Ein­de­lijk: een plan

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Iets wat al maan­den wordt aan­ge­kon­digd, kan toch nog als een ver­ras­sing ko­men. Gis­ter­avond mocht pre­mier Di Ru­po, te­gen de ver­wach­tin­gen in, een ak­koord over het veel­be­spro­ken re­lan­ce­plan op ta­fel leg­gen. Het ver­min­de­ren van de loon­kos­ten en het op­krik­ken van de koop­kracht was in de len­te al als een pri­o­ri­teit ge­steld. Het zijn, zeg maar, de twee hef­bo­men die de eco­no­mie een boost moe­ten ge­ven. De re­ge­rin­gen die dit land telt, had­den het nog graag op hun pal­ma­res ge­zet. De ver­kie­zin­gen in mei zul­len over wei­nig an­ders gaan dan de eco­no­mi­sche her­op­le­ving. Met wat ge­luk is er dan al enig be­ter­schap dat op het con­to ge­schre­ven kan wor­den van het re­lan­ce­plan en de po­li­tie­ke brei­nen er­ach­ter. Dat is ook een beet­je de re­den waar­om de in­gre­pen die ie­der­een nood­za­ke­lijk vond in het suk­kel­straat­je te­recht­kwa­men. Di Ru­po en Pee­ters gun­den het el­kaar niet om die pluim op een an­de­re dan hun hoed te zien. Voor­al CD&V speelde het spel één te­gen al­len. Het strui­kel­blok: de btw-ver­la­ging op elek­tri­ci­teit van 21 naar 6 pro­cent. De do­mi­no­the­o­rie in­dach­tig, zou zo de in­dex min­der snel stij­gen, de in­dex­sprong met pak­weg een half jaar ver­traagd wor­den, waar­door de lo­nen min­der snel de hoog­te in­gaan, ze­ker bij de amb­te­na­ren. Dat biedt dan weer de mo­ge­lijk­heid om struc­tu­re­le maat­re­ge­len te ne­men om te be­spa­ren. En de ge­mid­del­de bur­ger kan zo toch nog pak­weg 100 eu­ro per jaar meer con­su­me­ren, wat dan weer ka­pi­taal in de eco­no­mie in­jec­teert. CD&V wil­de meer ga­ran­ties dat de loon­las­ten­han­di­cap van dik vijf pro­cent te­gen­over de om­lig­gen­de lan­den te­gen 2018 weg­ge­werkt zou zijn. De par­tij hield tot gis­te­ren het been stijf. De ge­vraag­de ga­ran­tie zegt men nu te heb­ben door de ko­men­de ja­ren ook ex­tra schij­ven loon­las­ten­ver­la­ging in te schrij­ven. Goed voor 1,35 mil­jard te­gen 2019. Wie er ge­won­nen heeft na het maan­den­lan­ge op­bod? Dat zijn ze­ker de be­drij­ven. De bur­ger, dat is min­der ze­ker aan­ge­zien de btw-ver­la­ging op elek­tri­ci­teit na dik een jaar ge­ë­va­lu­eerd wordt, het com­pro­mis dat ge­slo­ten werd om CD&V over de brug te trek­ken. Wie ver­lo­ren heeft, is nu ook al ze­ker: de vol­gen­de re­ge­ring. Die zal mo­ge­lijk de po­pu­lai­re btw-ver­la­ging weer moe­ten af­schaf­fen we­gens te duur en ze­ker op zoek moe­ten gaan naar be­spa­rin­gen om de in­ge­schre­ven loon­las­ten­ver­min­de­ring te com­pen­se­ren. Het is niet echt een ein­de­jaars­ca­deau.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.