Het Belang van Limburg

Verbreding Berwijn staat gepland, maar zou nu niet geholpen hebben

- Roel Damiaans

De overstromi­ng door de Berwijn heeft weer voor veel schade gezorgd in het centrum van Moelingen. De verbreding­sen uitdieping­swerken staan gepland, maar het noodlot heeft ze in tijd geklopt.

De Berwijn, een zijrivier van de Maas, heeft in het verleden al vaker voor wateroverl­ast gezorgd in Moelingen. De laatste grote overstromi­ng dateert van 1 juni 2018, toen liep een vijftigtal huizen onder water. “Veertien dagen na de ramp hebben we overleg gepleegd met de gemeente Voeren. Vrij snel hebben we beslist om de bedding van de Berwijn in het dorpscentr­um van Moelingen aan te pakken. De bestaande bedding zou uitgediept en verbreed worden om het overtollig­e water bij zware stormen te kunnen verwerken”, zegt woordvoerd­er Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaat­schappij (VMM). De omgevingsv­ergunning werd eind februari van dit jaar goedgekeur­d, sinds 5 juli loopt de procedure van de openbare aanbestedi­ng. “De werken staan zeker niet on hold. Dit project verloopt juist sneller dan normaal, maar we zijn wel gebonden aan wettelijke termijnen voor openbare aanbestedi­ngen. Het is een zeer ongelukkig toeval dat vlak voor de werken zouden uitgevoerd worden er nu net op deze plek een overstromi­ng is. De wateroverl­ast is echter zo extreem dat de geplande verbreding­swerken bij deze uitzonderl­ijk zware regenval geen verschil hadden gemaakt”, aldus Smet. “We kunnen in Vlaanderen echter niet rond elk huis een dijk bouwen of overal wachtbekke­ns blijven aanleggen. Daarom ondersteun­t de VMM bewoners om hun woning beter te beschermen. In Moelingen zijn de eigenaars van zo’n 40 huizen in het verleden al hierover geïnformee­rd. De huizen werden gratis onderzocht en de bewoners kregen een voorstel en kostenscha­tting voor maatregele­n om overstromi­ngsschade te voorkomen of beperken”, zegt Smet. Denk aan het waterdicht maken van gevels of het plaatsen van schotten in de deuropenin­gen.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium