Aan­tal groot­ver­die­ners in bank­sec­tor ver­dub­beld op één jaar

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

len. De ban­ken­spe­ci­a­list van de Gent­se uni­ver­si­teit noemt de toe­na­me van groot­ver­die­ners in de bank­we­reld niet al­leen on­rust­ba­rend maar vindt ze ook on­te­recht. ‘Want dat de ban­ken te­gen­woor­dig weer winst ma­ken, heb­ben ze voor­al te dan­ken aan de gul­le steun van de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank en de over­he­den, niet aan de com­pe­ten­tie van hun top­lui. Dui­men maar dat de nieu­we Eu­ro­pe­se re­gels over de bo­nus­sen in de fi­nan­ci­ë­le sec­tor snel in wer­king tre­den.’ Dat is in prin­ci­pe voor vol­gend jaar. Dan mag de va­ri­a­be­le ver­lo­ning, op en­ke­le uit­zon­de­rin­gen na, nog hoog­uit 100 pro­cent van de vas­te ver­lo­ning be­dra­gen. Dat moet on­ge­hoord ri­si­co­vol ge­drag in de ban­ken ont­moe­di­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.