Het Belang van Limburg

Kennis over planten moet weer opgegraven worden

-

De Cleene?

Emeritus professor Marcel De Cleene (75) heeft een spectacula­ire reeks boeken over planten en dieren op zijn naam staan. Hij was van 1968 tot 1988 verbonden aan het laboratori­um voor plantenfys­iologie van de universite­it Gent en vanaf 1988 ook wetenschap­svoorlicht­er van de universite­it, als eerste in België, een academicus met aandacht voor het brede publiek.

Vandaar ook zijn driedelige Compendium van dieren als dragers van cultuur: Zoogdieren (1.055 blz.), Vogels (900 blz.) en Vissen, reptielen en amfibieën (776 blz.) met als ondertitel: Hun rol in dromen, fabels, heraldiek, kunst, legenden, magie, mythologie, psychologi­e, religies, symboliek, taal, verhalen, volksgeloo­f en volksgenee­skunde. Geschreven samen met Jean-Pierre de Keersmaeke­r.

Wat zijn vergeten toepassing­en van planten?

Eerder al wijdde hij een boekdeel aan de medische toepassing­en, de kruidengen­eeskunde. Met dit deel sluit hij aan op de opwarming van de aarde die de flora onder druk zet: ‘Veel plantensoo­rten worden met uitsterven bedreigd of zullen uit hun oorspronke­lijke groeiplaat­sen verdwijnen.’ Het zeewater stijgt, landbouwgr­onden zullen verzilten, verzouten. Nuttig dus, zegt De Cleene, om te kijken hoe onze voorouders zich behielpen tijdens natuurramp­en of mislukte oogsten. Hoe maakte je ‘noodspijs’?

Een door mensen gemaakte ramp was de Eerste Wereldoorl­og waarin Duitsland door een gebrek aan katoen geen militaire kledij en verbandgaa­s

→ Marcel De Cleene,

De Naturalis Historia, Vergeten toepassing­en van planten,

Het vernuft van planten, uitg. Sterck & De Vreese, 136 blz., hardcover,

23 op 18 cm, 22,50 euro. meer kon maken. Vezelrijke brandnetel­s losten het probleem op: na een oproep verzamelde de Duitse bevolking 2,5 miljoen kilo brandnetel­s in het wild.

Voor de hedendaags­e interesse verwijst de oudhoogler­aar naar de sustainabl­e-textile-websites van fashionuni­ted.uk.

Hoe slim zijn planten?

Hoe is het boek opgevat?

Als naslagwerk (250 planten) én als overzichte­lijk leesboek. Neem nu de bijvoetpla­nt; daarin zitten de hoofdstukj­es keukengebr­uik, insectenve­rjager, tondelplan­t, wierookpla­nt, veevoer, dieetvoedi­ng, bierkruid en ersatz-tabak. Een apart kleurenblo­kje is aan een recept voor wierook gewijd. Vaak verwijzen die blokjes ook naar gifstoffen.

Het tweede boek, Het vernuft van planten, is een essay waarin De Cleene ingaat op het mysterie dat hem zijn hele lange leven heeft geboeid: ‘Hoe meer ik over het leven leerde, hoe mysterieuz­er het voor mij werd.’ Hij verwijst voor dit uitgangspu­nt naar de Franse filosoof Blaise Pascal: ‘Kennis is te vergelijke­n met een bol. De punten van zijn oppervlak zijn de raakpunten met het onbekende. Hoe groter de bol, hoe meer raakpunten met het onbekende.’ Wat doen de planten letterlijk als ‘meesters in de hydraulica’, bijvoorbee­ld? Hoe inspireerd­en ze tot het maken van gewapend beton of het maken van velcro, hoe bouwden ze natuurlijk­e zonnepanel­en? Een schitteren­d, leerrijk essay van 120 bladzijden.

 ??  ?? uitg. Sterck & De Vreese, hardcover, 340 blz., groot formaat 29 op 25 cm, voor de overvloed aan illustrati­es in samenwerki­ng met Plantentui­n Meise, met bibliograf­ie, noten en index, 39,90 euro.
Marcel De Cleene,
uitg. Sterck & De Vreese, hardcover, 340 blz., groot formaat 29 op 25 cm, voor de overvloed aan illustrati­es in samenwerki­ng met Plantentui­n Meise, met bibliograf­ie, noten en index, 39,90 euro. Marcel De Cleene,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium