ri­sche lock­down af­kon­dig­de, wist ze dat die be­slis­sing de­sa­streu­ze ge­vol­gen zou heb­ben voor on­ze eco­no­mie. Dit is al lang geen lou­te­re ge­zond­heids­cri­sis meer, maar ook een re­gel­rech­te eco­no­mi­sche ramp.

Hoe kan wat rest van de eco­no­mie in de­ze cri­sis­tijd nog aan de gang wor­den ge­hou­den? Door men­sen die wel nog wer­ken te be­lo­nen, zo zeg­gen vak­bon­den en werk­ge­vers nu, net zo­als de te­ge­moet­ko­ming voor tij­de­lijk werk­lo­zen. Op het eer­ste ge­zicht valt daar iets voor te zeg­gen, want van op het ter­rein klin­ken steeds meer sig­na­len dat werk­ne­mers er de brui aan ge­ven. Ze mel­den zich ziek, kun­nen door de slui­ting van scho­len hun werk niet lan­ger com­bi­ne­ren met de op­vang van hun kin­de­ren of ze zijn sim­pel­weg bang om be­smet te wor­den. Een pre­mie kan een aan­tal twij­fe­laars mis­schien over­tui­gen om toch aan het werk te blij­ven, maar voor ve­len is het geen keu­ze.

Geld toe­stop­pen aan wer­ken­den geeft ook een vals sig­naal. De ca­deaus die de over­heid nu uit­deelt, zal ze la­ter op de­zelf­de men­sen moe­ten ver­ha­len. En die re­ke­ning zal ge­pe­perd zijn. Dat is nu al dui­de­lijk. De vraag is wat we op eco­no­misch vlak over­heb­ben voor het in­dij­ken van de­ze cri­sis? Hoe lan­ger de lock­down zal du­ren, hoe moei­lij­ker de af­we­ging wordt tus­sen wat goed is voor de volks­ge­zond­heid en wat goed is voor de eco­no­mie. Nu zijn de stren­ge maat­re­ge­len nog een evi­den­tie, maar geen en­kel land kan dit maan­den vol­hou­den.

In de VS drijft Do­nald Trump die dis­cus­sie nu al op de spits, door zich haast open­lijk de vraag te stel­len hoe­veel men­sen op­ge­of­ferd kun­nen wor­den om de eco­no­mie over­eind te hou­den. Het is niet al­leen een po­ging om zijn kies­cam­pag­ne te red­den - die re­kent op een eco­no­misch suc­ces­ver­haal - maar ook het door­ge­sla­gen ne­o­li­be­ra­lis­me van een land dat op het vlak van ge­zond­heids­zorg ver ach­ter­op hinkt. Daar moe­ten ook wij on­ge­rust over zijn, want de kei­har­de klap die de VS straks krijgt kan de vol­le­di­ge we­reld­or­de en het ima­go van de wes­ter­se de­mo­cra­tie blij­vend aan­tas­ten. Met een nog snel­le­re machts­ver­schui­ving rich­ting het au­to­cra­ti­sche Oos­ten drei­gen straks de poor­ten wa­gen­wijd open te staan voor zij die naar dat voor­beeld on­ze vrij­he­den wil­len in­per­ken. Vin­den we daar ook een vac­cin te­gen?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.