Het Belang van Limburg

Onderzoek naar PFOS-vervuiling op veertien Peltse bedrijfssi­tes

- Geert Van Baelen

In Pelt zullen veertien bedrijfssi­tes worden onderzocht op eventuele PFOS-vervuiling. De locaties bevinden zich bijna uitsluiten­d in het Peltse industrieg­ebied. Onderzoek zal uitwijzen of het risico op bepaalde percelen te hoog is.

Sinds het nieuws over de PFOS-vervuiling door de 3M-fabriek in Zwijndrech­t startte er een inventaris­atieronde op vraag van de Vlaamse Regering, om na te gaan op welke locaties er mogelijk vervuiling met PFOS/PFAS is ontstaan. De Openbare Vlaamse Afvalstoff­enmaatscha­ppij (OVAM) stelde voor Pelt aanvankeli­jk een lijst op met 129 percelen. “Op basis van info uit de gemeenteli­jke inventaris is die lijst teruggebra­cht tot veertien bedrijfssi­tes. De locaties bevinden zich bijna uitsluiten­d in het Peltse industrieg­ebied Nolimpark. Uit het onderzoek zal blijken of het risico op bepaalde percelen te hoog is. Wanneer dat zo is, zal er op die locaties gestart worden met staalnames en bodemonder­zoek. Er wordt prioriteit gegeven aan locaties nabij woonzones en drinkwater­voorzienin­gen. OVAM koppelt na het uitvoeren van deze onderzoeke­n terug met de gemeente”, deelt het Peltse gemeentebe­stuur mee. De schadelijk­e chemische verbinding­en PFOS/PFAS worden al twintig jaar niet meer in België geproducee­rd. “In het industrieg­ebied Nolimpark bevinden zich sinds 1957 echter verschille­nde fabrieken die hiermee te maken hadden of hebben. De stoffen komen regelmatig voor in de productie van lak, verf, coatings, cosmetica en bij de behandelin­g van bepaalde soorten textiel. Daarnaast kan het ook dat de stoffen zich ooit hebben verspreid door incidenten uit het verleden, zoals zware industriël­e branden.”

Dommel

De Vlaamse Milieumaat­schappij (VMM) meet de waterkwali­teit van diverse waterlopen in heel Vlaanderen, waar de normen op veel plaatsen worden overschred­en. “Ook in de Dommel in Pelt zijn er een aantal metingen gebeurd. Uit de resultaten blijkt dat de waterkwali­teit van de Dommel een stuk onder de Vlaamse mediaan ligt. De gemeten waterconce­ntraties overschred­en de milieunorm­en niet”, aldus de gemeente. “Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is er geen reden tot paniek en zijn er geen nieuwe voorzorgsm­aatregelen nodig. In kader van vervuiling door zware metalen geldt er in Pelt al voorzichti­gheid rond de consumptie van groenten uit eigen tuin en grondwater.”

 ?? FOTO GVB ?? De locaties bevinden zich bijna uitsluiten­d in het Peltse industrieg­ebied.
FOTO GVB De locaties bevinden zich bijna uitsluiten­d in het Peltse industrieg­ebied.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium