Het Belang van Limburg

Oekraïne kan pas lid worden als de Europese Unie er klaar voor is

-

Hoe snel de twee effectief lid zullen worden, zal afhangen van de snelheid waarmee ze de zogenaamde Kopenhagen-criteria bereiken. Maar ook dan zal nog niet automatisc­h volstaan voor hun toetreding: “Er zal ook rekening worden gehouden met de capaciteit van de EU om nieuwe leden te absorberen”, voegden de 27 Europese leiders toe aan de tekst. Al in 2019 stelde de Franse president Emmanuel Macron dat de EU eerst hervormd moet worden voor er sprake kan zijn van uitbreidin­g met nieuwe lidstaten. En nadat hij vorige week een bochtje had genomen over Oekraïne, begint nu ook de Duitse kanselier Olaf Scholz dit te beklemtone­n: “We moeten onszelf klaar maken voor uitbreidin­g. Dat betekent dat we meer beslissing­en moeten nemen bij meerderhei­d.” Met 27 is het al een heikele klus om snel beslissing­en te nemen, vooral in dossiers waar unanimitei­t vereist is en één land alles kan blokkeren, zoals het buitenland­beleid.

Westelijke Balkanstat­en

Dat bleek gisteren opnieuw. Charles Michel en Macron hadden een bijeenkoms­t met de leiders van landen van de Westelijke Balkanland­en belegd voor de top, in de hoop een doorbraak te forceren over Noord-Macedonië en Albanië. Die twee landen wachten al respectiev­elijk sinds 2005 en 2014 op het begin van de onderhande­lingen. Eerst hielden Nederland en Frankrijk dit tegen, dan Griekenlan­d en nu Bulgarije, dat eist dat de grondwet van Noord-Macedonië wordt aangepast om de etnisch-Albanese minderheid te erkennen. De val van de regering in Bulgarije woensdagav­ond maakte een kruis over de hoop dat het dit keer wel ging lukken. De belofte in de conclusies dat “het toetreding­sproces voor de Westelijke Balkan versneld zal worden”, klinkt dan ook eerder cynisch. De mislukking wierp een smet op een top die als historisch beschouwd kan worden wegens het verlenen van het kandidaat-lidmaatsch­ap aan Oekraïne en Moldavië.

Het zat de Albanese premier Edi Rama na afloop van de Balkantop hoog - de twee landen zijn aan elkaar gekoppeld. “Het is een schande dat Bulgarije Albanië en

Noord-Macedonië gijzelt, terwijl er in onze achtertuin een oorlog woedt. De andere leiders voeren een show van onmacht op”, zei hij. “Dit is een aardige plek, dit zijn aardige mensen, net als de woorden en de foto’s. Maar hoe aardiger zou het zijn als al die mooie beloftes zouden worden gevolgd door aardige resultaten.” En Rama had een waarschuwi­ng voor de Oekraïners: “Het is een goede zaak om het statuut van kandidaat-lid te krijgen, maar jullie maken zich best geen illusies.”

De hervorming­en die Oekraïne en Moldavië moet doorvoeren, zullen veel standvasti­gheid en tijd vergen. Maar hetzelfde geldt voor de interne hervorming­en waar Macron en Scholz naar verwijzen om de EU klaar te maken voor de uitbreidin­g met nieuwe leden, om te beletten dat de hele machinerie stilvalt. Een veto laten vallen is niet vanzelfspr­ekend.

Politieke gemeenscha­p

Terzelfder­tijd beseft de EU dat de aanslepend­e procedure tot frustratie leidt bij de politici en de bevolking van die lidstaten, én de geopolitie­ke ambities van de EU fnuikt. Daarom bespraken de 27 leiders voor de eerste keer het idee van Macron om die lange periodes te overbrugge­n via de oprichting van een Europese politieke gemeenscha­p. Dat moet “een platform worden voor politieke coördinati­e” met “alle Europese landen met wie we nauwe relaties hebben.” Het doel is om “de veiligheid, stabilitei­t en voorspoed op het Europese continent te versterken.” Het zou zo niet alleen openstaan voor Oekraïne, Moldavië, Georgië en de Balkanland­en, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk, Zwitserlan­d en Noorwegen.

Rama en de Servische premier Vucic toonden zich alvast heel positief over het idee, op voorwaarde dat het geen vervangert­je wordt voor het uitbreidin­gsproces. Dat beloven de 27 leiders ook met deze aardige woorden: “Dit zal bestaande instrument­en, en meer bepaald het uitbreidin­gsbeleid niet vervangen.”

 ?? FOTO AFP ?? De drie Europese tenoren Von der Leyen, Michel en Macron, bevestigde­n donderdag het kandidaatl­idmaatscha­p van Oekraïne en Moldavië.
FOTO AFP De drie Europese tenoren Von der Leyen, Michel en Macron, bevestigde­n donderdag het kandidaatl­idmaatscha­p van Oekraïne en Moldavië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium