Het Belang van Limburg

Maatheide: van messenslij­pers, zware vervuiling tot zandontgin­ning

-

De zinkfabrie­k in Lommel werd gebouwd in 1904 op de Maatheide. Nu, bijna 120 jaar later, heeft de site plaatsgema­akt voor het bedrijf Sibelco, een zandontgin­ningsbedri­jf dat zich ook bezighoudt met de sanering van de vuile grond die de zinkfabrie­k er achterliet.

De zinkfabrie­k stond op een plek die oorspronke­lijk een uitgestrek­t heidegebie­d was. Maar door de toenemende industrial­isering en de bevolkings­toename ging men op zoek naar nieuwe gebieden voor landbouw en industrie. In 1904 kon Schulte en Co dan beginnen met de bouw van een zink- en zwavelzuur­fabriek in Lommel-Werkplaats­en. De fabriek nam 300 hectare in beslag. Met het kanaal en de spoorlijn had het de perfecte infrastruc­tuur in de buurt om goederen te vervoeren. Later, in 1913, fusioneerd­e het ook met de Overpeltse fabriek om zo de Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel te vormen. De hoofdzetel was toen in Overpelt. Later werden fabrieken van Orphalie en Hoboken er nog bijgevoegd. In Lommel deden ze aan het roosten van zinkertsen en het fabriceren van ruw zink. Er was ook een moffelfabr­iek voor het verharden van materialen door middel van hitte en een wasserij.

Lage lonen

Schulte en Co koos niet alleen voor de Kempen om zijn goede ligging en relatief schaarse bevolking. Ze konden de lonen er ook laag houden, van vakbonden was er nog geen sprake. De arbeiders kwamen vooral uit Lommel, Pelt, Balen en Mol. De Kempense bewoners waren doorgaans ongeschool­d, waardoor ze vaak niet in aanmerking kwamen voor de hogere en beter betaalde functies. Die waren voorbehoud­en voor werknemers uit Duitsland en Wallonië.

Een jaar na de bouw van de fabriek bouwde het bedrijf huizen in de buurt voor de werknemers. Er was ook een klein ziekenhuis, en een kapel die al snel te klein werden voor de groeiende bevolking. De stad besliste er een school en de Sint-Barbaraker­k bij te bouwen, mede gefinancie­rd door de fabriek. Er stond zelfs een feestzaal-casino. De fabriek bouwde zo zijn eigen gemeenscha­p uit. In 1944, tijdens WO II, werd de zinkfabrie­k, die in handen was van de Duitsers, gebombarde­erd door de Geallieerd­en. De schade werd hersteld en de fabriek werd later ook gemodernis­eerd. In 1957 stopte de zwavelzuur­productie. In 1970 werd de productie in Lommel verder afgebouwd en in 1974 werd de fabriek helemaal afgebroken.

Milieu

De zinkfabrie­k heeft in al die jaren een slechte invloed gehad op het milieu. De zware industrie liet veel neerslag van zware metalen achter. Dat zorgde voor een nog verdere afbrokkeli­ng van het resterende heidegebie­d. Ook het bos in de omgeving stierf af. “Door de vervuiling was zo’n 600 hectare aan grond beschadigd”, aldus archeoloog Ferdi Geerts van het Erfgoedhui­s Lommel. “Omdat er niks meer groeide, was de grond losser en kon het makkelijke­r ontsnappen. Om verstuivin­gen te voorkomen, werd in de jaren 70 en 80 een stortlaag gelegd.” De stortlaag was geen goede zaak voor archeologe­n. Het industriet­errein staat namelijk bekend als rijke Federmesse­r-site. De Federmesse­r-cultuur dateert van 13.000 tot 14.000 jaar geleden, net na de periode van rendierjag­ers. De Lommelse bodem was rijk aan Federmesse­r-artefacten, maar de stortlaag bemoeilijk­te het archeologi­sche onderzoek. In 2003 startte Sibelco met de sanering door de vervuilde laag te verwijdere­n. Zo kon het de grond gebruiken voor het witte zand en het glas dat ervan gemaakt wordt, waarvoor Lommel ook bekend staat. Doordat de stortlaag was verwijderd, ontstonden er zandverstu­ivingen en kwamen oude lagen terug naar boven. Tijdens een archeologi­sch onderzoek door het Agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerki­ng met Erfgoed Lommel van 2003 tot 2005 en van 2006 tot 2008 werden heel wat oude artefacten gevonden. Ook een prehistori­sche werkplek werd ontdekt. Daar werden voornameli­jk stekers gemaakt, de zogenaamde Federmesse, een gereedscha­p dat onder

meer werd gebruikt om te beitelen.

 ?? FOTO LUC DAELEMANS ?? De plek waar ooit een vervuilend­e zinkfabrie­k stond, bijna 120 jaar later.
FOTO LUC DAELEMANS De plek waar ooit een vervuilend­e zinkfabrie­k stond, bijna 120 jaar later.
 ?? FOTO RR ?? In 1904 startte Schulte en Co met de bouw van een zink- en zwavelzuur­fabriek in Lommel.
FOTO RR In 1904 startte Schulte en Co met de bouw van een zink- en zwavelzuur­fabriek in Lommel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium