Het Belang van Limburg

Ontkennen kan niet meer

- Stijn Cools

Luik, Verviers, Pepinster, Moelingen... In tientallen steden en dorpen in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg voerden de bewoners de afgelopen dagen en uren een ongelijke strijd. De vijand was niet tegen te houden: het water stond in sommige straten tot twee meter hoog, huizen stortten in, bewoners verdronken in hun eigen woning. Een rechtstree­ks verband leggen tussen de ronduit apocalypti­sche beelden en het veranderen­de klimaat blijft riskant. Niet elke uitzonderl­ijke piek is een bewijs dat het de foute kant op gaat. Maar ontkennen dat er helemaal geen verband is, kan vandaag echt niet meer. Daarvoor zijn het aantal uitschiete­rs de afgelopen jaren te frequent geworden. We hebben het dan niet alleen over de overvloedi­ge regenval, volgens meteorolog­en zal die voortaan gemiddeld om de vijf jaar voorkomen, maar ook over lange periodes van droogte zoals vorige zomer.

Die wetenschap is allesbehal­ve nieuw. Al decennia weten we wat er op ons afkomt. Op plaatsen waar we ons hebben voorbereid, zijn de effecten positief. Na de historisch­e overstromi­ngen van 1993 en 1995 werden langs de Limburgse Maas grootschee­pse werken uitgevoerd. Dijken werden versterkt en, nog veel belangrijk­er, de rivier kreeg er meer speelruimt­e in geval van nood. Was dat niet gebeurd, dan zou 2021 wellicht nog veel ergere gevolgen hebben gehad dan destijds. De klimaatver­andering vraagt dus doorgedrev­en en volgehoude­n inspanning­en op het terrein. Rivieren opnieuw laten meanderen, wachtbekke­ns aanleggen, niet langer bouwen in overstromi­ngsgebiede­n. Maar tegelijk zijn al die maatregele­n ook niet meer dan symptoombe­strijding. Als een tandarts die een aspirine geeft tegen de tandpijn, maar nooit de onderligge­nde ontsteking aanpakt.

Voor structurel­e oplossinge­n kijken we in de eerste plaats naar Europa. Woensdag stelde de Europese Commissie zijn Fit for 55-plan voor. Dat moet de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent terugdring­en. Een ambitieus, maar hoognodig doel, willen we fenomenen als deze niet nog meer brandstof geven. Nog te vaak wordt dat beleid afgeschild­erd als bureaucrat­ische operaties die burgers enkel op kosten willen jagen. Vliegen, autorijden, elektricit­eit: het wordt allemaal duurder door de vergroenin­g, dat klopt. Daartegeno­ver staat wel een gigantisch­e maatschapp­elijke opbrengst waar veel te weinig aandacht voor is. De vraag is immers niet meer of we de klimaatver­andering kunnen terugdraai­en, wel welke kostprijs we bereid zijn te betalen om de gevolgen onder controle te krijgen en de toestand vooral niet nog verder uit de hand te laten lopen.

WATEROVERL­AST

Reacties: dekern@hbvl.be

PEPINSTER/VERVIERS

Vanop de hooggelege­n spoorwegbe­dding aan het station van het Luikse Pepinster ziet de lokale brandweer hoe de Vesder en de Hogne de omliggende straten reduceren tot kolkende zijarmen. De pompiers hopen met de inzet van enkele boten, die uit Vlaanderen onderweg zijn, erin te slagen de buurtbewon­ers van hun daken te ontzetten en uit hun huizen te evacueren. Ook een bulldozer en

SLACHTOFFE­RS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium