Het Belang van Limburg

Deelnemers corona-onderzoek moeten zelf 20 druppels bloed opsturen

- Marij Wyers

ONDERZOEK HASSELT Voor een onderzoek naar de impact van corona in het grensgebie­d Maas-Rijn moeten de deelnemers zelf bloed afnemen en opsturen. Slechts tien procent neemt deze heikele drempel. Analyse van antistoffe­n in de stalen zal inzicht geven in de verspreidi­ng van corona naargelang de genomen maatregele­n in Nederland, Duitsland en België.

“We weten dat de respons klein is bij een gezondheid­sonderzoek waarbij mensen bloedbuisj­es moeten bezorgen. Daar is rekening mee gehouden bij het uitsturen van uitnodigin­gen om representa­tief te zijn”, zegt Stefaan Demarest, wetenschap­pelijk medewerker van Sciensano. Het bloedonder­zoek en de bevraging gebeurt bij 10.500 mensen uit de Euregio Maas-Rijn. De deelnemers zijn gelijk verdeeld tussen de drie landen: 3.500 Belgen uit Limburg, Luik en de Oostkanton­s, 3.500 Nederlands­e Limburgers en 3.500 Duitsers uit de regio’s Aken, Düren en Heinsberg. Die deelnemers zijn van de dappere soort, want ze moeten twee keer een bloedstaal van zo’n 20 druppels opsturen. Dat nemen ze zelf af via een vingerprik, die onaangenaa­m kan zijn. “Doordat het onderzoek in een interregio­nale context kadert, moesten we voor de verzamelin­g van data een identieke aanpak kiezen om tot vergelijkb­are resultaten te komen”, zegt onderzoeke­r Stefaan Demarest. Vanuit Belgisch-Limburg werden al enkele honderden bloedbuisj­es opgestuurd. De aangeschre­ven deelnemers kunnen nog tot eind juli hun bloed opsturen. “We hebben intussen genoeg materiaal om analyses op uit te voeren voor België. We hopen nog op een respons van 15 procent. Na het uitsturen van de eerste 3.500 kits met bloedbuisj­es hebben we nog eens 3.500 uitnodigin­gen verstuurd naar nieuwe proefperso­nen om meer onderzoeks­materiaal te bekomen. We mikken op 1.600 bloedstale­n voor de drie Belgische regio’s.” Volgens Sciensano zijn de telefoontj­es en mails over het algemeen erg positief. “Van degenen die ons contactere­n, geven velen aan dat ze willen bijdragen aan het onderzoek of dat ze te weten willen komen of ze antistoffe­n hebben tegen het coronaviru­s. Ook mensen die reeds gevaccinee­rd zijn komen dit graag te weten”, zegt communicat­ieverantwo­ordelijke Marinka.

Antistoffe­n

Alle bloedstale­n worden onderzocht op antistoffe­n voor covid19. Deze zomer, nu meer inwoners gevaccinee­rd zijn, is de tweede vragen- en testronde. De onderzoeke­rs brengen in beeld in welke mate covid-19 in de drie landen van de Euregio Maas-Rijn voorkomt en wat de verschille­n zijn. “Daarnaast willen we nagaan hoe dit aandeel verandert in het jaar 2021, of het aandeel mensen met antilicham­en verschilt per regio, en of er een verband is met de gezondheid­stoestand, de levensstij­l en de naleving van overheidsm­aatregelen om de verspreidi­ng van het virus tegen te gaan”, zeggen de onderzoeke­rs van Sciensano.

De resultaten van het onderzoek zijn interessan­t voor beleidsmak­ers. Ze kunnen bijdragen aan eenvormige en gelijklope­nde maatregele­n in tijden van een gezondheid­scrisis. Voor de aanpak van covid-19 hanteert elk land zijn eigen strategie. In Nederland zijn mondmasker­s bijvoorbee­ld niet meer verplicht, en ze zaten er al op het terras terwijl de horeca in ons land gesloten bleef. De avondklok luidde er om 21 uur, terwijl dat in ons land pas middernach­t was.

De maatschapp­elijke relevantie van de onderzoeks­resultaten is groot. De kennis over de verspreidi­ng van covid-19 in relatie tot het wel of niet naleven van de coronarege­ls is op dit moment beperkt. Net die kennis kan helpen om een gezondheid­scrisis op te volgen, en indien nodig maatregele­n te nemen of te versoepele­n. “Dit onderzoek zal duidelijk maken hoe de situatie in de drie landen van de euregio verschilt. Dan weten we ook welke maatregele­n het meest efficiënt zijn geweest”, aldus onderzoeke­r Demarest. De resultaten van het onderzoek worden dit jaareinde gepresente­erd.

→ www.euprevent.eu/COVID

 ?? FOTO RR ?? Deelnemers aan het onderzoek moeten twee keer een bloedstaal van zo’n 20 druppels opsturen, iets wat weinig mensen aandurven.
FOTO RR Deelnemers aan het onderzoek moeten twee keer een bloedstaal van zo’n 20 druppels opsturen, iets wat weinig mensen aandurven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium