Afrika­mu­se­um in Ter­vu­ren van­af maan­dag drie jaar ge­slo­ten voor groot­se re­no­va­tie

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - JO DE RUYCK, FO­TO’S MARC HERREMANS

Maan­dag sluit het ruim hon­derd jaar ou­de Mu­se­um voor Mid­den-Afri­ka in Ter­vu­ren zijn deu­ren, voor een res­tau­ra­tie die meer dan drie jaar zal du­ren. Het pu­bliek krijgt dit week­end een al­ler­laat­ste kans om te proe­ven van het ou­der­wet­se maar unie­ke ko­lo­ni­a­le mu­se­um. Zijn meest im­po­san­te be­wo­ner zal u ech­ter moe­ten mis­sen. Wie er de­ze voor­mid­dag vroeg bij is, wacht een spek­ta­kel. De an­der­hal­ve ton zwa­re en ruim vier me­ter ho­ge oli­fant wordt op een vracht­wa­gen ge­he­sen voor een rit­je naar Tech­no­po­lis in Me­che­len. De oli­fant zal er tot mid­den 2017 te zien zijn, want dan pas opent het ge­res­tau­reer­de Afrika­mu­se­um op­nieuw zijn deu­ren. ‘De res­tau­ra­tie is hoog­no­dig’, zegt com­mu­ni­ca­tie­ve­r­ant­woor­de­lij­ke Kris­tien Op­stae­le. ‘Het ge­bouw da­teert van 1910 en is ver­ou­derd. Het is niet ener­gie­zui­nig, er is nau­we­lijks kli­maat­re­ge­ling en ele­men­tai­re voor­zie­nin­gen zo­als mo­der­ne toi­let­ten ont­bre­ken. Bo­ven­dien zit­ten er lek­ken in het dak.’ Maar de res­tau­ra­tie zal niet be­perkt blij­ven tot het ge­bouw. Ook de roem­ruch­te ou-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.