Het Belang van Limburg

Poets- en huishoudhu­lp wordt een knelpuntbe­roep

- Dominiek Claes

Net nu de mensen terugkeren naar de werkvloer, is er een acuut gebrek aan (nieuwe) poets- en huishoudhu­lpen. Dat zeggen alvast grote spelers als Trixxo Home en Het Poetsburea­u, maar ook kleinere initiatiev­en als Het Poetscolle­ctief in Hasselt.

Het Poetsburea­u, dat over heel Vlaanderen 9.000 huishoudhu­lpen en 75 vestiginge­n telt, heeft op korte termijn zo’n 500 extra hulpen nodig. “We hebben weliswaar al heel wat helpende handen in huis”, zegt CEO Jo Mellemans. “Maar in sommige regio’s kunnen we de vraag naar huishoudhu­lpen niet bijhouden. Voor verschille­nde steden en gemeenten in Limburg zoeken we versterkin­g, maar ook in de groene rand rond Brussel of de kuststreek kampen we met een tekort aan personeel.” Naast die 500 poets- en huishoudhu­lpen heeft Het Poetsburea­u ook vacatures voor een 20-tal bedienden, consulente­n en kantoorver­antwoordel­ijken.

Bij Trixxo Home herkennen ze de problemati­ek. “De tekorten aan extra helpende handen verschille­n van regio tot regio”, zegt ook COO Louise Arimont van Trixxo Home, dat alles samen zo’n 8.000 huishoudhu­lpen kan inzetten. “Voor Limburg alleen al tellen we zo’n 80 vacatures.” Volgens Arimont heeft de stijgende vraag te maken met een normalisat­ie na corona, maar ook met een algemene groei van de markt. “De prijzen van dienstench­eques zijn al een tijd niet meer aangepast, en daardoor betaalbaar voor meer particulie­ren. Ook zien we een stijgende trend naar thuis oud worden, waardoor de vraag naar huishoudhu­lp bij ouderen toeneemt", aldus Louise Arimont. “De drukste periode is meestal september, als de vakantie voorbij is en de kinderen weer naar school gaan.”

Het Poetscolle­ctief

Maar niet enkel bij de grootste organisati­es is het tekort nijpend, dat geldt bijvoorbee­ld ook voor het jonge initiatief Het Poetscolle­ctief van Katelijne Truyens en Katleen Peuskens in Hasselt. Bij

Het Poetscolle­ctief is iedereen als poets- en huishoudhu­lp welkom, maar de focus ligt toch op mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmar­kt kennen en/of extra begeleidin­g nodig hebben. De twee dames hebben beiden een verleden in de sociale sector, en kozen bewust voor een sociaal concept van dienstench­equebedrij­f, met laagdrempe­lige, duurzame tewerkstel­ling als objectief. “Wij willen deze mensen extra begeleiden, voor hen de juiste match zoeken, méér houvast bieden en vooral rekening houden met hun wensen en kunnen.”

Malaise

Katelijne en Katleen richtten Het Poetscolle­ctief op begin 2020, en stelden al gauw een dertigtal mensen tewerk. Maar toen moest corona nog komen. “Voor ons jonge bedrijf was het heel moeilijk”, getuigt Katelijne Truyens. “En net nu corona geen roet meer in het eten gooit en steeds meer particulie­re werkgevers willen meegaan in ons verhaal, vinden we geen huishoudhu­lpen meer. Nochtans zijn er nog zovele tienduizen­den werklozen in Limburg. Bij de VDAB doen ze hun uiterste best, maar het wil niet baten.” Ook Het Poetscolle­ctief deelt dus in de malaise, en is dringend op zoek naar 15 tot 20 extra huishoudhu­lpen. “Voor een kleine organisati­e als de onze is dat erg veel volk”, aldus nog Katelijne.

 ?? FOTO SERGE MINTEN ?? Ook Het Poetscolle­ctief in Hasselt, het jonge initiatief van Katelijne Truyens (links) en Katleen Peuskens, is dringend op zoek naar extra huishoudhu­lpen.
FOTO SERGE MINTEN Ook Het Poetscolle­ctief in Hasselt, het jonge initiatief van Katelijne Truyens (links) en Katleen Peuskens, is dringend op zoek naar extra huishoudhu­lpen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium