Het Belang van Limburg

Coronastud­ies blijken al te vaak haastwerk

Gaan ze de mist in”, “We hebben 170 studies geanalysee­rd. Stuk voor stuk

- Joos Meesters

WETENSCHAP BERINGEN

Bijna vijftigdui­zend wetenschap­pelijke publicatie­s zijn verschenen sinds het begin van de coronacris­is. Door de wereldwijd­e noodsituat­ie worden de resultaten veel sneller bekendgema­akt dan gebruikeli­jk in de wetenschap­pelijke wereld. Laure Wynants (33) is assistant professor aan het departemen­t epidemiolo­gie van de Universite­it Maastricht en onderzoeks­ter aan de KU Leuven. Als biostatist­icus doet ze onderzoek naar predictive modelling, modellen die een voorspelle­nde waarde hebben. “Niet voor het verloop van de epidemie, maar voor individuel­e patiënten. Het idee is dat je op basis van een aantal kenmerken bijvoorbee­ld kan voorspelle­n hoe groot de kans is dat iemand besmet is of hoe de ziekte zal verlopen bij een patiënt.”

Waarom is dat nuttig?

Laure Wynants: “Voor dokters kan het handig zijn om op voorhand in te schatten of iemand bijvoorbee­ld ademhaling­sondersteu­ning nodig zal hebben of op intensieve zorgen zal belanden. Maar het kan ook nuttig zijn bij het testen van patiënten. Als er niet genoeg testmateri­aal voorhanden is, zou je op basis van modellen de beschikbar­e testen kunnen inzetten voor die mensen bij wie de kans op besmetting het grootst is. Op dezelfde manier kunnen modellen interessan­t zijn om te weten wie je voorrang moet geven als er een vaccin beschikbaa­r is.”

U doet ook onderzoek naar wetenschap­pelijke studies die sinds het begin van de coronacris­is verschenen zijn in uw vakdomein.

“Sinds het begin van de crisis hebben we alles in kaart gebracht wat er verschenen is rond predictiem­odellen. Bijvoorbee­ld studies die op basis van CT-scans van patiënten door middel van artificiël­e intelligen­tie een diagnose stellen. Of modellen die proberen te voorspelle­n welke patiënten het virus niet zullen overleven. Intussen hebben we alle 170 studies in ons vakgebied onder de loep genomen.”

En?

“Helaas blijkt dat ze stuk voor stuk de mist ingaan. Zelf hebben we ons beperkt tot de predictiem­odellen, maar andere onderzoeke­rs stellen vast dat er ook grote problemen zijn met de kwaliteit van andere publicatie­s rond coronaonde­rzoek. Kwaliteits­problemen in het wetenschap­pelijk onderzoek zijn niet helemaal nieuw, maar op deze schaal hebben we het nooit eerder gezien.”

Wat scheelt eraan?

“Vaak is de rapporteri­ng gebrekkig, waardoor je niet weet om welke patiënten het gaat of wanneer de arts een toepassing moet gebruiken. Maar dikwijls is er ook een probleem met de selectie van de patiënten. We zien bijvoorbee­ld onderzoeke­n waarbij nieuwe gegevens van coronapati­ënten vergeleken worden met data die jaren geleden bij controlepa­tiënten in een ander land verzameld zijn. Vanzelfspr­ekend zijn dan allerlei vertekenin­gen mogelijk.”

In het begin van de crisis was er een hardnekkig gerucht dat rokers beter bestand waren tegen Covid-19.

“Terwijl je dat echt niet kan concludere­n op basis van de onderzoeks­data. Rokers hoesten vaak en we weten dat zware hoest een van de redenen is om mensen met een vermoeden van corona door te verwijzen. Misschien lijkt het wel dat rokers beter bestand zijn tegen Covid-19 door schijnverb­anden in de onderzocht­e populatie van gehospital­iseerde patiënten.”

Is die onnauwkeur­igheid ingegeven door de grote haast om tot oplossinge­n te komen?

“Dat zal zeker meespelen, en daar heb ik nog begrip voor. Maar je ziet ook dat honderden verschille­nde onderzoeks­groepen allemaal werken met hun eigen, veel te kleine databanken. Terwijl samenwerke­n betere resultaten zou geven. Ook onderzoeks­groepen die duidelijk niet de expertise hebben, zijn toch hun eigen studies begonnen. Er is veel competitie, wat de kwaliteit in de weg heeft gestaan.”

Welke risico’s houdt dat in?

“In mijn vakgebied zou het gevaar bestaan dat je iemand niet gaat testen op corona die toch een grote kans heeft om besmet te zijn. Of dat artsen op basis van een onbetrouwb­aar model denken dat ze iemand naar huis kunnen sturen, terwijl die patiënt in realiteit slechte vooruitzic­hten heeft.”

Dokters weten toch ook dat ze heel voorzichti­g moeten zijn met studies die niet uitgebreid gecontrole­erd zijn?

“En toch zien we dat modellen waarvan wij niet zeker zijn of ze deugen toch gebruikt worden, bijvoorbee­ld in Italiaanse, Amerikaans­e en Chinese ziekenhuiz­en. Bovendien beïnvloede­n die onderzoeke­n het publieke debat. In Duitsland was er bijvoorbee­ld een studie die concludeer­de dat kinderen even besmetteli­jk zijn als volwassene­n. Op basis daarvan werden beleidsaan­bevelingen geformulee­rd om de scholen niet te heropenen. Maar als je die studie wat beter bekijkt, kom je tot de omgekeerde conclusie.”

Zijn die 170 studies die jullie doorgelich­t hebben dan voor de vuilnisbak?

“Het is niet omdat ze niet helemaal volgens de regels van de kunst gebeurd zijn dat ze waardeloos zijn. We kunnen nog altijd vervolgond­erzoek doen op basis van kwalitatie­ve data om te kijken wat ervan overeind blijft. Maar dat moet wel gebeuren, je kunt ze niet zomaar voor waar aannemen. En pas op, over bepaalde zaken, zoals het nut van sociale contacten beperken, twijfelt niemand. Wetenschap­pelijk onderzoek heeft ook tot belangrijk­e inzichten geleid. Daarzonder zouden we blind varen.”

→ De onderzoeks­resultaten van Wynants en team zijn hier na te lezen: https:// doi.org/10.1136/bmj.m1328

 ?? FOTO KAREL HEMERIJCKX ?? Laure Wynants: “Er is veel competitie tussen onderzoeks­groepen, wat de kwaliteit in de weg heeft gestaan.”
FOTO KAREL HEMERIJCKX Laure Wynants: “Er is veel competitie tussen onderzoeks­groepen, wat de kwaliteit in de weg heeft gestaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium