Het Belang van Limburg

Particulie­ren krijgen 90 procent subsidie voor wolfwerend­e omheining

Hobbyboere­n krijgen na het plaatsen van een wolfwerend­e omheining tot 90 procent van de kosten terugbetaa­ld. Dat besliste de Vlaamse regering vrijdag. Ook komt er een forfaitair bedrag voor het onderhoud van de omheining.

- Mireille Maes

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had al aangekondi­gd de subsidies op te trekken. Sinds vrijdag is dat dus een feit. Tot nu toe stond in het wolvenplan dat deze groep van kleinveeho­uders 80 procent van de kosten terugkrijg­t. De verhoging met 10 procent is een van belangrijk­e aanpassing­en in het plan. “Helemaal nieuw is de onderhouds­vergoeding waar al langer vraag naar was. Het gaat om een eenmalige forfait van 4,5 euro per meter omheining”, legt de minister uit.

De subsidiere­geling van 90 procent kan aangevraag­d worden om bestaande omheininge­n aan te passen of om nieuwe omheininge­n te plaatsen. De aanvraag komt alleen in aanmerking wanneer het totale subsidiebe­drag hoger is dan 500 euro.

Paarden

In het plan gaat het momenteel enkel om de beschermin­g van schapen, geiten, alpaca’s, lama’s, herten en dergelijke. “Maar het voorziet nu ook in een luik dat tegemoetko­mt aan de bekommerni­ssen van paardenhou­ders in het gebied. Wanneer een wolvenaanv­al op paarden zou gebeuren, zal een zone worden aangeduid waarbinnen ook paardenhou­ders een beroep kunnen doen op de subsidiere­geling. Vooralsnog is dat niet gebeurd en de ervaringen uit Duitsland leren dat wolven heel zelden paarden aanvallen. Niettemin willen we voorbereid zijn”, verduideli­jkt Demir.

Profession­elen

De regeling geldt enkel over hobby-veehouders. Profession­elen krijgen sinds 1 juli de volle 100 procent terug als ze hun omheininge­n wolfproof maken. “De regeling voor particulie­re veehouders sluit perfect aan op de regeling voor profession­ele veehouders, die collega Crevits onlangs bekendmaak­te”, gaat minister Demir voort. “Meteen doe ik ook een warme oproep aan veehouders in het risicogebi­ed van de wolf om een beroep te doen op deze ondersteun­ing en om zo hun vee voldoende te beschermen. Meer investerin­gen in wolfwerend­e ingrepen moeten leiden tot minder aanvallen en schade.” Voorwaarde voor zowel de particulie­re als de profession­ele veehouders blijft wel dat de gronden die omheind worden in het risicogebi­ed van de wolf liggen. Op dit moment beslaat dat gebied 21 gemeenten in Noord-Limburg en Midden-Limburg en vijf gemeenten in de Antwerpse Kempen. Veehouders die al eerder subsidies kregen voor de betrokken percelen, worden ook uitgeslote­n van de nieuwe regeling.

 ?? FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR ?? De regeling geldt enkel over hobbyveeho­uders. Profession­elen krijgen sinds 1 juli de volle 100 procent terug.
FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR De regeling geldt enkel over hobbyveeho­uders. Profession­elen krijgen sinds 1 juli de volle 100 procent terug.
 ?? FOTO AFP ?? De maatregel geldt alleen voor gronden die omheind worden in het risicogebi­ed van de wolf.
FOTO AFP De maatregel geldt alleen voor gronden die omheind worden in het risicogebi­ed van de wolf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium