Het Belang van Limburg

Engie vraagt onderzoek naar effecten windpark Dalhem op Einsteinte­lescoop

- Guy Thuwis

ENERGIE DALHEM/VOEREN Engie Electrabel vraagt nu zelf een onderzoek naar de effecten van het geplande windpark in Dalhem op de komst van de Einsteinte­lescoop in de Euregio. Engie wil eventuele problemen vooraf aanpakken.

Zoals bekend, trekt o.a. de Vlaamse overheid naar de Raad van State om de vergunning voor de zes geplande windmolens in Dalhem, die stilzwijge­nd door de Waalse administra­tie is toegekend, aan te vechten. Ook de gemeenten Dalhem en Voeren zijn tegen het windpark. De Waalse regering heeft zich er niet mee gemoeid omdat de bevoegde ministers Borsus en Tellier niet op dezelfde lijn zitten. Borsus (MR) is tegen en Tellier (Ecolo) voor. Het is nog niet zeker of de vergunning­sprocedure overgedaan wordt , maar het zal alleszins een jaar duren voor er duidelijkh­eid komt van de Raad van State.

Einsteinte­lescoop

Engie vraagt nu een onderzoek over de effecten van het windpark op de Einsteinte­lescoop en wil hierover aan tafel zitten met de Universite­it van Luik, één van de partners van de telescoop. “We zijn bereid om met de universite­it na te gaan of de twee projecten verenigbaa­r zijn. We willen onder meer onderzoeke­n of we met aangepaste technologi­e eventuele trillingen kunnen onderdrukk­en”, zegt Olivier Desclée (Engie). “We begrijpen het belang van de telescoop, maar de energietra­nsitie is ook een grote uitdaging. Ons land is al zo klein en er zijn zoveel zaken die niet verenigbaa­r zijn met windmolens. Daarvoor proberen we een oplossing te vinden.”

De Einsteinte­lescoop bestaat uit drie ondergrond­se tunnels van elk 10 km. Eerder onderzoek van het Nationaal Instituut voor subatomair­e fysica in Nederland wees uit dat trillingen in de bodem veroorzaak­t door windmolens een negatieve impact kunnen hebben op de werking van de telescoop. Dat zou het geval zijn voor windmolens tot op een afstand van 7 km van de telescoop. Als er nu nog windparken zouden bijkomen in de Euregio Maas-Rijn, zou dat de kandidatuu­r van Nederlands-Limburg in het gedrang brengen. In 2025 wordt beslist waar de prestigieu­ze telescoop komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium