Preud‘hom­me: ‘Geen idee hoe Oos­ten­de gaat spe­len’

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

Bij Club Brugge gaan ze er geens­zins van­uit dat de match te­gen KV Oos­ten­de een ’walk­over’ wordt.

‘We spe­len straks te­gen een ploeg die de ploeg (Genk, nvdr.) heeft weg­ge­speeld die Dy­na­mo Kiev pun­ten­loos naar huis stuur­de. Dan weet je het wel’, al­dus trai­ner Mi­chel Preud‘hom­me. ‘KV Oos­ten­de is een ploeg vol ver­trou­wen die steeds ver­ras­send uit de hoek kan ko­men. El­ke week voeren ze wel een po­si­tie­wis­sel door. Ik heb dan ook geen idee hoe ze de­ze wed­strijd zul­len aan­pak­ken.’

In zijn ei­gen ploeg heeft Preud’hom­me min­der zor­gen dan voor­speld. Er leek een de­fen­sief pro­bleem te zijn, maar dat is door het snel­le her­stel van Björn En­gels van de baan. ‘Björn is in­der­daad op­nieuw be­schik­baar’, zegt Preud‘hom­me. ‘De prog­no­se was noch­tans dat hij nog en­ke­le we­ken in de lap­pen­mand zou lig­gen.’ En­gels neemt hoogst­waar­schijn­lijk zijn plaats naast Bran­don Me­che­le op­nieuw in. En ook Vic­tor Vá­z­quez heeft geen last meer van de ziek­te die hem te­gen Lo­ke­ren op de bank hield. Hij lost wel­licht Gud­jo­hn­sen af in de ba­sis. Wal­de­mar So­bo­ta be­hoort op­nieuw tot de kern, maar begint nor­ma­li­ter op de bank.

Mis­schien toch trans­fers

De Club-coach re­a­geer­de ook voor het eerst op de uit­spra­ken van TD Ar­nar Gré­tars­son, die don­der­dag had la­ten val­len dat blauw-zwart zich tij­dens de win­ter­mer­ca­to ‘waar­schijn­lijk koest zal hou­den’. ‘Ik denk dat Ar­nar met die uit­spra­ken wou aan­to­nen dat we te­vre­den zijn over de spe­lers die we heb­ben’, al­dus Preud‘hom­me. ‘Maar dat wil niet zeg­gen dat we de­ze win­ter ab­so­luut geen trans­fers zul­len doen. We blij­ven at­tent uit­kij­ken naar op­por­tu­ni­tei­ten.’

Fo­to: Marc Herremans

Luc De­vroe, te­vre­den in Oos­ten­de: ‘Onze eer­ste zorg is het be­houd. En daarna wil­len we een spaar­pot kwe­ken.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.