Het Belang van Limburg

Dagopvang Kiosk krijgt nieuwbouw

- Staf Boons

OUDERENZOR­G

De Kiosk krijgt alsnog een nieuwbouw op campus Reigersvli­et in Leopoldsbu­rg. Momenteel zit het centrum voor dagopvang van zorgbehoev­enden nog in de Tramstraat, maar dat pand wordt verkocht.

Het OCMW had al plannen om De Kiosk op campus Reigersvli­et te huisvesten, maar in 2019 werd VitaS beheerder van de dagopvang. Vitas heeft de vroegere gemeenteli­jke plannen ondertusse­n opgepikt en de voorbereid­ende werken zijn gestart. “We vonden het een logische beslissing dat de nieuwe Kiosk ingeplant wordt in de bestaande campus Reigersvli­et. Hiermee kunnen we mensen en middelen nog beter inzetten voor onze gebruikers en wordt tegelijk het groepsgevo­el aangescher­pt. Kortom, het is een meerwaarde voor het woonzorgce­ntrum én voor de assistenti­ewoningen die hier in elkaars groene buurt liggen”, verduideli­jkt campusdire­cteur Dirk Trappenier­s.

Extra ruimte

De plannen voor de nieuwe Kiosk zijn ondertusse­n klaar en de aannemer is al met de voorbereid­ingen gestart. De werken zouden anderhalf jaar duren, de opening zou dus voor het voorjaar van 2023 zijn. Dit bouwprojec­t van 350 m2 creëert extra werk- en leefruimte voor maximaal 15 gebruikers. De kostprijs wordt geraamd op 1,5 miljoen euro, waarvan bijna 400.000 euro gesubsidie­erd wordt. De nieuwe Kiosk komt centraal op campus Reigersvli­et met aandacht voor de nieuwe reglemente­ringen wat onder meer energie, veiligheid en toegankeli­jkheid betreft. “Uiteraard zal het gebouw optimaal tegemoetko­men aan de wijzigende behoeften van de gebruikers, aan de steeds strenger wordende normen van de Vlaamse Overheid en aan de behoefte om een warme en gezellige ontmoeting­splaats te bieden waar huiselijkh­eid, respect, privacy en genegenhei­d primeren”, besluit Trappenier­s.

 ?? FOTO RR ?? De nieuwe Kiosk komt midden op de bestaande zorgcampus Reigersvli­et te liggen.
FOTO RR De nieuwe Kiosk komt midden op de bestaande zorgcampus Reigersvli­et te liggen.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium