De­ve­nyns: “Bonds­coach be­greep mijn be­slis­sing”

Het Belang van Limburg - - Sport -

Dries De­ve­nyns (37) was ge­se­lec­teerd voor de Bel­gi­sche ploeg, maar be­dank­te voor de eer. De ren­ner van De­ceu­nin­ck – Quick -Step wil­de niet in een si­tu­a­tie ko­men waar­in hij ach­ter ploeg­maat en vriend Ju­li­an Alap­hi­lip­pe zou moe­ten rij­den.

“Voor Ju­li­an was het WK één van de gro­te doe­len uit zijn car­ri­è­re. Daar­in wil­de ik niet in een an­de­re trui moe­ten rij­den. Dat heb ik zo aan de bonds­coach la­ten we­ten. Hij be­greep mijn si­tu­a­tie.” Hij is op­ge­to­gen dat ploeg­maat Alap­hi­lip­pe zijn gro­te doel bin­nen­haal­de. “Ik dacht lang dat de ach­ter­vol­gers hem nog zou­den in­ha­len, maar blijk­baar zat ie­der­een op zijn li­miet.”

Zijn per­soon­lij­ke si­tu­a­tie ziet De­ve­nyns als een aan­be­ve­ling om een WK niet met lan­den­teams, maar wel met de mer­ken­ploe­gen te rij­den. “Nu is de be­lan­gen­ver­men­ging als ren­ner on­ver­mij­de­lijk. De men­sen die kri­tiek heb­ben op mijn keu­ze zijn waar­schijn­lijk de­zelf­de die vin­den dat Rog­lic voor van Aert had moe­ten wer­ken.” De­ve­nyns rijdt woens­dag sa­men met Alap­hi­lip­pe in de Waalse Pijl.

FO­TO BEL­GA

Dries De­ve­nyns (rechts).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.