Tien­tal­len ker­ken met slui­ting be­dreigd

Veel ge­bou­wen staan te ver­kom­me­ren door da­lend aan­tal ge­lo­vi­gen

Het Nieuwsblad - - POLITIEK - WERNER ROMMERS

De ko­men­de ja­ren zul­len er tien­tal­len pa­ro­chie­ker­ken in Vlaan­de­ren de deu­ren slui­ten, ge­sloopt wor­den of een an­de­re be­stem­ming krij­gen. Dat blijkt uit een groot­scha­li­ge be­vra­ging van Vlaams mi­nis­ter Geert Bour­geois (N-VA) bij al­le kerk­be­stu­ren.

De 1.800 pa­ro­chie­ker­ken in Vlaan­de­ren lo­pen al ja­ren leeg. Het kerk­be­zoek is enorm ge­daald en nog maar vijf pro­cent van de Vla­min­gen – zo’n 250.000 ge­lo­vi­gen – gaat we­ke­lijks naar de kerk. ‘Om­dat dat aan­tal in de toe­komst nog meer zal da­len, vre­zen we dat veel ker­ken op ter­mijn leeg ko­men te staan. En dat wil­len we ab­so­luut ver­mij­den, want leeg­stand werkt ver­val in de hand’, al­dus Vlaams mi­nis­ter van Bin­nen­lands Be­stuur Geert Bour­geois (N-VA). Om een goed zicht op de si­tu­a­tie te krij­gen, vroeg hij aan al­le kerk­be­stu­ren, de zo­ge­naam­de kerk­fa­brie­ken, om een meer­ja­ren­plan op te stel­len over hoe zij de toe­komst zien. De over­gro­te meer­der­heid van die plan­nen is nu binnen. En de con­clu­sie is dat er zich de ko­men­de ja­ren een heu­se om­wen­te­ling af­speelt on­der de 1.800 Vlaam­se pa­ro­chie­ker­ken.

Zo blijkt uit de be­vra­ging dat zeer bin­nen­kort twaalf ker­ken in Vlaan­de­ren de deu­ren slui­ten als ge­beds­huis. Voor in to­taal veer­tig ker­ken wordt die op­tie zeer ern­stig over­wo­gen, blijkt uit de in­for­ma­tie die de kerk­fa­brie­ken aan Bour­geois be­zorg­den. 41 kerk­fa­brie­ken ge­ven ook aan dat ze ‘hun’ kerk in gro­te ma­te gaan open­stel­len voor an­de­re ac­ti­vi­tei­ten. Net geen 90 kerk­be­stu­ren over­we­gen die op­tie op dit mo­ment zeer ern­stig.

An­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Bour­geois is een gro­te voor­stan­der van het idee om de ge­bou­wen open te stel­len voor an­de­re ac­ti­vi­tei­ten, en stelt daar­voor ook sub­si­dies ter be­schik­king ‘zo­dat er zin­vol­le be­stem­min­gen wor­den ge­von­den voor kerk­ge­bou­wen. Want ik wil ab­so­luut ver­mij­den dat ons kerk­pa­tri­mo­ni­um ver­kom­mert door­dat het ge­bouw niet of nog amper wordt ge­bruikt voor ere­dien­sten.’ Bour­geois hoopt ook dat een an­de­re in­vul­ling van een leeg­staan­de kerk de om­ge­ving een duw­tje in de rug kan ge­ven. Zo is in een Me­chel­se wijk een leeg­staan­de kerk tot ho­tel om­ge­vormd, en blijft in het WestVlaam­se Wiels­be­ke de Sint-Lau­ren­ti­us­kerk wel­is­waar dienst doen als ge­beds­huis, maar wordt er op dit mo­ment in het ge­bouw door het ge­meen­te­be­stuur ook een bi­bli­o­theek in­ge­richt.

De­li­caat en emo­ti­o­neel

Er wordt niet uit­ge­slo­ten dat er ook ker­ken ge­sloopt wor­den, ten­min­ste wan­neer het niet over een van de 600 ker­ken gaat die als mo­nu­ment be­schermd zijn. Niet al­le ge­bou­wen zijn im­mers ge­schikt om an­de­re ac­ti­vi­tei­ten in te ont­wik­ke­len. Bour­geois: ‘Ik ben er mij van be­wust dat de denk­oe­fe­ning die nu wordt ge­hou­den de­li­caat en emo­ti­o­neel is. Mij gaat het ook niet om hoe­veel ker­ken er nu een an­de­re be­stem­ming krij­gen. Ik wil voor­al dat de ge­bou­wen, als ze niet lan­ger ge­bruikt wor­den voor ere­dien­sten, een zin­vol­le ne­ven­of her­be­stem­ming krij­gen.’ Te­gen de ach­ter­grond spe­len ook de on­ver­mij­de­lij­ke fi­nan­ci­ë­le moei­lijk­he­den. De lo­ka­le over­he­den, die het van­daag knap las­tig heb­ben, dra­gen im­mers ook fi­nan­ci­eel bij aan het be­heer van de pa­ro­chie­ker­ken op hun grond­ge­bied. De Bischop­pen­con­fe­ren­tie van Bel­gië be­grijpt dat het on­mo­ge­lijk is om al­le ker­ken aan te hou­den, maar waar­schuwt toch dat qua ne­ven­ac­ti­vi­tei­ten niet al­les door de beu­gel kan. ‘Er zal tel­kens moe­ten wor­den na­ge­gaan of die ne­ven­ac­ti­vi­teit ver­zoen­baar is met de blij­ven­de be­stem­ming van het ge­bouw voor de rooms-ka­tho­lie­ke ere­dienst’, zo stelt de Bischop­pen­con­fe­ren­tie. Een tijd ge­le­den ad­vi­seer­de die­zelf­de Bischop­pen­con­fe­ren­tie nog ne­ga­tief op een vraag om in ker­ken ook bur­ger­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten zo­als wet­te­lij­ke hu­we­lij­ken te la­ten plaats­vin­den.

Fo­to: Fred De­brock

In Zwalm ver­huist de­ken Raf Ver­meu­len het elek­tro­nisch or­gel. Van de veer­tien ker­ken waar hij de vie­rin­gen leidt, zul­len er slechts drie over­blij­ven.

Fo­to: fvv

GEERT BOUR­GEOIS Vlaams mi­nis­ter van Bin­nen­lands Be­stuur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.