Het Belang van Limburg

De gevoelige commandant van de Genkse brandweer

- Kent u zelf een verhaal? Mail naar hetlaatste­woord@hbvl.be

Nee, het is geen typfout, althans geen van ons: het is wel degelijk Herman huysman. De eerste letter van zijn familienaa­m wordt met een kleine letter geschreven. Van adel was hij nochtans niet. Die kleine letter was gewoon een foutje, ooit ontstaan op een afdeling burgerlijk­e stand. Dat foutje is vandaag nog steeds de officiële naam van de familie die afkomstig is uit Wuustwezel, uit de Antwerpse Noorderkem­pen. Maar Hermans vader vond na de Tweede Wereldoorl­og de liefde in Zonhoven en ruilde Antwerpen in voor het groene Limburg. “Herman studeerde eerst aan de Mijnbouwsc­hool in Hasselt”, vertellen zijn broers Wilfried en Karel. “Hij kwam aanvankeli­jk als industriee­l ingenieur in de koolmijn van Zwartberg terecht. Helaas ging het snel bergaf met de Limburgse koolmijnen. Van binnenuit zagen we de wanhoop groeien, koolmijnen fusioneren en uiteindeli­jk de eerste sluiting aankomen. We stonden er bijna naast toen een van de actievoerd­ers in het protest dodelijk getroffen werd door een granaat. In die tijd waren er zware incidenten in Genk en andere mijngemeen­ten. In 1966 zou Zwartberg als eerste Limburgse mijn sluiten. Herman moest prompt een nieuwe job zoeken.”

Zwarte bladzijden

Dat ging uiteindeli­jk sneller dan verwacht.

Er was een vacature voor officier bij de brandweer van Genk. “Er waren 24 kandidaten, maar Herman legde alle proeven feilloos af”, vertellen zijn broers. “Hij was ongeloofli­jk sportief. In zijn jeugd werd hij wel eens vergeleken met profvoetba­ller Rik Coppens. Bij de brandweerp­roeven moest hij over een hoogte van 1 meter kunnen springen, maar Herman ging vlotjes over de 1,60 meter heen. Zo belandde hij als officier bij de brandweer van Genk, toen nog in de oude kazerne aan de Hoogstraat. 35 jaar lang zou hij er in dienst blijven en doorgroeie­n tot commandant van het korps.” “Natuurlijk maak je als brandweerm­an verschrikk­elijke dingen mee. Er zijn zeker zwarte bladzijden geweest, zoals het verlies van een brandweerm­an tijdens het blussen van een heidebrand. Hij kwam onder een van de bluswagens terecht. En er was die vreselijke brand in Winterslag waarbij vijf kinderen het leven lieten. De jongste was amper drie maanden oud. Een tragedie die Herman diep vanbinnen raakte en waarover hij zijn hart wel eens luchtte bij familie. Hij was een gevoelige commandant. Hij leefde ook mee met het hele korps. Brandweerm­annen die het even lastig hadden, konden steeds bij hem terecht. Hij was trots dat hij een hecht team gevormd had.”

Schoolbank­en

Niet alleen in nood waren de Genkse spuitgaste­n een bijzonder hecht team, ook daarbuiten vonden ze elkaar. “Er was zelfs een fietsclub van brandweerl­ui die elke week samen op pad ging”, zeggen zijn broers. “Beroepsmat­ig werd het korps alsmaar profession­eler, het materiaal werd beter en net voor zijn pensioen verhuisden Herman en zijn korps naar de nagelnieuw­e kazerne in Winterslag. De kroon op zijn werk, waarvan de huidige generatie nog altijd de vruchten kan plukken.”

Die nieuwe generatie brandweerl­ui kent Herman huysman vandaag trouwens nog heel goed. “Tot na zijn pensioen bleef hij immers lesgeven aan het PLOT, de school voor politie- en brandweero­pleidingen in Genk. “Veel officiers die vandaag voor onze veiligheid zorgen, hebben nog bij hem op de schoolbank­en gezeten”, aldus zijn broers. “Hij heeft mee de basis gelegd voor de moderne en efficiënte brandweerz­org die Limburg tegenwoord­ig kent. Na zijn pensioen ging de meeste aandacht naar zijn kleinkinde­ren, waarop hij ongeloofli­jk trots was. Hij werd ook lid van de vereniging de Koperen Passer in Genk, bleef trouwe supporter van KRC Genk en hield ongeloofli­jk veel van lange fietstocht­en en wandelinge­n.”

Wandelen na de chemo

In 2014 werd bij een routineond­erzoek een zorgwekken­de ontdekking gedaan. Herman had een gezwel in de buurt van de lever. Aanvankeli­jk leek het allemaal beperkt, maar verder onderzoek toonde aan dat ook de lever getroffen was. Professore­n gaven niet veel hoop meer. Herstellen kon niet en de vooruitzic­hten waren niet zo goed. “Jaar na jaar waren de dokters verbaasd wanneer Herman weer op consultati­e kwam”, vertellen zijn broers Wilfried en Karel. “Steeds bleef hij dapper vechten. Hij trok zijn wandelscho­enen aan om na de chemo in conditie te blijven. Was dat misschien het geheim? Dat weten we niet. Maar hij bleef veel langer strijdvaar­dig dan de dokters voorspeld hadden. Tot hij eind juni dan toch met spoed naar het ziekenhuis moest. Zijn eigen brandweerv­rienden moesten hem uit zijn appartemen­t komen halen. Na een behandelin­g van enkele dagen mocht hij weer naar huis. Daar viel hij in een diepe slaap, waaruit hij uiteindeli­jk niet meer zou ontwaken.”

Herman laat een indrukwekk­ende erfenis na. Hij heeft Limburg onbetwistb­aar brandveili­ger gemaakt. De kennis en vaardighed­en waarmee de Limburgse brandweerl­ui vandaag ter hulp snellen, hebben velen nog van hem geleerd. Hij is begraven vlakbij de plek waar hij zijn jeugd doorbracht: in Zonhoven.

 ?? FOTO RR ?? De jonge Herman huysman met zijn zoon in de oude brandweerk­azerne.
FOTO RR De jonge Herman huysman met zijn zoon in de oude brandweerk­azerne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium