NAAR RECHT­BANK OM­DAT DEK­STIER FOUT DEKT

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Een dek­stier die niet doet waar­voor hij ge­kocht werd, is het on­der­werp van een dispuut tus­sen een boer uit het West-Vlaam­se Westro­ze­be­ke en een vee­han­de­laar uit Mid­del­ker­ke. De boer voelt zich be­kocht om­dat de dek­stier, die hij voor 3.250 eu­ro kocht, ‘fout’ dekt. De boer kocht de dek­stier in ju­ni. Hij tel­de voor het dier 3.250 eu­ro neer, maar toen na een drie­tal maan­den nog geen en­ke­le van zijn ze­ven koei­en ge­dekt was, be­gon hij zich vra­gen te stel­len bij de pres­ta­ties van zijn nieu­we prijs­beest. Hij scha­kel­de zijn vee­arts in en de twee gin­gen sa­men op de loer lig­gen. Toen de dek­stier één van de koei­en be­na­der- de, ge­loof­den de twee hun ogen haast niet: de stier be­na­der­de de koei­en niet langs ach­te­ren, maar langs vo­ren. De boer stuur­de de vee­han­de­laar in­tus­sen een aan­ge­te­ken­de brief, maar kreeg daar geen re­ac­tie op. Daar­om be­sloot hij om een ad­vo­caat in de arm te ne­men en de vee­han­de­laar voor de recht­bank te sle­pen. De boer vraagt de ont­bin­ding van de ver­koop­over­een­komst we­gens ‘een ver­bor­gen ge­brek’. Hij eist naast het aan­koop­be­drag ook 5,25 eu­ro per dag on­der­houds­kos­ten voor zo­wel de koei­en als de stier, plus een scha­de­ver­goe­ding van 1.500 eu­ro. ‘Mijn cli­ënt liep een ern­sti­ge ver­tra­ging in de kweek op door de wan­pres­ta­ties van die stier’, zegt Tho­mas Bail­leul, zijn ad­vo­caat. De ad­vo­caat is de eer­ste om toe te ge­ven dat het geen al­le­daag­se zaak is. ‘In prin­ci­pe valt dit te ver­ge­lij­ken met een au­to­han­de­laar die een wa­gen ver­koopt waar­van de mo­tor kapot is. Als die wa­gen na vijf ki­lo­me­ter stil­valt, dan is die au­to­han­de­laar daar­voor ver­ant­woor­de­lijk.’ De zaak komt bin­nen­kort voor de recht­bank in Veurne.(

Fo­to: rr

De boer vroeg zich af waar­om zijn koei­en maar niet drach­tig wer­den van zijn nieu­we dek­stier. Hij weet het nu.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.