Het Belang van Limburg

Ook in kantine of jeugdhuis moet u straks elektronis­ch kunnen betalen

- Mark van Luyk

WETGEVING HASSELT

Minister Van Peteghem (CD&V) wil de zwarte economie bestrijden en daarom moet de nieuwe wet ervoor zorgen dat elektronis­ch betalen zo wijd mogelijk wordt verspreid. Dat betekent niet dat winkeliers geen cash meer mogen aanvaarden, maar wel dat ze in de praktijk minstens één vorm van elektronis­ch betalen moeten voorzien. Dat kan via een betaalterm­inal, een app of één van de vele nieuwe toepassing­en die recent op de markt zijn gekomen.

Wet ruim opgevat

“Sinds de invoering van het nieuwe ondernemin­gsrecht vallen vzw’s ook onder de noemer ondernemin­g”, zegt Kristien Vermeersch van De Federatie, een koepelvere­niging voor socio-cultureel werk en amateurkun­sten. “Zodra vereniging­en regelmatig iets organisere­n in de economisch­e ruimte, zullen ze een elektronis­ch betaalmidd­el moeten aanvaarden. Het gaat niet om organisati­es die iets occasionee­l doen zoals een jaarlijks eetfestijn of de Chirofuif, maar wel bv. om vereniging­en met een kantine of toog zoals jeugdhuize­n en tennis- of voetbalclu­bs. De wet is wel ruim opgevat. Je hoeft niet meteen een dure betaalterm­inal aan te schaffen. Het mag ook een eenvoudige app zijn op je smartphone. Daarnaast mogen mensen ook met cash geld blijven betalen.” “De meeste jeugdhuize­n zijn tijdens de coronacris­is al overgescha­keld op elektronis­che betaalmidd­elen”, zegt Jos Meers van jeugdhuisf­ederatie Formaat. “De grotere jeugdhuize­n werken met een betaalterm­inal. De kleine jeugdhuize­n kiezen vaker voor een goedkopere smartphone-app zoals Payconiq. Je moet dan per transactie een kleine kost betalen aan de aanbieder van de app. Heel veel jongeren hebben geen cash geld meer op zak en in afgelegen dorpen met jeugdhuize­n vind je zelfs geen bankautoma­at meer. Elektronis­ch betalen heeft wel een kostprijs, maar mensen vergeten dat cash ook geld kost. Het voordeel is bijvoorbee­ld dat je jeugdhuis minder wordt geviseerd door dieven.”

Boete

Volgens de bankenfede­ratie Febelfin is de wet heel breed opgevat en zijn er ondertusse­n al heel wat elektronis­che betaalalte­rnatieven op de markt. “Wie een vaste betaalterm­inal koopt, heeft bovendien tot eind 2022 recht op 125 procent investerin­gsaftrek”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin. “Maar je kunt ook kiezen voor goedkopere alternatie­ven zoals een kaartlezer gekoppeld aan een smartphone of tablet of betalingen via een app op je telefoon. Elke technologi­e heeft een kostprijs. Het is verstandig om goed te vergelijke­n welke technologi­e bij je vereniging past en wat de aankoopen transactie­kosten bedragen. De wet voorziet overigens ook de overschrij­ving als elektronis­ch betaalmidd­el. Handelaars of vereniging­en die een overschrij­ving aanvaarden als betaalmidd­el zijn dus perfect in orde met de nieuwe regel.” Wie geen elektronis­ch betaalmidd­el aanbiedt, kan wel een geldboete krijgen van minstens 208 euro.

 ?? FOTO IES ?? Ook vereniging­en moeten één of andere manier van elektronis­ch betalen aanbieden.
FOTO IES Ook vereniging­en moeten één of andere manier van elektronis­ch betalen aanbieden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium