Luc De­vroe, tech­nisch di­rec­teur bij KVO, is na drie jaar nog eens te­rug in Brugge

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD - KOEN VAN UYT­VAN­GE

Net geen vier sei­zoe­nen stip­pel­de Luc De­vroe het spor­tie­ve be­leid uit bij Club Brugge. Tot Bart Ver­haeg­he en Vincent Man­naert de touw­tjes in han­den kre­gen en de sport­ma­na­ger aan de deur werd ge­zet. Drie jaar la­ter keert de man die Les­ti­en­ne en Meu­nier naar blauw-zwart lok­te, te­rug naar het Jan Brey­del­sta­di­on. Van Club Brugge, over Roe­se­la­re tot KV Oos­ten­de, waar hij nu tech­nisch di­rec­teur is: een kri­ti­sche te­rug­blik. ‘Is het bij Club drie jaar la­ter spor­tief zo­veel be­ter?’ ook je­gens hen. Waar­om niet?’ Toen De­vroe in 2007 werd aan­ge­zocht als op­vol­ger van Marc De­gry­se, hoop­te Club de koop­mans­geest van An­toi­ne Vanhove weer te in­stal­le­ren. Pas na zijn ont­slag oogst­te Club wat De­vroe zaai­de: Na­bil Di­rar, Ivan Pe­ri­sic, Ro­nald Var­gas al­leen al le­ver­den een klei­ne vijf­tien mil­joen eu­ro op.

‘En met Les­ti­en­ne, Meu­nier, Od­jid­ja kan je weer cas­hen. Wat niet wil zeg­gen dat al­le trans­fers nu slecht zijn. Mat Ry­an is een goe­de doel­man, die ook geen stuk­ken van men­sen kost­te. En Mi­chel Preud’hom- me is een top­trai­ner. De trans­fer waar ik de mees­te vol­doe­ning uit haal­de? Ant­o­lin Al­ca­raz: gra­tis ge­haald uit Por­tu­gal en al sinds 2010 in de Pre­mier Le­a­gue. Er wa­ren na­tuur­lijk ook mis­cas­tings: Ste­pan Ku­ce­ra bij­voor­beeld, die nu in Ka­zach­s­tan speelt.’

50 pro­cent van Meu­nier

De laat­ste trans­fer van De­vroe heet­te Tho­mas Meu­nier, sinds kort Ro­de Dui­vel. Club is slechts voor 50 pro­cent ei­ge­naar van de Luxem­bur­ger – een con­struc­tie zo­als die ook be­stond met Pe­ri­sic – en dat wordt De­vroe wel­eens aan­ge­wre­ven. De an­de­re helft is in han­den van Star­f­ac­to­ry, het be­drijf ach­ter Di­dier Frenay. ‘Meu­nier had een ak­koord met Zul­te Wa­re­gem, waar Vincent Man­naert toen zat, maar vond geen ak­koord met Vir­ton. Ik ben naar Bas­te­na­ken ge­re­den en heb die avond zelf een ak­koord ge­slo­ten. In de on­der­han­de­lin­gen met Star­f­ac­to­ry, waar­bij Bart Ver­haeg­he aan­we­zig mis­schien naar Zul­te Wa­re­gem. Trou­wens, Club heeft al de kans ge­had om die ove­ri­ge 50 pro­cent te ko­pen. Pe­ri­sic, die bij­na bij Zul­te Wa­re­gem of Kort­rijk zat, was een­zelf­de ge­val. Toen hij een mil­joen eu­ro kost­te, vond Club hem te duur. Want Pe­ri­sic was maar een spe­ler van Roe­se­la­re. Adrie Kos­ter ken­de hem niet en ver­koos een cen­tra­le ver­de­di­ger, wat dan Ry­an

Donk werd. Drie maan­den la­ter kon­den we voor 200.000 eu­ro voor de helft ei­ge­naar wor­den van Pe­ri­sic. Voor dat geld én zijn sa­la­ris nam Club geen ri­si­co. Toen hij ver­kocht werd aan Dort­mund, streek Club 4 mil­joen eu­ro net­to op. Voor een spe­ler die zo wei­nig kost­te, zou ik elk jaar zo’n deal af­slui­ten. Ik heb dat sys­teem niet uit­ge­von­den, hé.’ De­vroe kreeg wel va­ker te ho­ren dat een spe­ler ‘te kos­te­lijk’ was. Club was toen nog geen nv maar een vzw,

Ge­bo­ren: Car­ri­è­re als doel­man: Car­ri­è­re als ma­na­ger:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.