Het Belang van Limburg

“Ik respecteer het onderzoek van Audit Vlaanderen”

- Jozef Croughs en Miranda Gijsen

VACCINATIE­REL SINT-TRUIDEN

Voor het eerst spreekt Veerle Heeren (CD&V) over de storm waarin ze terechtkwa­m, nadat bekendraak­te dat midden maart zijzelf en dertien familieled­en en vrienden van wie zij de namen had doorgegeve­n, werden gevaccinee­rd. Na de gemeentera­ad van 10 mei zette burgemeest­er Heeren in onderling overleg met de coalitiepa­rtners tijdelijk een stap opzij. Audit Vlaanderen opende daarop een onderzoek, tegelijker­tijd kreeg gouverneur Jos Lantmeeter­s van Vlaams minister van Binnenland­s Bestuur Bart Somers (Open Vld) de opdracht om een tuchtproce­dure op te starten. Aan het kabinet van minister Somers heeft Audit Vlaanderen laten weten dat ze verwachten het rapport klaar te hebben tegen midden augustus. Nadien moet de minister een uitspraak doen. Dat kan in het uiterste geval leiden tot (tijdelijke) schorsing of afzetting. In afwachting daarvan keert Veerle Heeren vrijdag terug als burgemeest­er van Sint-Truiden.

Waarom wacht u de resultaten van het onderzoek niet af?

“Voor alle duidelijkh­eid: het onderzoek van Audit Vlaanderen is geen onderzoek naar Veerle Heeren, maar naar de operatione­le werking van het vaccinatie­centrum. Audit Vlaanderen moet ongestoord zijn werk kunnen doen. De voorbije weken heb ik alle vragen in alle openheid beantwoord. Zolang het rapport niet is afgerond, zal ik niet ingaan op vragen over de werking van het vaccinatie­centrum. Belangrijk­ste is dat de schitteren­de medewerker­s van het vaccinatie­centrum in alle rust en sereniteit het beste van zichzelf kunnen blijven geven.”

Kent u zelf het resultaat al?

“Neen.”

Tast u daarmee niet uw eigen geloofwaar­digheid aan? Mocht er straks een sanctie volgen, dan zit u opnieuw in het oog van de storm.

“Tijdens de gemeentera­ad heb ik me verontschu­ldigd en erkend dat ik een fout heb gemaakt. Mijn intentie is echter altijd positief geweest, namelijk ervoor zorgen dat de Truienaren zo snel mogelijk worden gevaccinee­rd. Vandaag heeft 91% van de Truienaren zijn eerste prik gehad, dat is bijzonder goed. Ik heb nooit de bedoeling gehad om mensen te kwetsen of te schaden.”

Had u het liever anders aangepakt?

“Achteraf bekeken zou ik twee zaken anders doen. Ten eerste is er de invulling van de vaccins. In de chaotische begindagen kreeg ik vanuit het vaccinatie­centrum het signaal dat er dagelijks veel vaccins op overschot waren. Ik heb toen - als reactie op de nood aan kandidaat-invallers – een aantal namen doorgegeve­n. Dat was politiek onverstand­ig, dus dat zou ik vandaag anders doen. Ten tweede zou ik de communicat­ie anders aanpakken. Voor mij persoonlij­k was de periode begin mei de moeilijkst­e periode in mijn politieke loopbaan. Ik werd frontaal aangevalle­n in een dossier waar ik mijn ziel en zaligheid in had gestopt. Omdat ik zo verrast was, heb ik in eerste instantie communicat­ief verkrampt gereageerd. Daar heb ik achteraf gezien spijt van. Vooral omdat het vaccinatie­centrum op die manier onder druk kwam te staan. Dat verdienden de medewerker­s echt niet.”

Steunt uw partijvoor­zitter uw terugkeer?

“Ik heb een openhartig gesprek gehad met onze partijvoor­zitter Joachim Coens en ik ben blij dat ik van hem het vertrouwen krijg. Ik heb ook de steun van mijn lokaal partijbest­uur en coalitiepa­rtners N-VA en Open Vld. Ik wil waarnemend burgemeest­er Jelle Engelbosch (N-VA) ook uitdrukkel­ijk bedanken, hij heeft die taak met volle inzet en waardighei­d vervuld.”

Zijn er ook afspraken gemaakt binnen de coalitie over uw terugkomst?

Burgemeest­er (CD&V)

“We gaan nog beter communicer­en binnen het schepencol­lege, om zo bepaalde projecten goed op elkaar af te stemmen. Ik ben de coalitiepa­rtners zeer dankbaar dat ik de kans heb gekregen om tijdelijk een rustpauze in te lassen.”

Hoe gaat het vandaag met u?

“Ik ga niet ontkennen dat het een zeer turbulente periode is geweest. In de eerste plaats voor alle geengageer­de medewerker­s van het vaccinatie­centrum, onze ambtenaren en mijn omgeving. Die rustpauze inlassen was nodig. Op doktersadv­ies. Het gaf me de kans om tot rust te komen en voluit mee te werken aan het onderzoek van Audit Vlaanderen. Mijn ziekteperi­ode is nu voorbij en dus hervat ik het werk. Ik voel me weer fit om mijn plicht als burgemeest­er te vervullen. En ik heb heel wat steunbetui­gingen ontvangen van Truienaren.”

Wat staat er als eerste op uw agenda?

“Mijn laarzen aantrekken om bij de inwoners die door de wateroverl­ast zijn getroffen, langs te gaan en te bekijken hoe we hen kunnen helpen. Opnieuw met de voeten in de klei staan voor de Truienaar, letterlijk en figuurlijk. Er ligt veel werk op de plank en ik ben blij dat ik de draad weer kan opnemen.

 ?? FOTO JOZEF CROUGHS ?? Veerle Heeren: “Ik ga meteen mijn laarzen aantrekken om bij de inwoners die door de wateroverl­ast zijn getroffen, langs te gaan.”
FOTO JOZEF CROUGHS Veerle Heeren: “Ik ga meteen mijn laarzen aantrekken om bij de inwoners die door de wateroverl­ast zijn getroffen, langs te gaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium