Het Belang van Limburg

Herreks Woodebuksk­e bundelt bijna 8.000 woorden

- Luk Weyens

Hoe klinkt een woord of een uitdrukkin­g in het dialect van Herk-de-Stad? Dat kan je voortaan opzoeken in het dialectwoo­rdenboek ‘Het Herreks Woodebuksk­e’. Dat is een uitgave van de Erfgoedraa­d, die daarmee het werk van de overleden Herkenaar Georges Niesen voor de overleveri­ng heeft bewaard.

Georges Niesen overleed in 2019. Jarenlang was hij gepassione­erd door geschieden­is in het algemeen en het lokale verleden in het bijzonder. Hij was een actief lid van de Geschiedku­ndige Groot-Herk. Zijn stukjes in het Herkse dialect in de Seniorenkr­ant staan in het geheugen gegrift. “Van de passie voor het lokale verleden naar de interesse voor de Herkse dialect was de stap niet groot”, zegt voorzitter André Smeets van de Erfgoedraa­d.

Georges besefte dat het dialect verloren dreigde te gaan, omdat er steeds meer Algemeen Nederlands wordt gesproken. Het betekende de aanzet van wat tot zijn levenswerk zou uitgroeien. “Georges was een rasechte Herkenaar. Hij was hier geboren en getogen”, vertelt Suzanne Vanbeckevo­ort, de weduwe van Georges. “Het verzamelen van woorden in het Herkse dialect is rond 2006 gestart. Dat was zijn vaste bezigheid voor de lange winteravon­den.”

Oude gebruiken

Voluit luidt de titel van het boek ‘Het Herreks Woodebuksk­e & Herkse Aatdrukkin­ge, Gezegde of Vruggere Gebruike’. Georges pende dus niet alleen woorden neer,

De Erfgoedraa­d overhandig­de het boek aan de weduwe van Georges Niesen.

maar ook zegswijzen en woorden van Herkse gebruiken. Het boek telt 130 bladzijden. Met een gemiddelde van 60 items per bladzijde maakt dat een totaal van bijna 8000 woorden en uitdrukkin­gen. “Omdat wij dialect als onderdeel van het cultureel erfgoed belangrijk vinden, geven wij het werk van Georges nu als boek uit”, zegt André Smeets van de Erfgoedraa­d. Jos Leemans van de Erfgoedraa­d verleende zijn medewerkin­g en Miet Ooms, taaldeskun­dige en dialectken­ner, schreef het voorwoord. De eerste druk is ondertusse­n al uitverkoch­t, maar belangstel­lenden kunnen intekenen op de tweede druk. De richtprijs bedraagt 10 euro. Intekenen kan met een mail naar de bibliothee­k van Herk-deStad: bibliothee­k@herk-de-stad.be.

 ??  ??
 ?? FOTO LW ??
FOTO LW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium