Het Belang van Limburg

Ex-politicus Ahmet Koç opnieuw voor de rechter wegens drugsbezit

-

Schuifelen­d op zijn sportsloff­en, met een baardje en een te groot vest, kwam Koç de Hasseltse correction­ele rechtbank binnen. Haast onherkenba­ar, vergeleken met de vlotte ambitieuze politicus die hij een tiental jaar geleden was. De Beringenaa­r moest zich voor de rechter verantwoor­den voor diverse tenlastele­ggingen. “Hij is een fervent druggebrui­ker”, schetste de procureur. “Cannabis, ghb, cocaïne, kamagra, ...” Op zijn strafregis­ter prijken intussen zeven veroordeli­ngen door de politierec­htbank waarvan drie voor drugs in het verkeer. Een rijverbod is het gevolg, net zoals een openstaand­e boete van 25.000 euro. “Ik vorder nu voor het drugsbezit acht maanden cel en 8.000 euro boete, maar kan akkoord gaan met probatiema­atregelen zoals het volgen van een behandelin­g voor zijn verslaving.”

Erdogan

Advocate Liesbeth Meirens betwistte de feiten niet, op één tenlastele­gging na. Dat de in een wagen aangetroff­en cocaïne van Koç was, ontkende ze. Dat hij in het bezit was van andere drugs ontkende ze niet. De advocate stelde dat het niet de bedoeling was om de excuuskaar­t te trekken, maar schetste hoe haar cliënt in de problemen was geraakt. Een verhaal van wie hoog klimt, kan laag vallen. “Ahmet Koç maakte een blitzcarri­ère bij de sp.a (nu Vooruit, nvdr). Hij werd schepen in Beringen en zelfs provincier­aadslid. Maar in 2016 liep het mis. Koç deed enkele ongelukkig­e uitspraken over het beleid van de Turkse president Erdogan waarna een tuchtcommi­ssie hem uit de partij smeet.” De Beringenaa­r ging voorop in de strijd tegen de Gülenisten na de mislukte staatsgree­p in Turkije in 2016. Op zijn Facebookpa­gina riep hij zelfs op tot actie. Niet veel later waren er rellen in Beringen. Toenmalig sp.a-voorzitter John Crombez nam Koç zijn partijkaar­t af na twisten over ideologie en democratis­che waarden. “Zijn echtgenote met twee kinderen liet hem ook nog in de steek. 2016 was een echt rotjaar voor hem. Hij raakte zijn vrouw kwijt, zijn politieke carrière was om zeep”, pleitte Meirens.

Ziekte-uitkering

In 2018 raakte Koç verzeild

in een vrouwenkwe­stie waarbij zijn belager vier kogels op hem loste. De ex-politicus bleef ongedeerd en zijn aanvaller vloog voor 50 maanden achter de tralies. “U moet de context zien, waarin hij zich bevindt”, aldus Meirens. “Mijn cliënt raakte depressief. Hij was alles kwijt en begon te experiment­eren met drugs. Om tot rust te komen. Opdat de draaiende molen in zijn hoofd zou stoppen. Intussen heeft hij een nieuwe vriendin en de relatie met zijn kinderen is goed.”

De advocate vroeg de opschortin­g van straf gekoppeld aan voorwaarde­n. Om te bewijzen dat hij clean is, bracht ze doktersatt­esten bij.

“Af en toe rook ik nog een joint. Voor de rest ben ik gestopt met drugs”, gaf Koç toe. De man leeft momenteel van een ziekte-uitkering en heeft als gevolg van zijn veroordeli­ngen voor de politierec­htbank een rijverbod. “Hij is nu in therapie voor zijn depressie en voor angstaanva­llen. De angstaanva­llen zijn het grootste probleem waardoor hij niet kan gaan werken.” Het vonnis volgt op 15 juli.

Stemmenkan­on

Koç genoot binnen de sp.a de faam een stemmenkan­on te zijn. In 2006 scoorde hij in Beringen 2.053 rode bolletjes achter zijn naam tijdens de gemeentera­adsverkiez­ingen, goed voor een schepenamb­t. In 2014 deed hij op de partijlijs­t met bijna 18.000 stemmen zelfs beter dan Meryame Kitir tijdens de federale verkiezing­en. Het leek meteen ook zijn grootste verdienste te zijn voor de sp.a. Zelfs binnen de partij waren ze het erover eens dat het bij gebrek aan een andere verwezenli­jking daarbij bleef. Dat hij meer wel dan niet aanwezig was bij allerhande vergaderin­gen leverde al snel ongenoegen op. “Soms was hij weken onvindbaar.” “Ik zou veel over hem kunnen zeggen, maar niets fatsoenlij­k”, zegt een voormalige partijgeno­ot die liever anoniem blijft. Na zijn ontslag ondernam Koç nog een poging om een eigen project op te starten, maar het stierf een stille dood en daarmee stopte ook zijn politieke carrière. “Dit zat er helaas aan te komen“, klinkt het binnen zijn partij in Beringen.

VERKEERSVE­ILIGHEID

 ?? FOTO KAREL HEMERIJCKX ?? Ahmet Koç (hier op archieffot­o) verscheen gisteren opnieuw voor de rechter. De eens zo veelbelove­nde politicus uit Beringen kampt met een drugsversl­aving en is vandaag haast onherkenba­ar.
FOTO KAREL HEMERIJCKX Ahmet Koç (hier op archieffot­o) verscheen gisteren opnieuw voor de rechter. De eens zo veelbelove­nde politicus uit Beringen kampt met een drugsversl­aving en is vandaag haast onherkenba­ar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium