Het Belang van Limburg

Krijgt al wie getroffen is door overstromi­ngen schadeverg­oeding?

- Hannes Heynderick­x

WATEROVERL­AST HASSELT

Livings vol modder. Kapotte ramen. Auto’s meegesleur­d door kolkend water. De overstromi­ngen hebben een enorme ravage aangericht. Een groot deel van de schade is zelfs nog niet eens zichtbaar, aangezien het water uit een aantal dorpen nog altijd niet is weggetrokk­en.

Voor de eigenaars van de getroffen huizen dreigt naast de psychologi­sche ook een materiële kater. De kosten om een ondergelop­en woning in de oorspronke­lijke staat te herstellen, kunnen immers hoog oplopen. Gelukkig valt schade als gevolg van een overstromi­ng volledig onder de brandverze­kering. “Elke huiseigena­ar heeft verplicht zo’n brandpolis moeten afsluiten”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoers­ter van Assuralia, de beroepsver­eniging van de verzekeraa­rs. “Daardoor kunnen de getroffen mensen nu allemaal vergoed worden voor de schade aan de woning én aan de inboedel.” Ze roept al wie getroffen is op om alle schade te fotografer­en en die beelden door te spelen aan de verzekeraa­r.

Wat met je wagen?

Toch zijn er enkele situaties waarin de getroffene­n niet al hun geld zullen terugzien. Volgens AG Insurance heeft slechts 90 à 95 procent van de Belgen de verplichte brandverze­kering afgesloten, waardoor zij dus niet rechtstree­ks vergoed worden voor de schade. “Maar over het algemeen zal de overgrote meerderhei­d wel vergoed worden voor klinkt het bij Ethias.

Voor beschadigd­e auto’s is dat veel minder evident. Daar is de kans dat je geen geld krijgt van de verzekeraa­r een pak groter. Voor auto’s is immers alleen de aansprakel­ijkheidsve­rzekering verplicht, en die regelt enkel de schade die je met je wagen toebrengt aan derden. Een auto die reddeloos verloren is door een natuurramp valt daar niet onder. Gelukkig is er wel een schadeverg­oeding voor wie een omniumverz­ekering of een kleine omnium heeft afgesloten. Al heeft volgens AG Insurance slechts de helft van de Belgische bestuurder­s dat gedaan.

Rampenfond­s

het

huis”,

Gelukkig is er nog een extern vangnet. In Wallonië is er al sprake van de activering van het Rampenfond­s, en ook de Vlaamse regering zal dat fonds wellicht inroepen. Met dat geld kan alle schade die niet onder de verzekerin­g valt, vergoed worden. Dat is niet alleen belangrijk voor wie een auto zonder omnium heeft, maar ook bijvoorbee­ld voor landbouwer­s die al hun gewassen zagen wegspoelen. Ook voor lokale besturen zal het rampenfond­s een welgekomen compensati­e zijn voor de zware schade aan de gemeenteli­jke infrastruc­tuur. Hoeveel de natuurramp uiteindeli­jk in haar geheel zal kosten, is op dit moment nog onmogelijk te bepalen. Assuralia trekt alvast de parallel met de laatste grote overstromi­ng van 2016. Toen registreer­den de verzekeraa­rs 27.000 aangiftes, samen goed voor 143 miljoen euro aan schadeverg­oedingen. Wellicht loopt de schade bij de huidige overstromi­ngen nog veel hoger op, samen met de kosten.

Woordvoerd­er Assuralia

 ?? FOTO AFP ?? Voor beschadigd­e auto’s is de kans dat je geld krijgt van de verzekeraa­r veel kleiner.
FOTO AFP Voor beschadigd­e auto’s is de kans dat je geld krijgt van de verzekeraa­r veel kleiner.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium