Lang le­ve de koers?

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

‘Elk na­deel heb zijn voor­deel’, placht voet­balicoon Johan Cruijff re­gel­ma­tig te zeg­gen. Als we een over­stap­je ma­ken naar de Bel­gi­sche wie­ler­sport, lag zo’n na­deel twin­tig jaar ge­le­den ook aan de ba­sis van een nieu­we wie­ler­ploeg. Cri­sis in het wiel­ren­nen an­no 1993 leid­de tot een pracht van een Vlaams te­werk­stel­lings­pro­ject voor de koers. Het wie­ler­team Vlaan­de­ren 2002 was ge­bo­ren, en via zijn op­vol­ger Top­sport Vlaan­de­ren is het nu al twee de­cen­nia een nood­zaak in het pe­lo­ton. Een nood­zaak om­dat Top­sport Vlaan­de­ren be­we­zen heeft het juis­te in­stru­ment te zijn om be­lof­te­vol­le ren­ners in de kei­har­de we­reld van de prof­ren­ners te lood­sen. Ze heb­ben niet al­le­maal het ka­li­ber van een Tom Boo­nen of Phi­lip­pe Gil­bert om langs de gro­te poort hun plek op te ei­sen. Na­men als Steels, Leu­ke­mans, De Gendt en Ba­ke­lants zou­den mis­schien ver­lo­ren zijn ge­re­den zon­der dat op­stap­je via Top­sport Vlaan­de­ren. Top­sport Vlaan­de­ren is een mooie kweek­vij­ver. En hoe gro­ter die kweek­vij­ver, hoe gro­ter de kans op goe­de vis­sen. Die kweek­vij­ver is no­dig om­dat de re­a­li­teit leert dat voor veel ren­ners de stap van het be­lof­ten­cir­cuit naar de sce­ne van de World­Tour-ploe­gen te groot is. Tot daar het goe­de nieuws. An­no 2013 zit het prof­pe­lo­ton op­nieuw in een cri­sis. Als straks het aan­tal ren­ners zon­der contract wordt ge­teld, no­te­ren we mis­schien het groot­ste slag­veld in ja­ren. En laat ons als werk­loos ook maar de ren­ners mee­tel­len die aan een hon­ger­loon blij­ven koer­sen. De vraag is dan of een twee­de Top­sport Vlaan­de­ren mo­ge­lijk is. Het geld in de wie­ler­sport is niet zo­maar te pluk­ken, dat is dui­de­lijk. De ma­nier waar­op sport­ma­na­gers op zoek moe­ten naar het no­di­ge spon­sor­geld, staat al­licht ook borg voor een feuil­le­ton gen­re Ei­gen Kweek. In die zin mag het Bel­gi­sche prof­pe­lo­ton de hand­jes kus­sen met fi­gu­ren als Frans De Cock (Quick Step), Marc Cou­c­ke (Ome­ga Phar­ma) en Marc Fre­de­rix (Lot­to), die al ja­ren vast in­ves­te­ren. Die laat­ste heeft ove­ri­gens een – niet ge­pu­bli­ceerd – on­der­zoek la­ten voeren, waar­uit blijkt dat de Vla­min­gen gek­ker zijn van wiel­ren­nen dan de Brit­ten van hun Pre­mier Le­a­gue. Dat kan tel­len. En al­ler­han­de pro­fes­so­ren heb­ben in­tus­sen ook al aan­ge­duid dat de mar­ke­tingre­turn in het wiel­ren­nen enorm is. Dat noopt dus tot ver­der on­der­zoek, ron­de­ta­fel, ac­tie. Met de bo­ven­bouw van ons wiel­ren­nen zit het (mis­schien) nog goed. Maar er is een en an­der aan de hand met spon­so­ring, fi­nan­cie­ring, het da­lend aan­tal jeug­den prof­koer­sen, werk­lo­ze ren­ners... De Vlaam­se mi­nis­ter van Sport én de Bel­gi­sche Wie­ler­bond mo­gen hun fiets daar­voor van stal halen. ‘Hee­ren ver­trekt’, zou Ka­rel Van Wij­nen­dae­le zeg­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.