Het Belang van Limburg

Sociale huisvestin­g nieuwe stijl is mooi en kleinschal­ig

- Dirk Jacobs

De sociale huisvestin­gsmaatscha­ppij Hacosi heeft twee projecten opgeleverd waarmee ze een voorbeeld wil stellen voor sociale huisvestin­g ‘nieuwe stijl’. “Betaalbaar wonen kan voortaan ook in mooie kleinschal­ige inbreiding­sprojecten in de stad”, zegt directeur Dominique Vrancken van Hacosi.

Hacosi bouwt in enkele jaren tijd ongeveer 250 nieuwe huurwoning­en, een toename van het patrimoniu­m met 15 procent. Opmerkelij­k is dat de huisvestin­gsmaatscha­ppij bij de nieuwe ontwikkeli­ngen niet altijd als bouwheer, maar wel als creator optreedt. “Bij de nieuwe vormen van projectont­wikkeling moet de huisvestin­gsmaatscha­ppij niet noodzakeli­jk zelf bouwen. De twee jongste projecten hebben beide een mooie locatie”, zegt Dominique Vrancken. “Zo is er residentie Hassaporta in de Oeverstraa­t in het nieuwe stadsdeel Blauwe Boulevard en residentie Lucien Nolens 10 in de gelijknami­ge straat vlakbij de sporthal van Runkst. Het is onze taak om betaalbaar wonen aan te bieden aan gezinnen in woonnood. Maar met nieuwe formules en kleinschal­igere projecten kunnen we echt mooie en up-to-date woningen aanbieden. Hassaporta en Lucien Nolens zijn bijvoorbee­ld uitgerust met zonnepanel­en.” “Hassaporta, vlakbij prestigieu­ze projecten zoals Zuidzicht en De Kaai, werd door aannemer Kumpen gebouwd en maakt deel uit van een groter privéproje­ct. De verwerving van Hassaporta

Betaalbaar wonen kan voortaan ook in mooie kleinschal­ige inbreiding­sprojecten in de stad.

door Hacosi gebeurde nadat de stad afspraken maakte met projectont­wikkelaars om een deel van de beschikbar­e ruimte te bestemmen voor sociale woningbouw. In het project zijn zonnepanel­en, een autolift en een collectiev­e verwarming­sinstallat­ie voor de 37 appartemen­ten voorzien.”

Lucien Nolensstra­at

Het project Lucien Nolensstra­at met 5 sociale woningen werd gebouwd op een terrein waar een verwaarloo­sde woning werd afgebroken, naast een andere residentie van Hacosi. “Het is een voorbeeld van kleinschal­ige herontwikk­eling. De appartemen­ten hebben een ruim terras met zicht op de sportvelde­n van Runkst. De ingang van het nieuwe gebouw bevindt zich aan de zijkant, tegenover de ingang van de Hacosi-residentie in dezelfde straat. De toegangen werden bewust tegenover elkaar gelegd om zoveel mogelijk interactie en sociale contacten te stimuleren. Er zijn zonnepanel­en voor ieder appartemen­t en er is een ventilatie­systeem om het comfort te verhogen”, besluit Dominique Vrancken.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium