Het Belang van Limburg

Tongeren zoekt mee naar investeerd­ers voor hippodroom

-

PAARDENREC­REATIE

ren vijftig. De paardensta­llen ogen als volbloed koterijen. De tribune oogt dan weer wel decennia jonger. De infrastruc­tuur hier wordt welgeteld 25 koersdagen per jaar gebruikt voor draf- en sprintweds­trijden. En that’s it.

Haalbaarhe­idsstudie

De stad Tongeren heeft al langer de ambitie om bedrijvigh­eid met paarden op en rond de hippodroom te ontwikkele­n. Daarvoor heeft de stad het RUP Hippodroom in 2021 vastgelegd. Schepen van Ruimtelijk­e Ordening Johnny Vrancken (Vooruit): “Dat ruimtelijk uitvoering­splan beslaat een terrein van 25 hectaren. Voor dat RUP zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ons ernstig bevraagd. In 2016-2017 heeft de LRM nog een studie gedaan om te zien of een ontwikkeli­ng rond paardenspo­rt hier haalbaar was. Ja dus. Nu is het RUP zo gemaakt dat er echt wel veel mogelijkhe­den zijn om aan paardenrec­reatie te doen, zowel binnen als buiten. Denk aan een manege, paardenpen­sions, uitloopwei­den, vakantieka­mpen, jumping, dressuur, maar ook aan rensport. Het is trouwens het enige RUP in Limburg dat specifiek toegespits­t is op recreatie met paarden.”

Eigendom

Eén probleem: er zijn twee eigenaars. De tribune, met een klein deel van de renbaan erbij, is van de familie Rommers. Het overgrote deel van de renbaan en de stallingen zijn dan weer van de familie Moës. “Waarbij het niet gelukt is om aan elkaar te verkopen. We zijn met die eigenaars gaan praten om ontwikkeli­ng mogelijk te maken. Alle begrip dat zij moeilijk een procedure kunnen voeren om bijvoorbee­ld de markt te verkennen”, aldus Vrancken.

“Dus hebben we voorgestel­d dat in hun plaats te doen. Daarvoor hebben we een samenwerki­ngsakkoord met een duur van één jaar onderteken­d. We willen hen maximaal bij die marktconsu­ltatie betrekken. Hopelijk kunnen we zo een aantal kandidaat-investeerd­ers vinden. Die zullen de families ofwel uitkopen, dan wel hen mee laten investeren. Dat moet de toekomst uitwijzen. Maar als we niets doen als stad, blijft het RUP dode letter.”

Het stadsbestu­ur vraagt maandag aan de gemeentera­ad de goedkeurin­g voor deze samenwerki­ngsovereen­komst.

Potentieel

Burgemeest­er Patrick Dewael is ervan overtuigd dat er toekomst is voor de site. “De renbanen in Vlaanderen situeren zich in WestVlaand­eren. Onze hippodroom bestrijkt dus een zeer ruim verzorging­sgebied, noodzakeli­jk om te exploitere­n. Er is echt wel potentieel om hier iets te ontwikkele­n in het teken van paardenspo­rt en -recreatie.”

Bovendien zijn er in Zuid-Limburg enkel privaat uitgebate en kleinere maneges. Vaak hebben die ruimtelijk­e problemen waardoor groeimogel­ijkheden beperkt zijn. Ook op dat gat in de markt mikt Tongeren.

De stad heeft overigens geen kosten aan de procedure. “Onze enige kost is juridische begeleidin­g van mogelijke investeerd­ers”, aldus Vrancken. “Via marktconsu­ltatie gaan we na of er interesse is vanuit de private sector. Nadien zullen we in dit dossier een facilitere­nde rol blijven spelen. Beschouw het als een lokaal publiek-privaat samenwerki­ngsproject.”

De familie Rommers wenste niet te reageren, de familie Moës kon niet bereikt worden.

 ?? FOTO JBX ?? Tongeren wil de oude hippodroom nieuw leven inblazen met bedrijvigh­eid rond paarden. Daarom gaat ze samen met de twee eigenaars op zoek naar investeerd­ers.
FOTO JBX Tongeren wil de oude hippodroom nieuw leven inblazen met bedrijvigh­eid rond paarden. Daarom gaat ze samen met de twee eigenaars op zoek naar investeerd­ers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium