Het Belang van Limburg

Duitsland verhoogt risiconive­au van nationale noodplan voor gas

- Pascal Sertyn

ENERGIE BERLIJN De Duitse regering heeft de op een na hoogste fase van haar nationale noodplan voor aardgas in gang gezet. “We zitten in een gascrisis.” De Duitse beslissing joeg de gas- en elektricit­eitsprijs donderdag almaar hoger.

Dat Duitsland het risiconive­au van zijn nationale noodplan voor gas verhoogt, was onvermijde­lijk geworden. Door de sterke verminderi­ng van de leveringen uit Rusland via de onderzeese gaspijplei­ding Nord Stream 1 sinds half juni, stroomt er al anderhalve week 60 procent minder aardgas naar Duitsland. Onze oosterbure­n zijn voor een derde van hun gasleverin­gen afhankelij­k van Rusland, vóór de oorlog in Oekraïne zelfs voor de helft.

“Economisch­e aanval”

Rusland wijt de lagere gasaanvoer aan technische problemen. De Duitse minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck, gelooft daar geen snars van. “De beperking van de gasleverin­gen is een economisch­e aanval van Poetin op ons”, zei hij. Hij voegde er nog aan toe dat Poetin erop uit is om

“de onveilighe­id aan te wakkeren, de prijzen op te drijven en ons als samenlevin­g te verdelen.” Habeck zei dat het zo zo goed als onmogelijk is om voldoende gasreserve­s veilig te stellen zonder aanvullend­e maatregele­n. De Duitse toezichtho­uder voor netwerken waarschuwt dat zonder maatregele­n de gasvoorrad­en zelfs niet voldoende aangevuld kunnen worden tegen de tijd dat in het najaar de verwarming opnieuw aangezet moet worden. Het is meteen ook een van de grote argumenten om de kolencentr­ales in Duitsland opnieuw op volle toeren te laten draaien.

Met deze stand van het noodplan voor aardgas is er nog geen sprake van een rantsoener­ing in Duitsland. Maar Habeck riep al zijn landgenote­n wel al op om te besparen op het gasverbrui­k. Hij had het over een nationale inspanning. De volgende stap van het noodplan geeft de overheid wel de macht om uit te maken wie er nog gas mag verbruiken en wie niet.

België

Ons land speelt een belangrijk­e rol in de verzekerin­g van de Duitse gasbevoorr­ading. De afgelopen dagen ging iets meer dan de helft (51 procent) van het aardgas dat in ons land massaal wordt ingevoerd via de gastermina­l van Zeebrugge en pijpleidin­gen richting Duitsland. Het optrekken van het risicopeil voor de gasbevoorr­ading van Duitsland leidt er tot slot ook toe dat gas, maar ook elektricit­eit, opnieuw duurder word op de Europese markt.

 ?? FOTO EPA-EFE ?? Robert Habeck.
FOTO EPA-EFE Robert Habeck.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium