Al­le leer­lin­gen weer (even) naar school van­af dins­dag 2 ju­ni

Het kleu­ter- en la­ger on­der­wijs kan van­af dins­dag 2 ju­ni vol­le­dig ope­nen. Het 2de en 4de jaar van het se­cun­dair on­der­wijs kun­nen die dag ook de les­sen her­ne­men.

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - AFBOUWPLAN BRUS­SEL Yves Lam­brix

Dat heb­ben de on­der­wijs­koe­pels, vak­bon­den en Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Ben Weyts (N-VA) gis­te­ren be­slist. De klas­groep in het kleu­teron­cun­dair der­wijs wordt de con­tact­bub­bel tot het einde van het school­jaar. So­ci­al dis­tan­cing moet niet wor­den toe­ge­past.

In de la­ge­re scho­len zul­len al­le leer­ja­ren in ju­ni maxi­maal vier da­gen per week les krij­gen. De scho­len kun­nen zelf be­slis­sen hoe ze dit doen.

Na de laat­ste­jaars kun­nen nu ook de twee­de- en vier­de­jaars se­on­der­wijs naar school, maxi­maal twee vol­le da­gen of vier hal­ve da­gen per week.. Dit voor­stel moet vol­gen­de week nog door de Na­ti­o­na­le Vei­lig­heids­raad wor­den goed­ge­keurd, maar heeft de steun van de exit­ex­per­ten in de GEES.

Kleu­ter­scho­len en ba­sis­scho­len kun­nen van­af 2 ju­ni de les­sen vol­le­dig her­vat­ten, net als het twee­de en vier­de jaar van het se­cun­dair on­der­wijs. Dat voor­stel heb­ben de on­der­wijs­koe­pels, vak­bon­den en mi­nis­ter Weyts vrij­dag na een ma­ra­thon­ver­ga­de­ring uit­ge­werkt.

Het Vlaam­se on­der­wijs­veld wil dat al­le leer­lin­gen nog dit school­jaar te­rug naar hun ver­trouw­de klas kun­nen. In sa­men­spraak met de ex­per­ten in de GEES, de groep die de exit­stra­te­gie in ons land voor­be­reidt, heb­ben de on­der­wijs­part­ners en Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Ben Weyts (N-VA) een voor­stel uit­ge­werkt dat van­af 2 ju­ni van kracht gaat. Hun voor­stel gaat vol­gen­de week naar de Na­ti­o­na­le Vei­lig­heids­raad die – als de coronacijf­ers gun­stig blij­ven evo­lu­e­ren – groen licht zal ge­ven. Wat houdt het in?

1

Kleu­ter­on­der­wijs

Geen so­ci­al dis­tan­cing

“Het kleu­ter­on­der­wijs wordt vol­tijds op­nieuw ge­o­pend. De dag­op­vang voor kleu­ters ver­valt hier­door”, klinkt het in het voor­stel. De klas­groep in het kleu­ter­on­der­wijs wordt de con­tact­bub­bel, ook al is die gro­ter dan 20 kin­de­ren. De­zelf­de bub­bel wordt aan­ge­hou­den tot het einde van het school­jaar en geldt voor bin­nen- en bui­ten­ac­ti­vi­tei­ten. So­ci­al dis­tan­cing is bij kleu­ters niet ver­plicht maar de af­spra­ken in­za­ke hand­hy­gi­ë­ne blij­ven ge­hand­haafd. De kleu­ter­juf of -mees­ter moet geen mond­mas­ker dra­gen bij het les­ge­ven. Voor con­tac­ten tus­sen vol­was­se­nen blijft het wel ver­plicht om een mond­mas­ker te dra­gen.

La­ger on­der­wijs

Wel so­ci­al dis­tan­cing

“In het la­ger on­der­wijs wil­len we voor al­le leer­ja­ren min­stens de helft van de on­der­wijs­tijd tot het einde van het school­jaar voor­zien, met een maxi­mum van vier da­gen per week”, zeg­gen de on­der­han­de­laars. De scho­len be­slis­sen zelf hoe ze dit or­ga­ni­se­ren: hal­ve of vol­le da­gen les, of week om week. So­ci­al dis­tan­cing en de op­per­vlak­te­nor­men van 4 m2 per leer­ling en 8 m2 per leer­kracht blij­ven ge­hand­haafd.

Ie­de­re leer­ling krijgt les op een vas­te plaats in een vast klas­lo­kaal, en dat in vas­te groe­pen van maxi­mum 20 leer­lin­gen. Het prin­ci­pe van con­tact­bub­bels blijft be­hou­den maar kan op aan­ge­ven van de GEES wor­den ver­ruimd tot maxi­mum 20 leer­lin­gen als de klas­op­per­vlak­te dit toe­laat. Per­so­neels­le­den zijn ver­plicht om een mond­mas­ker te dra­gen als ze zich tus­sen de leer­lin­gen be­we­gen en bij elk con­tact met vol­was­se­nen. Het ge­bruik van plexi­glas en fa­ces­hields bij het les­ge­ven voor­aan de klas, blijft mo­ge­lijk. Op de speel­plaats spe­len de leer­lin­gen per con­tact­bub­bel maar mo­gen de re­gels van so­ci­al dis­tan­cing wor­den ver­la­ten. Es­sen­ti­eel blijft wel dat de leer­lin­gen na het spe­len de han­den gron­dig was­sen. Per­so­neels­le­den zijn ver­plicht om ook op de speel­plaats een mond­mas­ker te dra­gen wan­neer ze zich tus­sen de leer­lin­gen be­ge­ven.

3

Se­cun­dair on­der­wijs

Twee da­gen les

Op 24 april be­slis­te de Na­ti­o­na­le Vei­lig­heids­raad dat in het se­cun­dair on­der­wijs drie leer­ja­ren moch­ten her­op­star­ten. Sinds 15 mei zijn de laat­ste­jaars op­nieuw be­gon­nen. Van­af 2 ju­ni zul­len de leer­lin­gen van het 2de en 4de jaar dat ook doen. Zij ko­men maxi­mum twee vol­le da­gen of vier hal­ve da­gen per week naar school. Om­dat de on­der­han­de­laars het erover eens zijn dat al­le leer­lin­gen het school­jaar sa­men moe­ten kun­nen af­slui­ten, zul­len leer­lin­gen van het 1ste, 3de en 5de jaar los van even­tu­e­le eva­lu­a­ties – ten min­ste één dag in ju­ni op school wor­den uit­ge­no­digd. Het­zelf­de geldt voor leer­lin­gen van het deel­tijds be­roeps­se­cun­dair on­der­wijs. “Tij­dens de­ze af­slui­ten­de dag(en) is er ruim­te voor het psy­chisch en emo­ti­o­neel wel­zijn van leer­lin­gen en aan­dacht voor hun leer­vor­de­rin­gen en stu­die­ori­ën­te­ring. Scho­len kun­nen zo, met het oog op vol­gend jaar, een be­ter zicht krij­gen op hun leer­lin­gen. Het uit­no­di­gen van leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke leer­no­den blijft zo­als voor­heen al­tijd mo­ge­lijk”, klinkt het.

“Hoop en per­spec­tief”

“Voor de scho­len komt er zo rust en dui­de­lijk­heid, voor de ou­ders en al­le leer­lin­gen een con­creet per­spec­tief”, zegt mi­nis­ter Weyts. “Het spreekt voor zich dat de her­op­start vei­lig moet ge­beu­ren. In sa­men­spraak met de GEES en op grond van voort­schrij­den­de we­ten­schap­pe­lij­ke in­zich­ten zijn en­ke­le voor­schrif­ten aan­ge­past. De vei­lig­heids­nor­men wor­den na­druk­ke­lij­ker be­paald op ba­sis van leef­tijd en er ko­men an­de­re nor­men voor bin­nen en bui­ten. Zo ko­men we ook te­ge­moet aan vra­gen van­uit de scho­len om het iets doen­baar­der te ma­ken.”

Dit ad­vies is het ge­volg van de co­ro­na­sta­tis­tie­ken die blij­ven da­len

en de gun­sti­ge eva­lu­a­tie die de GEES heeft ge­maakt over de her­ne­ming van de les­sen voor de laat­ste­jaars in het se­cun­dair. Bo­ven­dien wij­zen ver­schil­len­de stu­dies uit dat kin­de­ren on­der de 12 jaar niet de mo­tor zijn van de ver­sprei­ding van het vi­rus. “Dank­zij de gro­te in­zet van di­rec­ties en school­teams heb­ben de scho­len be­we­zen dat ze de les­sen vei­lig en doen­baar kun­nen or­ga­ni­se­ren. Er is dan ook een groot ver­trou­wen in het on­der­wijs­veld”, al­dus de on­der­wijs­koe­pels, vak­bon­den en mi­nis­ter Weyts.

Ex­tra mid­de­len

Scho­len krij­gen bo­ven­dien ex­tra mid­de­len om er­voor te zor­gen dat aan de hy­gi­ë­ne- en vei­lig­heids­maat­re­ge­len vol­daan kan wor­den, bij­voor­beeld voor de aan­koop van be­scher­mings- en poets­ma­te­ri­aal en de in­zet van schoon­maak­per­so­neel. “Wan­neer een be­smet­ting, of een ver­moe­den van be­smet­ting, op een school wordt vast­ge­steld, wordt de pro­ce­du­re ge­volgd die is op­ge­no­men in het draai­boek voor be­smet­te­lij­ke ziek­ten van de CLB’s”, klinkt het.

“Voor de scho­len komt er zo rust en dui­de­lijk­heid, voor de ou­ders en al­le leer­lin­gen een con­creet per­spec­tief”

Ben Weyts (N-VA)

Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs

FO­TO HOL­LAND­SE HOOG­TE

In Vlaan­de­ren mo­gen al­le kleu­ters van­af 12 ju­ni weer naar school, vol­gens het voor­stel van het on­der­wijs­veld. So­ci­al dis­tan­cing is niet ver­plicht, hand­jes was­sen wel.

FO­TO BELGA BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.